Vi lever som vi lär

På SIS lever vi som vi lär, varje dag. Det gör vi för att strävan efter att skapa ett hållbart samhälle är en självklar del av vår vardag. Men också för att vi vill uppnå alla de positiva effekterna inom miljö, kvalitet och arbetsmiljö som våra kunder och medlemmar får när de använder SIS och ISO:s produkter inom ledningssystem.

Vårt ledningssystem
Socialt ansvarstagande
Hållbarhetspolicy

Vårt ledningsystem

Det handlar om att förädla verksamheten, förbättra lönsamheten, öka marknadsandelen, nå verksamhetsmålen, säkra information och motivera de anställda. För att ge vårt engagemang ytterligare dignitet har vi genomgått certifiering för kvalitets-, miljö- och arbetsmiljö.

SIS ledningssystem - certifieringen är gjord i enlighet med kraven i: 

Certifieringen har utförts av Kiwa.

FI_9001_14001_45001.jpg

SIS arbete med socialt ansvarstagande

Socialt ansvarstagande (SR - Social Responsibility) är den term som vi på SIS och den internationella standardiseringsorganisationen ISO använder. 

Stommen i arbetet med vårt ansvarstagande utgörs av den globala standarden SS-ISO 26000. Vi prioriterar tre områden i vårt arbete med SR: resepolicy/reseregler, uppförandekod (som bland annat tar upp respekt för lokala kulturer) och hållbara evenemang. SS-ISO 26000 är en vägledande standard som inte är tänkt för certifiering, men vi kopplar arbetet till SIS ledningssystem.


SIS Hållbarhetspolicy

Syfte

Syftet med denna hållbarhetspolicy är att beskriva SIS förhållningssätt till hållbar utveckling och hur SIS ska bedriva sitt hållbarhetsarbete inom verksamheten.

Omfattning

Hållbarhetspolicyn omfattar all verksamhet som sker inom eller på uppdrag av SIS, samt besökare, intressenter och kunder som vistas i SIS lokaler. Även de som representerar SIS i olika sammanhang förväntas följa policyn i relevanta delar.

Definition

SIS definierar hållbar utveckling enligt den gängse definitionen som slogs fast av FN-rapporten "Vår gemensamma framtid", även kallad Brundtland rapporten, från 1987. I denna definition integreras tre dimensioner av hållbarhet som är ömsesidigt beroende och förstärker varandra: ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet.

Genom att arbeta med värdeskapande förbättringsarbete och kundorienterad verksamhetsutveckling kan SIS optimera sitt resursanvändande, minska onödigt slöseri och få medarbetare som trivs och mår bra. Det är därför en självklarhet att kvalitetsarbete liksom en korrekt informationshantering ingår som ett led i SIS hållbarhetsarbete.

Policy

SIS bidrar till uppfyllelse av de globala målen i Agenda 2030. Vi arbetar kontinuerligt för en hållbar utveckling både i relation till vår egen verksamhet men också genom att integrera hållbarhetsaspekter och hållbarhetskrav i arbetet med nyutveckling och revidering av internationella, europeiska och svenska standarder. Vi verkar också för att standarder används i samhället där det ger fördelar och därmed driver en god samhällsutveckling.

Detta gör vi genom att:

 • styra och sätta mål för verksamheten i enlighet med riktlinjerna i ISO 14001

 • uppfylla relevanta lagar, förordningar och andra tillämpliga krav och respektera kulturer och traditioner i de länder där SIS verkar

 • sträva efter ständiga förbättringar och arbeta med att identifiera faror, risker och möjligheter i vår verksamhet

 • baserat på svenska intressenters behov, föreslå och ta fram nya och revidera befintliga standarder för hela samhället där sociala, ekologiska och ekonomiska hållbarhetsaspekter lyfts fram och tydliggörs

 • verka för en god implementering och användandet av publicerade standarder

 • stödja utvecklingsländer i framtagandet och implementeringen av standarder inom hållbarhetsområdet

Vidare bidrar SIS kärnuppdrag och löpande verksamhet till:

hållbara sociala aspekter genom att:

 • bedriva ett kontinuerligt arbete för en god arbetsmiljö, jämställdhet, mångfald och kompetensförsörjning (se SIS Medarbetarpolicy)

 • kontinuerligt arbeta för en tillgänglig och inkluderande arbetsplats för att säkerställa att samtliga medarbetares potential tas tillvara

 • som representant för SIS i olika sammanhang respektera vår uppförandekod så att vi bemöter vår omvärld respektfullt och affärsmässigt

hållbara ekologiska aspekter genom att:

 • skydda miljön och systematiskt minska vår verksamhets miljöpåverkan med riktade insatser som avser vår resursförbrukning, energianvändning, klimatpåverkan, kapitalförvaltning (se även Kapitalplaceringspolicy för SIS) och avfallshantering.

hållbara ekonomiska aspekter genom att:

 • skapa mervärde för svenska intressenter, så som främjande av konkurrenskraft, innovation, förenkling och harmonisering av internationell import och export, upphandling samt moderniserad och hållbar policyutveckling

 • säkra att SIS ekonomiska mål inte sker på bekostnad av den ekologiska eller sociala hållbarheten.

