Standardutveckling · SIS/TK 360

Brand och räddning

Användandet av standarder inom brand och räddning syftar till att säkerställa kvalitén och för att underlätta internationell handel för produkter och tjänster. Standarder används även för att förebygga och minska skadorna på människor, egendom och miljö vid bränder. Det ska även tillförsäkra användandet av tillförlitliga provningsmetoder för deklarerad säkerhet och miljöegenskaper. Standardisering omfattar allt som bidrar till god brandskyddsteknik och säkerställer att produkter uppfyller de grundläggande säkerhetskraven för 'Safety in case of fire' enligt EU byggproduktförordningen 305/2011. SIS/TK 360 är organiserad i tre olika ämnesspecifika arbetsgrupper som i sin tur bevakar de europeiska tekniska kommittéerna inom CEN.

SIS/TK 360/AG 01 - Släckredskap samt utrustning för räddningstjänsten
Området omfattar design, tillverkning och underhåll av mobila och bärbara brandsläckare samt brandfiltar och alla manuella medel för brandsläckning och utrymning. Standardisering av utrustning för räddningstjänster omfattar manuella medel samt utrustning och fordon för räddning och brandbekämpning.

SIS/TK 360/AG 02 - Branddetektering och brandlarmsystem; Tjänster för brandskydds- och säkerhetssystem
Området omfattar produkter och provningsmetoder för branddetektering och brandlarmsystem i och runt byggnader. Standarder som anger kvaliteten på tjänster inom brandskydds- och säkerhetsystem som tillhandahålls av företag och kompetensen hos deras inblandade personal.

