Standardutveckling · SIS/TK 197

Byggakustik

Många störs av grannar som spelar för hög musik eller exempelvis ljudet från fläktarna. Men det är svårt att avgöra vad som är acceptabelt. Många efterfrågar bra ljudmiljö, vilket också är en viktig aspekt vid en bostadsförsäljning. Därför arbetar kommittén med standarder för byggakustik, som bland annat gör det lättare att ställa ljudkrav.

Kommittén för byggakustisk tar fram standarder som gör det lättare att ställa rätt ljudkrav, planera och deklarera ljudmiljön. Något som kan bidra till att minska störande buller. Standarderna är också kostnadseffektiva, vilket gynnar både tillverkare och köpare.

Det är främst inom ljudklassningsområdet (inomhusmiljö) som kommittén arbetar. Avsikten är att komplettera bygglagstiftningens funktionskrav med klassningstabeller, som möjliggör kvalitetsdeklaration av olika lokaltyper. Dessa standarder vänder sig till både byggherrar, projektörer och brukare.

Frågor som rör buller, exempelvis buller från trafik behandlas av kommittén Akustik och buller, SIS/TK 110 . 

Påverka nationellt och internationellt

Kommittén skapar ett forum för svenskt agerande i den europeiska standardiseringen, genom att vi aktivt medverkar i den europeiska standardiseringsorganisationen CEN  och den globala standardiseringsorganisationen ISO .

Där behov finns som inte tillfredsställs i det europeiska/globala samarbetet, utarbetar kommittén nationella standarder istället. Några av dem har sedan använts som underlag för att utarbete europeiska och globala standarder.

Under kommittéarbetet utbyts erfarenheter mellan länder samtidigt som deltagarna får ta del i hur andra länder arbetar. Detta påverkar självfallet resultatet eftersom den svenska kommittén deltar i olika arbetsgrupper på europeisk och global nivå samt svarar på remisser. Desto mer aktiv den svenska kommittén är genom att delta på internationella möten, desto större inflytande får kommittén på utformningen av morgondagens standarder.

Ett värdefullt arbete

I kommittén samlas expertkunskap genom representanter från tillverkare, föreskrivare, brukare, provningsföretag eller övriga inom branschen. Standardiseringsarbetet ger deltagarna djupare insikt om standardernas krav och hur man resonerar kring dessa, vilket underlättar vid diskussion med olika parter inom branschen. Deltagarna är samtidigt med och påverkar framtidens standarder, vilket också leder till nya insikter och tidig information som kan omsättas i den egna verksamhetsutvecklingen.

Aktuellt

Vi söker fler deltagare i revideringsarbete av SS 25268 - Byggakustik - Ljudklassning av utrymmen i byggnader - Vårdlokaler, undervisningslokaler, dag- och fritidshem, kontor och hotell.

Läs gärna merom hur kommitténs arbete säkrar ljudmiljön både hemma och på jobbet här: 

https://www.sis.se/nyheter-och-press/nyheter/standarder-sakrar-god-ljudmiljo-hemma-och-pa-jobbet/  

Vill du vara med i kommittén?