 • SIS ska vara en organisation fri från korruption, mutor och bestickningar

Kvalitet

 • SIS varumärke ska vara förknippat med hög kvalitet, innovation, professionalism och proaktivitet vad gäller personal, produkter, tjänster och kundservice.

 • Vår målsättning är att tillgodose våra kunders och övriga intressenters behov av kvalitetssäkrade och effektiva lösningar på deras gemensamma frågeställningar.

 • Vi lämnar helhetslösningar på våra produkter och tjänster och säkerställer att leveransen sker i rätt tid och med rätt kvalitet.

 • Vi arbetar kontinuerligt med uppföljning av verksamheten och att ha en god dialog med våra intressenter.

Öppenhet
SIS kommunikation med massmedia ska präglas av öppenhet, tillgänglighet och trovärdighet. Information och marknadsföring ska öka kännedomen om SIS och därmed alltid vara korrekt och sund.

Hållbarhetspolicy för SIS, Svenska Institutet för Standarder fastställd den 15 september, 2020 av SIS styrelse i enlighet med SIS Stadgar.


SIS uppförandekod

SIS medverkar till att forma en hållbar verksamhet genom att verka för att standarder används i samhället där det ger fördelar och därmed driver en god samhällsutveckling. Vi verkar för ett starkt ömsesidigt förtroende från samhället och våra intressenter genom att styra, påverka och bedriva en socialt, miljömässig, ekonomisk hållbar och etisk verksamhet.

Omfattning

SIS uppförandekod omfattar all verksamhet som sker inom eller på uppdrag av SIS, samt besökare, intressenter och kunder som vistas i SIS lokaler.

Som representant för SIS i olika sammanhang ska samtliga respektera den uppförandekod som visar hur vi respektfullt och affärsmässigt bemöter vår omvärld.

Transparens

SIS värnar om transparens i föreningens arbete i alla tillämpliga delar som omfattar kunder, medlemmar och intressenter. Vi har alltid som mål att informera och upplysa om rättigheter, skyldigheter och innehåll i de åtaganden och överenskommelser som görs. Vi arbetar med kontinuerlig uppföljning av verksamheten och har en god kommunikation med våra intressenter.

SIS ekonomiska transaktioner redovisas alltid enligt allmänt vedertagna redovisningsprinciper på ett korrekt sätt.

Etiskt uppträdande

SIS varumärke ska vara förknippat med hög kvalitet, innovation och professionalism vad gäller personal, bemötande och kundservice.

Att företräda och representera SIS innebär ett åtagande med ett professionellt förhållningssätt där arbetet bedrivs från en opartisk aktör. Alla representanter iakttar och efterlever under ansvarsfulla former ett korrekt och affärsmässigt uppträdande utan berusningsmedel i tjänsten.

Medarbetare och styrelsemedlemmar ska bedriva sina personliga och ekonomiska intressen på sätt som inte står i konflikt med eller kan uppfattas stå i konflikt med SIS intressen.

Korruption, mutor och bestickning

SIS är en organisation som är fri från korruption. Alla som arbetar för eller representerar SIS ska utföra sitt arbete fritt från korruption, mutor och bestickningar. SIS medarbetare ska iaktta god affärssed och ett etiskt förhållningssätt i alla verksamheter och i relationer med intressenter.

Medarbetare får inte ge eller ta emot betalningar, gåvor eller andra former av ersättningar till/från en tredje part som kan påverka objektiviteten i affärsbeslut. SIS erbjuder inte kunder eller affärspartners några förmåner i strid med lag eller god affärssed.

SIS fördömer varje form av beteende som indirekt eller direkt kan leda till bedrägeri eller penningtvättbrott. Alla medarbetare inom SIS ska alltid och utan undantag iaktta och efterleva tillämpliga konkurrenslagar.

Representation

Representation sker alltid transparent, etiskt och i sådan omfattning att det aldrig kan ses som muta eller bestickning i någon form.

Relaterade dokument

SS:ISO 37001 är en vägledning för SIS i förbättringsarbete med affärsetiska frågor.


Vårt certifikat

Vad betyder beteckningarna?

Vi lever i en värld av förkortningar.

I SIS förkortningsordlista hittar du de allra vanligaste förkortningarna som används i standardiseringssammanhang.

ISO 9001 - Kvalitet

ISO 9001 är en ledningssystemstandard för kvalitetsprocesserna i ett företag eller en organisation.

ISO 14001 - Miljö

ISO 14001 är en ledningssystemstandard som används av organisationer för att minska sin miljöbelastning och som ett verktyg för kontroll över miljöarbetets utveckling, både när det gäller resultat och kostnader.

Informationssäkerhet

ISO 27000-serien ger ett strukturerat och effektivt arbetssätt för organisationer som strävar efter förbättrad intern kontroll över informationssäkerheten.