Villkor för medlemskap

Medlemskap i SIS är öppet för alla organisationer. En medlem måste vara en juridisk person, dvs. inte en privatperson.

En medlem i SIS är en organisation som vill verka för SIS syfte och mål. En medlem bidrar till SIS strategiska inriktning och värnar standardiseringsutveckling i Sverige och internationellt på ett positivt sätt. Vidare innebär medlemskapet en möjlighet att delta i SIS fullmäktigemöten.

Medlemsavgift

Medlemsavgiften för nästkommande år beslutas årligen av SIS fullmäktige. Avgiften faktureras under januari för gällande år. Fakturan skickas till företagets angivna faktureringsadress. Kallelse till SIS fullmäktige samt annan medlemsinformation skickas till registerad huvudkontakt.

Årsavgiften består av en medlemsavgift och en serviceavgift. Serviceavgiften är avdragsgill.

  • Medlem i SIS betalar 3 600 kronor per kalenderår, fördelat på 500 kronor i medlemsavgift och 3 100 kronor i serviceavgift*
  • Medlem med omsättning som understiger 20 miljoner kronor samt ideella organisationer för privatpersoner betalar 1 800 kronor per kalenderår, fördelat på 500 kronor i medlemsavgift och 1 300 kronor i serviceavgift

Medlemsavgiften 2024

Vid fullmäktige 25 april 2023 fattades beslut om en höjning av medlemsavgiften för 2024:

Medlem med omsättning som understiger 20 MSEK betalar 2000 SEKfördelat på 700 SEK i medlemsavgift och 1300 SEK i serviceavgift.

Medlem med omsättning 20 MSEK eller mer betalar 4000 SEKfördelat på 900 SEK i medlemsavgift och 3100 SEK i serviceavgift.

Uppsägning av medlemskap 

Uppsägning av medlemskap hos föreningen ska göras skriftligen till SIS via e-post: medlem@sis.se. Om uppsägningen görs senast den 30 juni upphör medlemskapet i SIS vid utgången av det år medlemskapet har sagts upp och annars vid utgången av nästkommande år.

En uppsägning av medlemskapet i SIS förening innefattar inte uppsägning av ditt deltagande i en teknisk kommitté. Du kan, med andra ord, fortfarande vara medlem i SIS även om du avslutar ditt deltagande i en eller flera tekniska kommittéer.

Utländska företag och organisationer som deltar i standardiseringen

Utländska företag och organisationer är välkomna att delta i standardiseringsarbetet, men de kan inte bli medlemmar i SIS och kan heller inte delta på SIS årsmöte. 

Bli medlem i SIS

*Serviceavgiften finansierar SIS organisation att företräda medlemsintressen strategiskt inom ISO, CEN och i Sverige samt framtagandet av seminarier och SIS nyhetsbrev.


Villkor

Kontakt

Om du har några frågor går det bra att kontakta oss på medlem@sis.se.