Standardutveckling · SIS/TK 237

Fordonssäkerhet

Verksamheten omfattar standardisering relaterad till aktiv och passiv fordonssäkerhet, områden där Sverige både historiskt och i nuläget ligger långt framme och har en stark ställning.

Standardiseringsinsatserna ska medverka till att säkerheten för bilpassagerare och andra trafikanter förstärks så att antalet dödade och skadade i trafiken minskar, och att vi därigenom närmar oss nollvisionen.

Med denna övergripande vision är det en viktig uppgift för standardiseringen att skapa nya plattformar som möjliggör harmonisering och internationellt erfarenhetsutbyte allteftersom utvecklingen går framåt.

Mål:

  • Påverka utvecklingen inom ISO-arbetet på området fordonssäkerhet på sådant sätt som gagnar svenska intressen i ett globalt perspektiv.
  • Påverka utvecklingen av myndighetskrav (främst inom UN-ECE) på ett sätt som tar tillvara svenska erfarenheter vad gäller säkerhet.

Ambitionen är att SIS/TK 237 ska samla parterna i Sverige som arbetar aktivt inom fordonssäkerhet (passiv och aktiv) samt räddningsinformation.

SIS/TK 237 är svensk referens för arbetet inom ISO/TC 22/SC 36 Safety and impact testing, och dess undergrupper.

SIS/TK 237 ska aktivt bevaka och kommentera samtliga standarder/specifikationer som är av svenskt intresse under framtagningsprocessen.

Med utgångspunkt från standardiseringsverksamheten hanterar TK 237 även relaterade frågor vad gäller myndighetskrav, forskning/utveckling på området, konsumenttester och övrig omvärldsbevakning.

SIS/TK 237 har två stycken arbetsgrupper som svarar för sekretariatsåtagandet i följande ISO-arbetsgrupper:

TK 237/AG 1: Sekretariat ISO/TC 22/SC 36/WG 7 Traffic accident analysis methodology (inkl. TF Rescue information). Denna grupp finansieras helt inom ramen för TK 237.

TK 237/AG 2: Sekretariat ISO/TC 22/SC 33/WG 16 Active safety test equipment. Denna grupp har separat finansiering.

Verksamheten kan sägas stå på "tre ben":

1) Aktiv påverkan av, för svenskt vidkommande, intressanta/viktiga ärenden inom 
ISO/TC 22/SC 36 Safety and impact testing, och dess undergrupper.

2) Referens- och diskussionsforum för de gemensamma industri- och myndighetsinsatserna i EEVC, samt relaterade frågor inom ECE och EU

