Standardutveckling · SIS/TK 423

Luftkvalitet

Luft är en bärare av olika oorganiska och organiska föroreningar. Utomhus kan luftströmmar sprida sitt innehåll över mycket stora områden. Inom arbetslivet förekommer många luftburna giftiga ämnen. Även inomhusluft bär på olika skadliga ämnen. För att säkra vår miljö är det därför viktigt att det finns metoder för att mäta luftkvalitet och övervaka utsläpp. Detta är något som kommittén verkar för.

Projektet Luftkvalitet har som mål att:

  • Påverka utformningen av områdets standarder, riktlinjer och tekniska rapporter
  • Implementera de globala och europeiska standarderna i Sverige
  • Sprida information om att standarderna finns
  • Bidra till att standarderna tillämpas

Projektets område avser standardisering av:

  • Terminologi, mätstrategier och definition av termer
  • Krav på mätmetoder, provtagning och analys av organiska och oorganiska föreningar (gaser och partiklar) och biologiska ämnen.
  • Metoder för mätning av hudexponering
  • Produktion och analys av kalibreringsgaser och gasblandningar

 

Ta del av samtliga publicerade standarder, tekniska rapporter och tekniska specifikationer från SIS/TK 423 Luftkvalitet här (listorna uppdateras kontinuerligt i takt med nya publicerade standarder). Vissa av standardprodukterna har tillägg och rättningar, det har markerats i listorna med en röd text.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 74 standarder
EN , Utsläpp och utomhusluft - Referensmetod för bestämning av CO2-koncentration och massutsläpp
ISO 16000-35, Inomhusluft - Del 35: Bestämning av det totala cellantalet i byggmaterial
ISO 6768, Ambient and indoor air - Determination of mass concentration of nitrogen dioxide - Modified Griess-Saltzman method
ISO 19694-1, utsläpp av växthusgaser från energiintensiva industrier - Del 1: Allmänna riktlinjer
ISO 19694-2, Utsläpp och utomhusluft - Bestämning av utsläpp av växthusgaser från energiintensiva industrier - Del 2: Järn- och stålindustri
ISO 19694-3, Utsläpp från stationära källor - Bestämning av utsläpp av växthusgaser från energiintensiva industrier - Del 3: Cementindustri
ISO 19694-4, Utsläpp från stationära källor- Bestämning av utsläpp av växthusgaser från energiintensiva industrier - Del 4: Aluminiumindustri
ISO 19694-5, Utsläpp från stationära källor - Bestämning av utsläpp av växthusgaser från energiintensiva industrier - Del 5: Kalkindustri
ISO 19694-6, Utsläpp från stationära källor - Bestämning av utsläpp av växthusgaser från energiintensiva industrier - Del 6: Ferrolegeringsindustri
IEC/ISO 62990-1, Arbetsplatsluft - Del 1: Gasdetektorer - Prestandakrav för gasdetektorer för toxiska gaser
EN , Air quality - Performance evaluation of sensors for the determination of concentrations of gaseous pollutants and particulate matter in ambient air
EN , Air quality - Continuous instrumental odorant monitoring in air to assess risks of odour (nuisance) and safety
EN , Stationary source emissions - Determination of the concentration of formaldehyde - Manual method
CEN/TS , Ambient air - Definition and use of model quality objectives for air quality model applications
EN 17656, Utsläpp från stationära källor - Krav på provningsjämförelser för utsläppsmätningar
ISO 21087, Gasanalys - Analytiska metoder för vätebränsle - Bränslecellstillämpningar för protonutbytesmembran (PEM) för vägfordon
ISO 6142-2, Gas analysis - Preparation of calibration gas mixtures - Part 2: Gravimetric method for Class II mixtures
EN 14884, Utsläpp från stationära källor - Bestämning av totalkvicksilver: Automatiska mätsystem
CEN/TR 16911-1, Stationary source emissions - Guidance on the application of EN 16911-1:2013
EN N 921, Workplace exposure - Determination of Size-Weighted Relevant Fine Fraction (SWeRF) and Size-Weighted Relevant Fine Fraction of crystalline silica (SWeRFcs)
EN 14583, Arbetsplatsluft - Mätutrustningar för bestämning av halten bioaerosoler - Allmänna krav för användning och utvärdering av prestanda