Du är välkommen att delta i SIS tekniska kommitté för Byggakustik. Kanske du idag jobbar som tillverkare, föreskrivare, beställare, brukare, provningsföretag eller med annat inom branschen. Om du är intresserad av att delta, kan du kontakta oss så berättar vi mer om arbetet.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 19 standarder
ISO 10140-5:2010/Amd 1, Byggakustik - Mätning av ljudisolering hos byggnadselement i laboratorium - Del 5: Krav på provrum och utrustning- Rättelse 1: Buller från regn
ISO 10140-3:2010/Amd 2, Byggakustik - Mätning av ljudisolering hos byggnadselement i laboratorium - Del 3; Mätning av stegljudsisolering- Amendment 2; Ljudfältskorrektion för mätning av stegljudsnivå med tung/mjuk källa
ISO 16717-1, Acoustics - Evaluation of sound insulation spectra by single-numbers. Part 1: Airborne sound insulation
ISO 16717-2, Acoustics - Evaluation of sound insulation spectra by single-numbers. Part 2: Impact sound insulation
ISO 10140-3:2010/Amd 3, Byggakustik - Mätning av ljudisolering hos byggnadselement i laboratorium - Del 3: Mätning av stegljudsisolering - Rättelse 3: Korrigering av luftburen ljudöverföring
ISO 10140-3:2010/NP Amd 1, Byggakustik - Mätning av ljudisolering hos byggnadselement i laboratorium - Del 3; Mätning av stegljudsisolering- Amendment 1
SS 25268, Byggakustik - Ljudklassning av utrymmen i byggnader - Vårdlokaler, undervisningslokaler, dag- och fritidshem, kontor och hotell
ISO 10848-1, Byggakustik - Laboratoriemätning av luft- och stegljudsflanktransmission mellan angränsande rum - Del 1: Ramdokument
ISO 10848-2, Laboratoriemätning av luft- och stegljudsflanktransmission mellan angränsande rum - Del 2: Tillämpning vid lätta element när knutpunkten har liten inverkan
ISO 10848-3, Byggakustik - Laboratoriemätning av luft- och stegljudsflanktransmission mellan angränsande rum - Del 3: Tillämpning vid lätta element när knutpunkten har väsentlig inverkan
ISO 10848-4, Byggakustik - Laboratoriemätning av luft- och stegljudsflanktransmission mellan angränsande rum - Del 4: Tillämpning på anslutningar med minst ett tungt element
EN ISO 11654, Beslut om svensk titel tas av TK 197 om förslaget går igenom i 2nd enquiry
, Measurement of impact sound insulation of building walls with application to the impact sound performance of stairs
ISO 9053-2, Akustik - Bestämning av luftflödesmotstånd - Metod med alternerande luftflöde
ISO 354, Byggakustik - Mätning av ljudabsorption i efterklangsrum
ISO 3382-3, Byggakustik - Mätning av rumsakustiska parametrar - Del 3: Kontorslandskap
EN 12354-7, Building Acoustics - Estimation of building performance from the performance of elements - Part 7: ground-borne sound insulation against outdoor ground vibration
ISO 10534-2, Akustik - Bestämning av ljudabsorptionsfaktor och impedans i impedansrör - Del 2: Metod med överföringsfunktion
EN ISO 3382-3, Byggakustik - Mätning av rumsakustiska parametrar - Del 3: Kontorslandskap
Visa fler Visa färre
Nyheter
Utgivet 65 standarder
Visa fler Visa färre
Organisation 2 arbetsgrupper
SIS/TK 197/AG 01, Byggakustik - Bostäder
SIS/TK 197/AG 02, Byggakustik - Lokaler
Deltagare 28 företag och organisationer
,
Acouwood AB, MALMÖ
Akustikbyrån T4p AB, JOHANNESHOV
Akustikverkstan Konsult AB, LIDKÖPING
Arbetsmiljöverket, SOLNA
Arbio AB, STOCKHOLM
Brekke & Strand Akustik AB, GÖTEBORG
Gärdhagen Akustik AB, GÖTEBORG
Hyresgästföreningen Riksförbundet, STOCKHOLM
JM AB, STOCKHOLM
Knauf Danogips GmbH, ÅHUS
Norconsult AB, STOCKHOLM
RISE AB, Borås
Roxull Akustik AB, JÖNKÖPING
Saint-Gobain Ecophon AB, HYLLINGE
Saint-Gobain Sweden AB / Weber, Sollentuna
Saint-Gobain Sweden AB Gyproc, BÅLSTA
simmons akustik & utveckling ab, GÖTEBORG
Specialpedagogiska Skolmyndigheten, Örebro
Structor Akustik AB, STOCKHOLM
SWECO Environment AB, STOCKHOLM
Svensk Ventilation AB, STOCKHOLM
Tyréns Sverige AB, MALMÖ
WSP Sverige AB, Göteborg
WSP Sverige AB, STOCKHOLM
ÅF-Infrastructure AB, GÖTEBORG
ÅF-Infrastructure AB, MALMÖ
Åkerlöf Hallin Akustikkonsult AB, NYKÖPING
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 16 internationella kommittéer
ISO/TC 205, Building environment design
ISO/TC 43/SC 1/WG 65, Acoustic quality of open office spaces
ISO/TC 43/SC 2, Building acoustics
ISO/TC 43/SC 2/WG 17, Measurement of flanking transmission in the laboratory and in the field
ISO/TC 43/SC 2/WG 18, Measurement of sound insulation in buildings and of building elements
ISO/TC 43/SC 2/WG 27, Joint ISO/TC 205-ISO/TC 43/SC 2 WG : Indoor acoustic environment
ISO/TC 43/SC 2/WG 29, Acoustic classification scheme for buildings
ISO/TC 43/SC 2/WG 34, Revision of ISO 3382-3
ISO/TC 43/SC 2/WG 35, Sound absorption
CEN/TC 126, Acoustic properties of building elements and of buildings
CEN/TC 126/WG 1, Methods for measuring the sound insulation of building elements and the acoustic performances of buildings
CEN/TC 126/WG 12, BIM Acoustics
CEN/TC 126/WG 2, Prediction of the acoustic performance of buildings from the performance of elements
CEN/TC 126/WG 5, Coordination working group
CEN/TC 126/WG 6, Laboratory and field measurement of flanking sound transmission
CEN/TC 126/WG 7, Laboratory measurement of airborne and structure borne sound from building equipment
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Ämnesområden

Akustik i byggnader, ljudisolering. (91.120.20) Byggstandardpaket (92) Byggstandard, Utförande och kontroll (92.200) Byggnadsmaterial (91.100) Buller med avseende på människor (13.140) Bygginstallationer Allmänt (91.140.01) Allmänt Bullermätning (17.140.01) Akustik (92.200.40) Byggstandard, Utförande och kontroll (92.200)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Emma Risén
Projektledare
emma.risen@sis.se

Linda Mellgren
Projektassistent
linda.mellgren@sis.se