Standard Svensk standard · SS-EN ISO 19011:2011

Vägledning för revision av ledningssystem (ISO 19011:2011)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 19011:2018
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 19011:2011

Vägledning för revision av ledningssystem (ISO 19011:2011)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 847 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 847 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 955,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Det här innebär standarden

Den välkända standarden SS-EN ISO 19011:2009 har under många år använts för vägledning kring revisioner av kvalitets- och miljöledningssystem. Standarden har nu utkommit i en ny, förbättrad utgåva.

Några nyheter i den nya utgåvan

  • Standardens tillämpningsområde har vidgats och omfattar numera revisioner av alla slags ledningssystem.
  • Standarden fokuserar främst på intern revision och revision av leverantörer.
  • Standarden innehåller nya avsnitt om metoder för revision på distans och nytt avsnitt om begreppet risk.
  • Sekretess har införts som ny revisionsprincip.
  • Strukturen och innehållet i avsnitten om revisionsprogram, genomförande av revisioner samt revisorers kompetens har omarbetats.
  • Förfarandet att fastställa och utvärdera revisorskompetens har förtydligats, och exempel på nödvändig kompetens inom ett flertal ämnesområden återges i en bilaga.

I den tidigare utgåvan fanns särskilda textrutor som innehöll information med praktisk hjälp. De rutorna har i den nya utgåvan tagits bort, och informationen har i stället samlats i en omfattande bilaga. För certifieringsrevision hänvisas till standard ISO/IEC 17021-1.

Fördelar med att använda standarden

Varje organisation behöver kunskap om hur väl den egna verksamheten fungerar. Revisioner av ledningssystem ger i det sammanhanget din organisation ett effektivt verktyg för att säkerställa att verksamhetsprocesserna styrs och resurserna används på ett tillfredsställande och effektivt sätt. Revisioner kan även ses som tillfällen att hitta förbättringsmöjligheter.

Omfattning
Denna standard ger vägledning om revision av ledningssystem och tar upp principer för revision, ledning av revisionsprogram, genomförande av revisioner av ledningssystem liksom vägledning om bedömning av kompetens hos personer som är engagerade i revisionsprocessen. Dit hör den som leder revisionsprogrammet, revisorer och revisionsgrupper.


Den är tillämplig för alla organisationer som behöver genomföra interna eller externa revisioner av lednings-system eller för att leda revisionsprogram.


Det är i princip möjligt att tillämpa denna standard för andra typer av revision, förutsatt att särskild uppmärksamhet riktas mot den specifika kompetens som behövs.

Ämnesområden

Ledningssystem (03.100.70) Kvalitetsledning och kvalitetssäkring (03.120.10) Produkt- och företagscertifiering, försäkran om överenskommelse (03.120.20) Ledningssystem för kvalitet (04.080) Ledningssystem för miljö (04.100) Miljöledning (13.020.10)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 19011:2011

Vägledning för revision av ledningssystem (ISO 19011:2011)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 847 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 847 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 955,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: Kvalitetsledning, SIS/TK 304

Internationell titel: Guidelines for auditing management systems (ISO 19011:2011)

Artikelnummer: STD-82356

Utgåva: 2

Fastställd: 2011-11-29

Antal sidor: 108

Ersätter: SS-EN ISO 19011

Ersätts av: SS-EN ISO 19011:2018