EN N 2507, Stationary source emissions - Measurement of the concentration of fluorinated compounds, expressed in hydrofluoric acid (HF) — Manual method
EN 14662-1, Utomhusluft - Standardmetod för mätning av bensenkoncentrationer - Del 1: Pumpad provtagning med efterföljande termisk desorption och gaskromatografi
ISO 23227, Stationary source emissions - Measurement method for volumetric flow of Non-CO2 GHG(CF4, NF3, SF6, N2O) in semiconductor and display industries
ISO 19694-7, Utsläpp från stationära källor - Bestämning av utsläpp av växthusgaser från energiintensiva industrier - Del 7: Halvledar- och bildskärmsindustri
EN 1540, Arbetsplatsluft - Terminologi
ISO 23320, Arbetsplatsluft - Metoder för mätning av gaser och ångor med diffusionsprovtagare - Funktionskrav och provningsmetoder
EN 13725, Utsläpp från stationära källor - Bestämning av luktkoncentration med dynamisk olfaktometri och luktutsläppshastighet
EN 17628, Flyktiga och diffusa utsläpp av gemensamt intresse för industrisektorer - Standardmetod för att bestämma diffusa utsläpp av flyktiga organiska föreningar i atmosfären
EN 14211, Utomhusluft - Standardmetod för mätning av koncentrationen av kvävedioxid och kvävemonoxid med kemiluminescens
EN 14212, Utomhusluft - Standardmetod för mätning av koncentrationen av svaveldioxid med ultraviolett fluorescens
EN 14625, Utomhusluft - Standardmetod för mätning av koncentrationen av ozon med ultraviolett fotometri
EN 14626, Utomhusluft - Standardmetod för mätning av koncentrationen av kolmonoxid med icke-dispersiv infraröd spektroskopi
EN 15267-1, Luftkvalitet - Certifiering av automatiska mätsystem - Del 1: Allmänna principer
EN 15267-2, Luftkvalitet - Certifiering av automatiska mätsystem - Del 2: Inledande bedömning av AMS-tillverkares kvalitetsledningssystem och efterkontroll av tillverkningsförfarandet
EN 15267-3, Luftkvalitet - Certifiering av automatiska mätsystem - Del 3: Prestandakrav och testförfaranden för automatiska mätsystem för övervakning av emissioner från fasta förbränningsanläggningar
EN 17436, Luftkvalitet i flygplanskabiner - Kemiska föreningar
ISO 23587, Arbetsplatsluft -Gasdetektorer - Elektriska apparater för detektering och mätning av syre - Prestandakrav och testmetoder
ISO 16000-41, Inomhusluft - Del 41: Bedömning och klassificering
ISO 23861, Arbetsplatsluft - Luftburet kemiskt ämne som förekommer som en blandning av partiklar och ånga - Metoder och prestandakrav för mätning med provtagare
CEN/TS 17660-1, Luftkvalitet - Prestationsbedömning av luftkvalitetssensorer - Del 1: Gasformiga föroreningar i utomhusluft
CEN/TS N 2782, Luftkvalitet - Prestationsbedömning av luftkvalitetssensorer - Del 2: Partiklar i luften
ISO 16000-42, Inomhusluft - Del 42: Mätning av submikronpartiklar
ISO 8518, Arbetsplatsluft - Bestämning av partikulärt bly och blyföreningar - Metod med flam- eller elektrotermisk atomabsorptionsspektrometer
ISO 10849, Utsläpp och utomhusluft - Bestämning av masskoncentration av kväveoxider - Prestandegenskaper av automatiska mätsystem
ISO 16000-11, Inomhusluft - Del 11: Bestämning av flyktiga organiska föreningar (VOC) avgivna från byggprodukter och inredning - Provtagning, lagring av prov och beredning av provstycken
ISO 16000-9, Inomhusluft - Del 9: Bestämning av flyktiga organiska föreningar (VOC) avgivna från byggprodukter och inredning - Provning med emissionskammare
CEN/TR N 242, Vägledning för luftkvalitet i flygplanskabiner - Metod för EN 17436 och information om kemiska föreningar
EN 17255-4, Utsläpp från stationära källor - System för insamling och behandling av data - Del 4: Specifikation av krav och kvalitetssäkring för installation av system för insamling och behandling av data
ISO 21438-1, Arbetsplatsluft - Bestämning av oorganiska syror med jonkromatografi - Del 1: Svårflyktiga (svavelsyra och fosforsyra)
ISO 12219-11, Luftkvalitet - Kupéluft i fordon- Del 11: Termisk desorptionsanalys av organiska utsläpp för karakterisering av icke-metalliskt material för fordon
ISO 16000-22, Inomhusluft - Del 22: Detektion och kvantifiering av mögel med beta-N-acetylhexosaminidas enzymaktivitet
