Standardutveckling · SIS/TK 001

SIS/SEK ATEX

Ett harmoniseringsarbete pågår i Europa, för att få gemensamma standarder till hjälp för att förebygga explosioner i teknisk utrustning. Arbetet är i Europa mandaterat under ATEX-produktdirektiv 1994/9/EG. Grundläggande krav på zonklassning, arbete och användning av utrustningar för att undvika explosion styrs av ATEX användardirektiv 1999/92/EG.

Explosiv atmosfär kan finnas i många olika miljöer där brännbara ämnen och substanser används. Det kan vara damm, vätskor, ånga eller gas och dimma. För att undvika explosioner eller i alla fall minska konsekvenserna av en explosion behövs information och specifikationer om den brännbara substansen och utrustning som används i dessa miljöer måste vara specialdesignad för ändamålet. Det finns också speciella metoder och säkerhetssystem som kan användas för att förhindra eller minska riskerna. Syftet med standardiseringen inom SIS/TK 001 är att ställa upp krav och metoder för att uppnå bästa möjliga säkerhet mot explosioner.

SIS/TK 001 omfattar explosionsskydd av icke elektrisk utrustning för explosiv atmosfär. Den elektriska utrustningen behandlas av SEK/TK 31. Explosiva varor för civilt bruk behandlas av SIS/TK 436.

Sedan 2012 har SIS tillsammans med SEK gemensamt arbetat inom området för Explosiv atmosfär. SEK har idag huvudansvaret att arbetet bedrivs inom området. På SIS heter kommittén SIS/TK 001 ATEX och på SEK heter samma kommitté SEK/TK 31 Elmateriel för explosiv atmosfär.

Mer information om kommitténs arbete:

Bakgrund Läs mer
Arbetar nu med 10 standarder
EN ISO/IEC 80079-41, Explosiv atmosfär - Del 41: Förbränningsmotorer
EN 14983, Explosiv atmosfär - Förebyggande och skydd mot explosion i gruvor under jord - Utrustning och skyddssystem för länsning av gruvgas
EN 14986, Explosiv atmosfär - Konstruktion av fläktar för explosionsfarlig miljö
EN ISO/IEC 80079-49, Explosiv atmosfär - Del 49: Flamspärrar - Driftskrav, provningsmetoder och gränser för bruk
ISO/IEC 80079-41, Explosive atmospheres — Part 41: Reciprocating internal combustion engines
ISO/IEC 80079-49, Explosive atmospheres — Part 49: Flame arresters — Performance requirements, test methods and limits for use
EN 13237, Explosiv atmosfär - Termer och definitioner för utrustning och skyddande system avsedda för användning i explosiv atmosfär
EN ISO/IEC 80079-50, Explosiv atmosfär - Del 50: Tryckavlastning vid explosion
ISO/IEC 80079-50, Explosive atmospheres — Part 50: Explosion venting devices
EN 1127-1:2019/A1, Explosiv atmosfär - Förhindrande av och skydd mot explosion - Del 1: Grundläggande begrepp och metodik
Visa fler Visa färre
Utgivet 50 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 2 företag och organisationer
Kent Ruuth Konsult AB, KUNGÄLV
RISE AB, Borås
Internationellt deltagande 7 internationella kommittéer
CEN/TC 305, Potentially explosive atmospheres - Explosion prevention and protection
CEN/TC 305/WG 1, Test methods for determining the flammability characteristics of substances
CEN/TC 305/WG 2, Equipment for use in potentially explosive atmospheres
CEN/TC 305/WG 3, Devices and systems for explosion prevention and protection
CEN/TC 305/WG 4, Terminology and Methodology
CEN/TC 305/WG 5, Equipment and components in underground mines and reciprocating internal combustion engines for potential explosive atmospheres
CEN/TC 305/WG 6, Flame arresters
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Ämnesområden

Miljö- och hälsoskydd, säkerhet (13) Explosionsskydd (13.230)