Hälsa, vård och omsorg

Standardisering inom Hälsa, vård och omsorg är ett område som utvecklas snabbt och bidrar till kvalitet, effektivitet och ökad patient- och brukarsäkerhet, med utgångspunkt i verksamhet och individ. Standarder är också viktiga verktyg för att underlätta och kvalitetssäkra offentliga upphandlingar och stödja innovation.

Arbetet med att ta fram standarder inom vård- och omsorgsområdet sker i tekniska kommittéer. I dessa medverkar svenska experter som representerar alla berörda intressentgrupper inom området, exempelvis vårdpersonal, akademi, myndigheter, producenter, leverantörer samt patienter och brukare, i framtagandet av internationella och nationella standarder. Det finns ca 30 tekniska kommittér inom vård- och omsorgsstandardiseringen inom följande områden.

Forskning, utbildning och innovation

Innovation är avgörande för många verksamheters framtid. Genom kontinuerlig bevakning och dialog med omvärlden kan vi identifiera nya områden som kan stödjas av standardisering. Ett särskilt snabbväxande och innovativt område är life science, som också är särskilt prioriterat av regeringen, och där SIS arbetar med standardisering inom bland annat laboratoriemedicin, genomik och precisionsmedicin.

SIS vård och omsorg medverkar i högre utbildningar och undervisar om standardisering inom bland annat medicinteknik, hälsoinformatik och sterilteknik. Vi välkomnar också studenter och praktikanter att samarbeta med oss och har haft studenter och praktikanter som arbetat med bland annat regelverk och standardisering, interaktion med akademi och forskning samt spårbarhet av medicintekniska produkter.  

Hjälpmedel och tillgänglighet

Samhället ska omfatta alla och därför ska hinder minimeras. Produkter, miljöer och tjänster måste anpassas efter människors varierande funktionsförmåga – både avseende medfödd och senare uppkommen funktionsnedsättning. Inom hjälpmedels- och tillgänglighetsområdet standardiseras allt från rullstolar till vårdhundstjänster.

Hälsoinformatik och e-hälsa 

Digitaliseringen av vård och omsorg ger ett ökat behov av interoperabilitet och strukturerad information. Hälsoinformatiken omfattar bl a journalsystem, röntgenbilder och provsvar. Stort fokus ligger också på användarvänlighet, för enkel tillgång till relevant information, utan risk för individens integritet, feltolkning eller bortfall. Ett par utmanande områden är klinisk evidens på det som i folkmun kallas "hälso-appar", och arbete med standarder för att uppnå Vision eHälsa 2025. Ett område som utvecklas snabbt är standardisering inom genetisk och molekylärbiologisk informationsöverföring.

Ledningssystem

Ett ledningssystem säkerställer att det finns processer som ser till att hela vård- eller produktionskedjan hänger ihop och att avvikelsehantering, uppföljning samt riskhantering fungerar. Det finns ledningssystem som är specialanpassade för vården, laboratorier och tillverkare av medicintekniska produkter. Vi ser idag ett ökat behov av ledningssystemsstandarder även inom andra välfärdsområden. 

Medicinteknik och in vitro diagnostik 

Produkter som används i vården måste kunna fungera ihop med andra produkter i sin omgivning och i de komplexa sammanhangen inom vården. För att upprätthålla en hög patientsäkerhet kravställer standarder tillverkning och användning av medicintekniska produkter. Dessutom är de ett stöd för att kunna uppfylla det medicintekniska regelverket (MDR).

  • Provningsmetoder: Tester och provningsmetoder är viktiga instrument när det gäller kvalitetssäkring och uppfyllande av krav. Det finns standarder för att kontrollera tillförlitlighet, effekt och biologisk säkerhet hos enskilda produkter. Exempel på sådant som testas är biokompatibilitet, t.ex. toxicitet, carcinogenicitet och allergiska reaktioner. 
  • Produktkrav: Beskriver kraven på en produkt när det gäller tex märkning, användningsinstruktioner, prestanda och funktion, säkerhet för patient och personal.

Vård- och omsorgstjänster

Standardiseringen inom välfärdsområdet ökar, exempelvis för tjänster inom hälsa, vård och omsorg. Ett av målen med denna standardisering är att sätta brukarens/patientens behov i fokus. Tjänstestandarder används bl a till: 

  • att ställa krav på utförare
  • att förtydliga ansvarsfördelning mellan parter
  • beställningsunderlag eller grund i upphandlingsprocesser
  • att ge underlag för internt förbättrings- och utvecklingsarbete
Tekniska kommittéer
Visa alla

Vill du veta mer?

Är du intresserad av att vara med och påverka utvecklingen av standarder eller har du idéer eller tankar?

Ta kontakt med Sarah Sim, Standardiseringschef vård och omsorg på SIS.

sarah.sim@sis.se
08 555 520 64

Nyheter

Sammanfattning våren 2021 inom medtech området

Som ett steg i att gynna samverkan och öka kännedomen om pågående standardisering inom medtech/diagnostik-området.

Se presentationen med översikten över aktuella arbeten för våren 2021.

Vi hoppas att översikten är en god hjälp till överblick för att hitta synergier och inspiration!

SIS-TK Sammanfattning Våren 2021(pdf)

SIS Webbinarium

SIS hantering av coronakrisen och vårt bidrag till att bromsa spridningen

Under coronakrisen har SIS tillgängliggjort ett antal standarder som är kopplade till kampen mot Covid-19.

Vill du veta mer om vårt bidrag och hur vi hanterar krisen, klicka på knappen för att läsa mer.

Vision e-hälsa 2025

Standardisering av teknik, begrepp och kvalitet på tjänster krävs för att Sverige ska kunna bli världsbäst på e-hälsa till 2025.

Det finns redan en rad standarder på området och fler är på gång.

Utbildningar inom medicinteknik

Två män i vårdklädsel som inspekterar en vårdapparat

SIS erbjuder utbildningar om våra mest sålda standarder inom medicinteknik så att du kan utveckla din verksamhet och din egen kompetens.

Vad är god kvalitet i en HVB-verksamhet?

En ny svensk standard som ger vägledning och konkreta verktyg för den som ska utföra, beställa eller bedöma tjänsten är på gång. Se filmen om hur arbetet med standarden gått till.

Standardförslag på remiss

Tjänsten Kommentera ger dig möjlighet att läsa och kommentera förslag till svensk standard från CEN, ISO och SIS.

Standardförslagen är tillgängliga kostnadsfritt för granskning och kommentering för alla som registrerar sig.

Till tjänsten >>

ISO 13485:2016 - Medical devices - A practical guide

Tillgänglighet

När standarder skrivs ska tillgänglighetskrav beaktas och inkluderas.

Som vägledning till standardutvecklare finns den internationella guiden Riktlinjer för att beakta och inkludera tillgänglighet i standarder. Guiden finns i svensk översättning.