ISO 16000-33, Inomhusluft - Del 33: Bestämning av ftalater med gaskromatografi / masspektrometri (GC / MS)
ISO 16000-43, Inomhusluft - Del 43: Standardmetod för bedömning av luftrenares förmåga att reducera luftburna odlingsbara svampar i en testkammare
ISO 16000-44, Inomhusluft - Del 44: Testmetod för mätning av upplevd inomhusluftkvalitet för användning vid testning av luftrenare med gasfiltrering
EN ISO 19694-3, Utsläpp från stationära källor - Bestämning av utsläpp av växthusgaser från energiintensiva industrier - Del 3: Cementindustri
EN ISO 19694-4, Utsläpp från stationära källor - Bestämning av utsläpp av växthusgaser från energiintensiva industrier - Del 4: Aluminiumindustri
EN ISO 19694-5, Utsläpp från stationära källor - Bestämning av utsläpp av växthusgaser från energiintensiva industrier - Del 5: Kalkindustri
EN ISO 19694-6, Utsläpp från stationära källor - Bestämning av utsläpp av växthusgaser från energiintensiva industrier - Del 6: Ferrolegeringsindustri
ISO 13137, Arbetsplatsluft - Pumpar för personburen provtagning av kemiska och biologiska ämnen - Krav och provningsmetoder
ISO 11174, Arbetsplatsluft - Bestämning av partikulära kadmium och kadiumföreningar - Spektrometiska metoder baserade på FLAME eller elektrotermisk atomabsorption
ISO 6323-1, Workplace atmospheres — Determination of arsenic and arsenic compounds by electrothermal atomic absorption spectrometry — Part 1: Part 1: Arsenic and arsenic compounds, except arsine by ET-AAS
ISO 6868, Workplace Air — Quantitative determination of quartz and cristobalite in bulk materials by X-ray powder diffraction methods
ISO 16000-3, Inomhusluft - Del 3: Bestämning av formaldehyd och andra karbonylföreningar i inomhusluft och i testkammare - Aktiv provtagning
EN ISO 23320, Arbetsplatsluft - Metoder för mätning av gaser och ångor med diffusionsprovtagare - Funktionskrav och provningsmetoder
EN 15267-4, Luftkvalitet - Certifiering av automatiska mätsystem - Del 4: Prestandakrav och testförfaranden för automatiska mätsystem för periodiska mätningar av emissioner från fasta förbränningsanläggningar
ISO 7935, Utsläpp från stationära källor - Bestämning av halten svaveldioxid - Prestandakravför automatiska mätsystem
ISO 15259, Luftkvalitet - Utsläpp från stationära källor- Strategi, planering, rapportering och utformning av mätplatser vid emissionsmätningar
ISO 20181, Utsläpp från stationära källor - Kvalitetssäkring av automatiserade mätsystem
EN ISO 13137, Arbetsplatsluft - Pumpar för personburen provtagning av kemiska och biologiska ämnen - Krav och provningsmetoder
EN N 3067, Utsläpp från stationära källor - Riktlinjer för utarbetande av standardiserade mätmetoder - Rekommendationer för struktur och innehåll
EN ISO 23861, Arbetsplatsluft - Luftburet kemiskt ämne som förekommer som en blandning av partiklar och ånga - Metoder och prestandakrav för mätning med provtagare
ISO 12219-12, Luftkvalitet - Kupéluft i fordon- Del 12: Konstläder av PVC eller Polyuretan - Specifikationer och metoder för bestämning av foggingegenskaper hos interiörmaterial i bilars
ISO 16000-19, Inomhusluft - Del 19: Provningsstrategi för mögel
Visa fler Visa färre
Utgivet 167 standarder
Visa fler Visa färre
Organisation 2 arbetsgrupper
SIS/TK 423/AG 04, Utomhusluft
SIS/TK 423/AG 05, Utsläpp
Deltagare 1 företag och organisationer
DGE Mark & Miljö AB, Göteborg
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Ämnesområden

Miljö- och hälsoskydd, säkerhet (13) Miljöskydd (13.020) Miljöpåverkansbedömning (13.020.30) Nedsmutsning, regler och skydd (13.020.40) Övrigt (13.020.99) Luftkvalitet (13.040) Allmänt (13.040.01) Omgivningsluft (13.040.20) Arbetsplatsluft (13.040.30) Utsläpp från stationära källor (13.040.40) Övrigt (13.040.99)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Mia Lindberg
Projektledare
mia.lindberg@sis.se.invalid

Jimmy Yoler
Projektledare
0707552387
jimmy.yoler@sis.se.invalid

Karin Ekström
Projektassistent
karin.ekstrom@sis.se.invalid