SIS/TK 360/AG 03 - Släckmedel, fasta släcksystem och brandgasventilation
Området omfattar komponenter, system och provningmetoder för fasta släcksystem, termisk och mekanisk brandgasventilationssystem för installation i byggnader.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 45 standarder
EN 14972-10, Fasta släcksystem - Vattendimsystem - Del 10: Provningsmetod för system med öppna munstycken avsedda för skydd av väggar i atrium
EN 14972-11, Fasta släcksystem - Vattendimsystem - Del 11: Provningsmetod för system med öppna munstycken avsedda för kabeltunnlar
EN 14972-5, Fasta släcksystem - Vattendimsystem - Del 5: Provningsmetod för system med automatiska munstycken avsedda för parkeringsgarage
EN 14972-12, Fasta släcksystem - Vattendimsystem - Del 12: Provningsmetod för system med öppna munstycken avsedda för industriella fritöser
EN 14972-6, Fasta släcksystem - Vattendimsystem - Del 6: Provningsmetod för system med automatiska munstycken
EN 14972-7, Fasta släcksystem - Vattendimsystem - Del 7: Provningsmetod för system med automatiska munstycken avsedda för kommersiella låg risk utrymmen
N1303, Fasta släcksystem - Vattendimsystem - Provningsmetod för system med automatiska munstycken avsedda för inomhus handelsplats
EN 14972-13, Fasta släcksystem - Vattendimsystem - Del 13: Provningsmetod för system med öppna munstycken avsedda för bänkar och annan liknande utrustning
EN 54-25, Brand och räddning - Branddetekterings- och brandlarmsystem - Del 25: Radiolänkade komponenter
EN 14972-17, Fasta släcksystem - Vattendimsystem - Del 17: Provningsmetod för vattendimsystem avsedda för bostäder
EN 15004-3, Fasta släcksystem - Gassläcksystem - Del 3: Fysiska egenskaper och systemutförande avseende gassläcksystem för HCFC Blend A släckmedel
EN 54-10, Brand och räddning - Branddetekterings- och brandlarmsystem - Del 10: Flamdetektorer
EN 54-20, Brand och räddning - Branddetekterings- och brandlarmsystem - Del 20: Aspirerande rökdetektorer
EN 54-2, Brand och räddning - Branddetekterings- och brandlarmsystem - Del 2: Centralutrustning
EN 54-21, Brand och räddning - Branddetekterings- och brandlarmsystem - Del 21: Utrustning för larm- och felöverföring
EN 12101-2:2017/prA1, Brand och räddning - System och komponenter för rök- och brandgaser - Del 2: Krav för brandgasventilatorer - Termisk brandventilation
CEN/TS 12101-11, Brand och räddning - System för kontroll av rök- och brandgaser - Del 11: Horisontellt flödesdrivna ventilationssystem för slutna parkeringsplatser
EN 12094-8, Fasta släcksystem - Komponenter till gassläcksystem - Del 8 : Krav och provningmetoder för flexibla anordningar
EN 12101-1, Brand och räddning - System och komponenter för rök- och brandgaser - Del 1: Krav för flam- och rökskärmar
EN 12101-6, Brand och räddning - System och komponenter för rök- och brandgaser - Del 6: Tryckskillnadssystem - Byggsats
EN 12101-13, Brand och räddning - System och komponenter för rök- och brandgaser - Del 13: Tryckdifferenssystem (PDS) konstruktion och beräkningsmetoder, acceptansprovning, underhåll och rutinmässig provning av installationen
EN 17451, Fasta släcksystem - Automatiska sprinklersystem - Utförande, montering, installation och idrifttagning av pumpuppsättningar
EN 54-23, Brand och räddning - Branddetekterings- och brandlarmsystem - Del 23: Optiska larmdon
EN 16712-4:2018/A1, Brand och räddning - Bärbar utrustning för att projicera släckmedel som tillhandahålls av brandpumpar - Bärbara skumsläckare - Del 4: Lättskumsaggregat
EN 4649, Aerospace series - Handheld fire extinguishers with synthesis gases, for aircraft use - Technical specification and qualification conditions
EN 54-29, Brand och räddning - Branddetekterings- och brandlarmsystem - Del 29: Flersensordetektorer av punkttyp som kombinerar sensorer
N 1652 fast response sprinkler, Fixed firefighting systems - Automatic sprinkler systems - Design and installation of early suppression fast response sprinkler
ISO 7240-13, Fire detection and fire alarm systems - Compability assessment of system components
ISO 21805, Vägledning för utformning, val och installation av ventilationluckor för att skydda byggnaden med gassläcksystem
ISO 14520-1, Gasbaserade brandsläckningssystem - Fysiska egenskaper och systemdesign - Del 1: Allmänna krav
EN 12845-1, Brand och räddning - Fasta släcksystem - Automatiska sprinklersystem -Del 1: Utförande, installation och underhåll
EN 12416-1, Brand och räddning - Fasta släcksystem - Pulversystem - Del 1: Krav och provningsmetoder för komponenter
ISO 7203-4, Brand och räddning - Släckmedel - Skumvätskor - Del 4: Specifikation för klass A-skumkoncentrat för applicering på klass A-bränder
EN 13565-2:2018+AC:2019/A1, Brand och räddning - Fasta släcksystem - Skumsystem - Del 2: Utförande, installation och underhåll
ISO 12239, Branddetektering och brandlarmssystem - Rökalarm
ISO/TR 7240-9, Brand och räddning - Branddetekterings- och brandlarmsystem -Del 9: Testbränder för branddetektorer
EN 12259-14:2020/A1, Brand och räddning - Fasta släcksystem - Komponenter för sprinkler och vattenspraysystem - Del 14: Boendesprinklerhuvuden
EN 12259-13, Brand och räddning - Fasta släcksystem - Komponenter för sprinkler och vattenspraysystem - Del 13: ESFR sprinkler
EN 1846-2, Brand och räddning - Fordon för brand- och räddningstjänsten - Del 2: Allmänna krav - Säkerhet och utförande
CEN/TS 17749, Brand och räddning - Brandsläckningssystem i storkök - Utförande och provningskrav - Brandprovningsförfaranden för plenum och kanaler
EN 12259-12, Brand och räddning - Fasta släcksystem - Komponenter för sprinkler och vattenspraysystem - Del 12: Sprinklerpumpar
EN 13204, Brand och räddning - Dubbelverkande hydrauliska räddningsverktyg för brand- och räddningstjänsten
EN 1147:2010/A1, Brand och räddning - bärbara stegar för brand- och räddningstjänsten - Amendment 1
EN ISO 21805, Vägledning för utformning, val och installation av spjäll för att säkra utrymmens hållfasthet skyddade av gassläcksystem
EN 12094-13, Brand och räddning - Fasta släcksystem - Komponenter för gassläcksystem - Del 13: Krav och provningsmetoder för backventiler
Visa fler Visa färre
Utgivet 135 standarder
Visa fler Visa färre
Organisation 2 arbetsgrupper
SIS/TK 360/AG 01, Släckredskap samt utrustning för räddningstjänsten
SIS/TK 360/AG 02, Branddetektering och brandlarmsystem - Tjänster för brandskydds- och säkerhetssystem
Deltagare 3 företag och organisationer
Calectro AB, Västra Frölunda
Panasonic Fire & Security Europe AB, Malmö
Supersonic Svenska AB, Stockholm
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Ett värdefullt arbete Vill du vara med i kommittén?

Ämnesområden

Skydd mot brand (13.220)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som kommittédeltagare!

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Byggnadstekniskt brandskydd

Ladda ner broschyren om arbetet med att uppdatera och skapa nya standarder inom brandsäkerhet kring byggnader.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Viveka Odlen
Projektledare
viveka.odlen@sis.se.invalid

Karin Ekström
Projektassistent
karin.ekstrom@sis.se.invalid