Standard Svensk standard · SS-EN 14792:2017

Utsläpp och utomhusluft - Bestämning av masskoncentrationen kväveoxider (NOx) - Referensmetod - Kemiluminescens

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 14792:2017

Utsläpp och utomhusluft - Bestämning av masskoncentrationen kväveoxider (NOx) - Referensmetod - Kemiluminescens
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 615 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 584 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna Europastandard beskriver standardreferensmetoden (SRM) baserad på kemiluminiscensprincipen för bestämning av kväveoxider (NOx) i rökgaser som släpps ut till atmosfären från kanaler och skorstenar. Den beskriver provtagnings- och gasberedningssystemet liksom analysatorn. Denna Europastandard specificerar de prestandaegenskaper som ska bestämmas och de prestandakrav som ska uppfyllas av portabla automatiska mätsystem (P-AMS) baserade på denna mätmetod. Den gäller för periodisk övervakning och för kalibrering eller kontroll av automatiska mätsystem (AMS) som av lagstiftningsskäl eller andra skäl är fast installerade i en skorsten. Denna Europastandard specificerar kriterier för att påvisa likvärdighet mellan en alternativ metod (AM) och SRM genom tillämpning av EN 14793:2017.Denna Europastandard har validerats under fälttester vid anläggningar för avfallsförbränning, för samförbränning och vid stora förbränningsanläggningar, samt vid en erkänd testbädd. Den har validerats för provtagningsperioder på 30 min i koncentrationsintervallet 0 mg/m3 till 1 300 mg/m3 NOx för stora förbränningsanläggningar och 0 mg/m3 till 400 mg/m3 NOx för anläggningar för avfallsförbränning, enligt utsläppsgränsvärden (ELV) som fastställts i direktiv 2010/75/EU.Utsläppsgränsvärdena för NOx (NO + NO2) i EU-direktiv uttrycks i mg NO2/m3 i torr gas, vid en referenssyrehalt och vid referenstillstånd (273 K och 101,3 kPa).ANM Egenskaper för anläggningar, förutsättningarna vid fälttester och värdena på repeterbarhet och reproducerbarhet i fält ges i bilaga A.

Ämnesområden

Luftkvalitet (13.040) Utsläpp från stationära källor (13.040.40)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 14792:2017

Utsläpp och utomhusluft - Bestämning av masskoncentrationen kväveoxider (NOx) - Referensmetod - Kemiluminescens
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 615 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 584 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Utsläpp, SIS/TK 423/AG 05

Internationell titel: Stationary source emissions - Determination of mass concentration of nitrogen oxides - Standard reference method: chemiluminescence

Artikelnummer: STD-8024628

Utgåva: 2

Fastställd: 2017-01-23

Antal sidor: 60

Ersätter: SS-EN 14792:2005 , SS-EN 14792:2005