3) Bevakning av forskningsprojekt som anknyter till de ovanstående aktiviteterna.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 24 standarder
ISO 12097-2, Vägfordon - Airbagkomponenter - Del 2: Provning av airbagmoduler
ISO/TS 20458, Road vehicles - Design and performance specifications for advanced Pedestrian Legform Impactor (aPLI) -
ISO/TS 20459, Road vehicles - Injury risk functions for advanced Pedestrian Legform Impactor (aPLI) -
ISO/TS 13499, Vägfordon - Format för utbyte av multimediadata från kollisionsprov
ISO 19206-5, Vägfordon - Surrogatmål för utvärdering av aktiva säkerhetsfunktioner hos fordon - Del 5: Krav för
ISO 23520 , Road vehicles — EQuipment eXchange — data format specification for operational information relevant for equipment exchange and test conduction
ISO/TS 22133, Road vehicles — Test object monitoring and control for active safety and automated/autonomous vehicle testing — Functional requirements, specifications and communication protocol
ISO 24650, Road Vehicles — Sensors for automated driving under adverse weather conditions — Assessment of the cleaning system
ISO 17840-1, Vägfordon - Information för räddningsinsatser och bärgning - Del 1: Insatskort för personbilar och lätta lastfordon
ISO/TR 12353-4, Road vehicles — Traffic accident analysis — Part 4: Compilation of methodologies for assessment of vehicle safety system effectiveness
ISO 15830-1, Vägfordon - WorldSID sidokollisionsdocka, konstruktion och kravspecifikation för 50 percentil man - Del 1: Terminologi och förklaringar
ISO 15830-2, Vägfordon - WorldSID sidokollisionsdocka, konstruktion och kravspecifikation för 50 percentil man - Del 2: Mekaniska delsystem
ISO 15830-3, Vägfordon - WorldSID sidokollisionsdocka, konstruktion och kravspecifikation för 50 percentil man - Del 3: Mekaniska krav för elektroniska delsystem
ISO 15830-4, Vägfordon - WorldSID sidokollisionsdocka, konstruktion och kravspecifikation för 50 percentil man - Del 4: Användarinstruktioner
ISO 22733-2, Vägfordon - Provningsmetod för att utvärdera prestandan hos autonoma nödbromssystem - Del 2: Bil till fotgängare
ISO/TS 21002, Road vehicles — Multidimensional measurement and coordinate systems definition
ISO 34501, Road vehicles — Terms and definitions of test scenarios for automated driving systems
ISO 34502, Road vehicles — Engineering framework and process of scenario-based safety evaluation
ISO 34503, Road vehicles — Taxonomy for operational design domain for automated driving systems
ISO 34504, Road vehicles — Scenario attributes and categorization
ISO/TS 4654, Road vehicles — Advanced Automatic Collision Notification (AACN) systems — Algorithm and parameters for injury level prediction
ISO/TR 14933, Vägfordon - Metod för provning av interaktion med sidoairbag
ISO/PAS 11585, Road vehicles -Partial driving automation — Technical characteristics of conditional hands-free driving systems
ISO 2958, Road vehicles — Exterior protection for passenger cars
Visa fler Visa färre
Utgivet 46 standarder
Visa fler Visa färre
Organisation 2 arbetsgrupper
SIS/TK 237/AG 01, Nackskadeprovning
SIS/TK 237/AG 02, Active safety, ISO-sekretariat
Deltagare 12 företag och organisationer
Aptiv Contract Services Sweden AB, GÖTEBORG
AstaZero AB Test Site, GÖTEBORG
Autoliv Development AB, VÅRGÅRDA
Chalmers Tekniska Högskola, GÖTEBORG
Folksam Ömsesidig Sakförsäkring, STOCKHOLM
Myndigheten För Samhällsskydd och Beredskap (MSB), Karlstad
RISE AB, Borås
Transportstyrelsen Väg- & järnvägsavdelningen, BORLÄNGE
Veoneer Sweden AB, GÖTEBORG
Volvo Car Corporation, GÖTEBORG
Volvo Lastvagnar AB, GÖTEBORG
Volvo Technology AB, Göteborg
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 16 internationella kommittéer
ISO/TC 22/SC 33, Vehicle dynamics and chassis components
ISO/TC 22/SC 33/WG 16, Active Safety test equipment
ISO/TC 22/SC 33/WG 3, Driver assistance and active safety functions
ISO/TC 22/SC 33/WG 9, Test scenarios of automated driving systems
ISO/TC 22/SC 36, Safety and impact testing
ISO/TC 22/SC 36/WG 3, Instrumentation
ISO/TC 22/SC 36/WG 5, Anthropomorphic test devices
ISO/TC 22/SC 36/WG 6, Performance criteria expressed in biomechanical terms
ISO/TC 22/SC 36/WG 7, Traffic accident analysis methodology
SIS/TK 237/AG 01, Nackskadeprovning:

CEN/TC 156/WG 23, Ventilation for Buildings - Inspection and checking

SIS/TK 237/AG 02, Active safety, ISO-sekretariat:

ISO/TC 204/WG 14, Vehicle/roadway warning and control systems

ISO/TC 22/AG 2, Automated driving coordination group (ADCG)

ISO/TC 22/SC 33, Vehicle dynamics and chassis components

ISO/TC 22/SC 33/WG 16, Active Safety test equipment

ISO/TC 22/SC 33/WG 3, Driver assistance and active safety functions

ISO/TC 22/SC 33/WG 9, Test scenarios of automated driving systems

Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Delta i kommittén

Ämnesområden

Övrigt (13.340.99) Fordonsteknik (43) Fordon Allmänt (43.020)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Peter Claeson
Projektledare
peter.claeson@sis.se

Ylva Yassine
Projektassistent
ylva.yassine@sis.se