Standardutveckling · SIS/TK 301

Arbetsmiljöledningssystem

Ett offensivt arbetsmiljöarbete är strategiskt viktigt för de flesta organisationer idag. Konkurrensfördelarna visar sig både vid rekrytering av personal, vid upphandlingar och i PR-sammanhang. Att använda standarderna inom arbetsmiljöledningssystem gör det enklare att arbeta med dessa frågor. Inom kort publiceras en internationell handbok som stödjer implementering av ISO 45001. Just nu pågår arbete med en vägledning kring arbetsmiljörisker i samband med en pandemi.

Kommittén för arbetsmiljöledningssystem är med och aktivt påverkar innehåll och riktlinjer för framtida standarder, både nationellt och internationellt. Standarderna beskriver ledningssystem för arbetsmiljö med ett systematiskt angreppssätt för arbetsmiljöarbetet. Att använda dessa standarder gör det enklare att jobba med frågorna tillsammans med andra ledningssystemsfrågor.

Arbetsmiljöfrågorna är en viktig del av arbetet med hållbar utveckling, i vilket bland annat kvalitet, yttre miljö och säkerhet ingår. Standarderna bidrar till att på ett systematiskt sätt kontrollera organisationens direkta och indirekta arbetsmiljöaspekter och -prestanda. En förbättrad arbetsmiljöprestanda bidrar i förlängningen till en förbättrad livskvalitet och minskade samhällskostnader för arbetsrelaterad ohälsa. Standarderna skapar ekonomisk och arbetsmiljömässig nytta i form av t.ex. ökad effektivitet i arbetsmiljöarbetet, eliminerade eller minskade risker för personal och andra intressenter som skulle kunna bli utsatta för arbetsmiljörisker, minskade kostnader för sjuk- och annan frånvaro samt rehabilitering, förbättrad livskvalitet för de anställda, trovärdighet för organisationens arbetsmiljöarbete och ökad kompetens inom organisationen.

Aktuellt

I december 2020 publicerades ISO/PAS 45005, Occupational health and safety management systems - Safe working during the COVID-19 pandemic – General guidelines for organizations.

Dokumentet ska vara en vägledning till hur man hanterar arbetsmiljörisker i samband med COVID-19 pandemi. Målet är att hjälpa organisationer i hela världen att hantera pandemirelaterade arbetsmiljörisker för att skydda arbetstagare och andra intressenter under en pandemi. ISO/PAS 45005 finns tillgängligt kostnadsfritt, som read only, på SIS hemsida under Standarder i kampen mot COVID-19.

En Publicly Available Specification (PAS) utvecklades snabbt för att möta det akuta behovet som världens arbetsplatser befinner sig i. Därefter kommer dokumentet att uppgraderas till en fullvärdig ISO-standard.

Kontakta SIS projektledning om du vill veta mer om ISO/PAS 45005, dess uppgradering till en fullvärdig ISO-standard samt förutsättningar för att delta i arbetet.

Anna Gruffman berättar om den nya standarden för arbetsmiljöledningssystem

 

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 3 standarder
ISO 45002, Ledningssystem för arbetsmiljö - Vägledning för tillämpning av ISO 45001:2018
ISO 45004, Occupational health and safety management — Guidelines on performance evaluation
ISO 45006, OH&S — Preventing and managing infectious diseases — Guidelines for organizations
Nyheter
Utgivet 3 standarder
Organisation 1 arbetsgrupper
SIS/TK 301/AG 01, Tolkningsfrågor ISO 45001
Deltagare 1 företag och organisationer
Morenni AB, Limhamn
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Läs mer Vill du delta?

Ämnesområden

Ledningssystem (04) Ledningssystem för arbetsmiljö (04.030)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

Webbinarium den 9 november - Hantera psykosociala risker på jobbet, ISO 45003

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

SS-ISO 45001:2018

Ledningssystem för arbetsmiljö

Tolkningsgrupp för ISO 45001

Tolkningsgruppen hjälper dig som arbetar med ISO 45001 att tolka kraven och formuleringarna i standarden. Här kan du läsa mer och skicka in din fråga.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Lorena Olivares
Projektledare
0733-822053
lorena.olivares@sis.se.invalid

Anna-Karin Jansson
Projektassistent
anna-karin.jansson@sis.se.invalid