Standardutveckling · SIS/TK 609

Snabbtester för droganalyser

I många olika verksamheter och sammanhang utförs drogtester med hjälp av snabbtester för saliv och urin. Dessa är idag av varierande kvalitet och utförande och används också ofta av personal som vare sig har rätt kunskap eller utbildning för säkert användande. Sammantaget gör det att resultatet som erhålls från testerna är osäkra. Resultaten från dessa snabbtester kan ha stor inverkan på den enskilda individen, då det handlar om tester som görs hos företagshälsovården, skolan, polisen, beroendemottagningar, psykiatrin och till viss del i akutvården.

Idag finns en mängd av drogteststickor på marknaden som har låg specificitet och sensitivitet. Testerna omsätter mycket pengar, och är kostsamma att köpa in och att använda. För att testerna ska fungera på ett bra sätt bör testerna i största möjligaste mån vara samstämmiga med de resultat som uppnås vid en validerad laboratorieanalys. Målet med att skriva standarder/riktlinjer är att höja säkerhet, kvalitet och minska kostnader för användandet. Kvaliteten på testen är viktigast, men även hur man genomför och handlägger analyserna i olika vårdformer är viktigt av både patient, individ och lagmässiga säkerhetsskäl.

Kommittén  arbetar med specifikationer för hur testerna bör utformas, vilken kvalitet de bör ha, hur de kan bedömas vid upphandling, gör handlingsplaner för användandet och annat som kan behövas för att få ett säkert och strukturerat sätt att använda dessa tester.

Mer information om kommitténs arbete:

Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Nyttiga länkar för kommittédeltagare

Sammanfattning våren 2021 inom medtech området

Som ett steg i att gynna samverkan och öka kännedomen om pågående standardisering inom medtech/diagnostik-området.

Se presentationen med översikten över aktuella arbeten för våren 2021.

Vi hoppas att översikten är en god hjälp till överblick för att hitta synergier och inspiration!

SIS-TK Sammanfattning Våren 2021(pdf).

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Lena Morgan
Projektledare
lena.morgan@sis.se.invalid

Mattis Rundgren
Projektassistent
mattis.rundgren@sis.se.invalid