Standardutveckling · SIS/TK 613

Offentlig upphandling

SIS leder ett europeiskt arbete med att ta fram en standard för "integritet och ansvarighet" i offentlig upphandling. Huvudsyftet är att stärka trovärdigheten och förtroendet för upphandlingsprocessen och att säkerställa ett effektivt genomförande av avtal och åtaganden. Det ska vara enklare att göra rätt. Som deltagare i den svenska tekniska kommittén, SIS/TK 613, har du en unik möjlighet påverka arbetet och göra din röst hörd.

Den internationella gruppen hade sitt första möte i oktober 2019 och nu har arbetet kommit så långt att det är dags för offentlig remiss. Remissperioden pågår 24 juni till 16 september. Under denna period finns det möjlighet att ta del av utkastet och även lämna synpunkter på innehållet för alla intressenter. Ett remisseminarium planeras till den 24 augusti.

Det finns fortfarande även möjlighet att påverka dokumentet och delta i arbetet med att ta fram standarden.

Vill du och din organisation vara med i arbetet eller få mer information om remiss och webinarium? Gör en intressanmälan eller kontakta Alexandra Antoni

Anmäl dig till remisseminarium "Integritet och ansvar i offentlig upphandling" 24 augusti >>

Initiativet kommer från EU-kommissionen och dess "Single market strategy" som i stora drag innebär en strävan att komma åt alla de positiva egenskaper som en inre marknad innebär, dvs. EU-regionen ska betraktas och agera som en enhetlig marknad. Under denna strategi finns ett "Joint Initiative on Standardisation (JIS)" som syftar till att uppdatera och modernisera standardiseringsområdet.

Det initiala uppdraget är att utveckla en standard för "integritet och ansvarighet"1 i offentlig upphandling. Utöver syftet att stärka trovärdigheten och förtroendet för upphandlingsprocessen, ska standarden också leda till att förenkla och öka den gränsöverskridande handeln baserad på offentlig upphandling.

I korthet kommer standarden att belysa följande delar:

  • en integritets- och ansvarighetspolicy för upphandlande enheter,
  • en riskhanteringsstrategi för området integritet för upphandlande enheter,
  • en intern uppförandekod för medarbetare med inköpsuppgifter,
  • en integritetsförsäkran mellan upphandlande enheter och anbudsgivare,
  • ett system för hantering av upphandlingsdata och mätning av prestanda och kvalitet i upphandlingsprocesser hos upphandlande enheter.

 


1 Engelsk titel: Integrity and Accountability Standard. 

"Integritet" definieras som att agera affärsmässigt med öppenhet och utan ovidkommande hänsyn, samt att alltid ha verksamhetens bästa som ledstjärna 

Standarden SS-ISO 26000 Vägledning för socialt ansvarstagande definierar ”ansvarighet” som ”att stå till svars och ta ansvar för konsekvenserna av sina beslut och aktiviteter inför organisationens styrande organ, rättsliga myndigheter och inför sina intressenter (i allmänhet).

Mer information om kommitténs arbete:

Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Ämnesområden

Inköp, upphandling, lagerhantering (03.100.10)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Alexandra Antoni
Projektledare
alexandra.antoni@sis.se.invalid

Christine Allansson
Projektassistent
christine.allansson@sis.se.invalid