Månadens doldis – Nr 5 2023

Under 2023 bjuder vi in dig till att följa med på en spännande resa där vi varje månad lyfter fram en doldis som kan ge förträffliga effekter på ditt arbete.

Illustration_manadens-doldis_05.jpg

Denna gång vill vi lyfta doldisen ISO 10667 - Bedömningstjänster i arbetslivet

figurer_doldis_05_1.png

Månadens doldis #5: ISO 10667 - Bedömningstjänster i arbetslivet 

Så kvalitetssäkrar du och får rättvisa rekryteringar

Effektivare, tydligare och rättvisare bedömningar. En standard som fungerar som ett riktmärke och en måttstock för långsiktig och smart rekrytering - en investering som ger lönsamhet på sikt.

En felrekrytering är oftast mycket kostsamt. Det är alltid svårt och komplicerat att bedöma en individs framtida prestation i ett jobb, både i rekryteringssammanhang och i utvecklingssammanhang. Rekrytering och successionsplanering handlar inte om att fylla en tom stol, utan det allra viktigaste är att den som går in i en roll uppnår det resultat som förväntas. Den som utför en personbedömning måste på ett tillförlitligt sätt kunna förutsäga detta.

En ostrukturerad intervju gör det inte, magkänslans felmarginal känner alla till och en personlighetstest i sig själv har i stort sett inget värde. Detta är accepterat inom vetenskapen. Det som många tappar bort vid personbedömningar är att det viktiga arbetet börjar i att definiera vad som ska bedömas, det vill säga hur bryter vi ner resultatförväntningar till något som vi kan bedöma mot, hur kombineras detta med de verktyg och metoder som finns tillgängliga.

Det ska vara tydligt för alla parter hur en rättvis bedömning ska gå till. Genom att vara transparent i alla led minskar risken för att fördomar och magkänsla blir vägledande i besluten. Med bakgrund mot detta har det tagits fram en internationell standard ”Bedömningstjänster i arbetslivet - Processer och metoder för bedömning av människor i arbetsrelaterade syften - ISO 10667.”

figurer_doldis_05_2.png

Syftet med standarden är att beskriva krav och rekommendationer för de procedurer och metoder som används vid mätning och bedömning av människor i arbetsrelaterade syften. Standarden omfattar hela mätnings- och bedömningsprocessen. Tillämpningen av standarden ger bättre, mer rättvisa och säkrare beslutsunderlag för organisationen.

Standarden vänder sig till samtliga aktörer som är involverade i mätningar och bedömningar av de mänskliga aspekter i arbetet som en organisation är intresserad av och har behov av. Den gäller beställare, chefer, medarbetare, kunder, leverantörer, uppdragsgivare, upphandlare, inköpare och individer, grupper och organisatoriska områden för mänskliga resurser som kan bli föremål för mätning och bedömning i arbetsrelaterade syften. Alla som idag gör någon form av mätningar och bedömningar av individer, grupper och organisationens humankapital berörs av standarden.

Det finns många vinster med att följa ISO 10667. Den stora fördelen är givetvis att hela processen blir transparent. Beställaren måste vara tydlig i vilken kravprofil de söker, leverantören måste visa att alla får en likvärdig bedömning och det blir också viktigt att visa hur informationen har vägts ihop till ett beslut.

figurer_doldis_05_1.png

Rekryteringsprocessen blir mer effektiv med ett standardiserat arbetssätt när det tydliggörs vad som förväntas av de olika rollerna. Det blir lättare att planera arbetet och att se till att bedömningarna följer de mål som sätts upp. Det ger de rekryterande organisationerna en konsistent och evidensbaserad bedömning av kandidater. Det ger kandidater en trygghet i att bli bedömd på ett rättvist och professionellt sätt. Då standarden ger stöd för likvärdig bedömning ger det i sin tur ett mer jämställt arbetsliv och ökar mångfalden i organisationerna. Beställare och leverantörer av bedömningstjänster, dess kunder och kandidater kan skapa bättre resultat som individer, chefer och organisationer och det ger lönsamhet i flera perspektiv.

Läs mer om standarden till höger.


Månadens doldis

Under 2023 bjuder vi in dig till att följa med på en spännande resa där vi varje månad lyfter fram en lite mer okänd standard som kan ge förträffliga effekter på ditt arbete.

Se fler doldisar >>

ISO 10667

Bedömningstjänster i arbetslivet

Processer och metoder för bedömning av människor i arbetsrelaterade syften

Standarden beskriver krav och rekommendationer för procedurer och metoder som används vid bedömningar av personer för arbetsrelaterade syften. Den omfattar hela bedömningsprocessen och syftar till säkrare beslutsunderlag, högkvalitativa bedömningstjänster samt kostnadseffektivare och rättvisare bedömningssystem.

Låt standarder bli effektiva arbetsverktyg

SIS digitala seminarier vänder sig till dig som vill få nya eller fördjupade kunskaper i arbetet med standarder, och vill veta mer om tjänsten SIS Abonnemang.

Boka din plats idag >>

Teknisk kommitté

Standarden är utvecklad av SIS/TK 562 - Human Resource Management

Många företag saknar idag rutiner för att hantera alla de moment och frågeställningar som berör personalledning och organisationsutveckling. Ett strukturerat arbetssätt kring dessa frågor innebär både effektivitetsvinster och större möjligheter att attrahera och behålla kompetent personal. Den internationella standardiseringsorganisationen ISO arbetar därför med standarder inom HR-området.

Läs mer om kommitténs arbete >