Standardutveckling · SIS/TK 617

Omsorgstjänster

SIS har sedan 2012 tillsammans med en stor bredd av intressenter tagit fram standarder inom välfärdsområdet för att bidra till samhällsnytta och kvalitetssäkring av svensk välfärd. För att effektivisera och utveckla arbetet inom social omsorg och omvårdnad och för att stärka erbjudandet till intressenter så samordnas nu de befintliga kommittéerna inom välfärdsområdet i TK 617. Samordningen effektiviserar förvaltning och utveckling av standardiseringsområdet för att skapa en uppdaterad plattform för framtida arbeten.

TK 617 är en samordnande kommitté för följande kommittéer inom social omsorg och omvårdnad: 

Kommitténs fokus

Kommittén fokuserar på att tillvarata de synergieffekter som sammanslagningen av befintliga tekniska kommittéer ger. Kommittén kommer att fungera som ett nav för nya ämnen för framtida standarder. Standarderna tas sedan fram i respektive kommitté och eventuella nya arbetsgrupper.

Kommitténs arbete

Kommittén startade sitt arbete med att gemensamt göra en kartläggning över områden inom välfärden i behov av standardisering, denna karläggning utgör nu basen för kommitténs verksamhet tillsammans med deltagarnas expertis inom sina egna verksamhetsområden. De områden som kommer att prioriteras initialt är en gemensam terminologi och en kartläggning av befintliga standarder inom kommitténs "område" för att se möjligheter till samverkan inom andra områden. 

Arbetets syfte

Kommitténs arbete syftar till att genom standardisering kvalitetssäkra svenska välfärdstjänster.

Till vem arbetet riktar sig

Kommitténs arbete riktar sig till och omfattar såväl offentlig som privat sektor på både brukar, beställar- som leverantörssidan.

Ett värdefullt arbete

I kommittén samlas representanter från såväl den privata som den offentliga sektorn, stiftelser och ideella organisationer och bidrar med sin kunskap i syfte att tillsammans skapa best practice. För deltagarna innebär kommitténs arbete en möjlighet till nätverkande och kompetensutveckling samt en chans att nå nya insikter av värde för den egna organisationen.

Vill du vara med i kommittén?

Om du är intresserad av att veta mer om kommittén och ett eventuellt deltagande är du varmt välkommen att kontakta projektledningen (kontaktuppgifter i högerspalten). 

Mer information om kommitténs arbete:

Nyheter
Utgivet 5 standarder
Organisation 3 arbetsgrupper
SIS/TK 572, Kvalitet i särskilt boende och hemtjänst
SIS/TK 597, Kvalitetssäkring av HVB
SIS/TK 599, Kvalitetssäkring inom LSS
Deltagare 1 företag och organisationer
Nytida AB, Solna
Finansiering

Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Ämnesområden

Hälso- och sjukvård (11) Medicin allmänt (11.020) Ledningssystem för kvalitet inom hälso- och sjukvården (11.110.20) Hjälpmedel för personer med funktionsnedsättningar (11.180.01) Hjälpmedel vid förflyttning (11.180.10) Tjänster (03.080) Kvalitet (03.120)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Nyhet

En debattartikel av SIS VD, Annika Andreasen, publicerad i Dagens Samhälle beskriver hur äldre personer drabbats av pandemin och lyfter ”äldrestandarden” SS 872500.

Standard för vård och omsorg av äldre säkrar kvaliteten

Patrik Ulander, Svenska Vård, Ordförande

Varför har du valt att engagera dig i SIS/TK 617?

"Själva grund­definitionen av en standard beskriver en stor anledning till att jag vill engagera mig i SIS/TK 617  gemensamt överens­komna lösningar på återkommande problem. Inom social vård och omsorg är vi inte så bra på att komma överens över gränserna, och medverkan från beställare, utförare, myndigheter och framför allt klienter gör att vi hittar vettiga och hållbara lösningar på utmaningar. Sen vill jag verka för att våra standarder också används, t ex i verksamhetsutveckling och som del av upphandling och uppföljningar, för att skapa ännu större nytta för människor i behov av stöd."

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Agneta Gunillasson
Projektledare
agneta.gunillasson@sis.se.invalid

Ulla Hihldor
Projektassistent
ulla.hihldor@sis.se.invalid