Standardutveckling · SIS/TK 189

Innemiljö och energianvändning i byggnader

Byggnader svarar för cirka 40 procent av energianvändningen inom EU. I såväl nya som befintliga hus finns stora möjligheter till energieffektivisering och förbättrad innemiljö. Denna kommitté arbetar med klassnings-, beräknings- och provningsmetoder för hela byggnader, byggprodukter och installationer samt produktstandarder för isolermaterial och installationsprodukter. Kommittén arbetar såväl med nationella standarder som internationella standarder inom CEN och ISO.

Den primära målsättningen med kommittén ”Innemiljö och energianvändning i byggnader”, SIS/TK 189, är att ta fram hjälpmedel  för att bedöma en byggnads och dess ingående komponenters energianvändning samt bidra till energieffektivisering och att säkerställa god innemiljö för brukarna. Hur bygg- och installationsteknik samspelar i byggnaden är grundläggande för att byggnaden ska fungera väl som helhet, detta samordnas i standarderna i ett övergripande perspektiv. Produktion och tillförsel av energi, som ligger utanför byggnaden eller anläggningen, ingår dock inte i kommitténs arbete.

Mer information om kommitténs arbete:

Läs mer
Att delta som expert i det internationella arbetet – SIS utbildning
Arbetar nu med 138 standarder
ISO 16813, Byggnadsprojektering med miljöhänsyn - Innemiljö - Generella principer
EN ISO 6781-2, Performance of buildings - Detection of heat, air and moisture irregularities in buildings by infrared methods - Part 2: Equipment Requirements
ISO/TR 20293, Värmeisoleringsprodukter för byggnader - Fabriksbyggda produkter av XYZ - Modellformat och specifikation
ISO 16484-2, Styr-, regler- och övervakningsystem i byggnader (BACS) - Del 2: Hårdvara
ISO 21239, Thermal insulation products for building - Reflective insulating products - Specification
EN 17139, Värmeisoleringsprodukter för byggnader - Fabrikstillverkade produkter baserade på vegetabiliska fibrer (VFBP)
EN ISO 16484-2, Styr-, regler- och övervakningssystem i byggnader (BACS) - Del 2: Hårdvara
ISO 21935, Thermal Performance of window and door systems-Determination of solar heat gain coefficient of the centre of glazing using solar simulator
ISO 22097, Värmeisoleringsprodukter för byggnader - Reflekterande isoleringsprodukter - Bestämning av termiska egenskaper
ISO 22482, Värmeisoleringsprodukter - Aerogelmattor till byggnader - Bestämning av fysiska egenskaper
EN 16012, Värmeisoleringsprodukter för byggnader - Reflekterande isoleringsprodukter - Bestämning av termiska egenskaper
ISO 22511, Design process of natural ventilation for reducing cooling demand in energy-efficient non-residential buildings
ISO 52120-1, Energiprestanda av byggnader -Bidrag från byggnadsautomation, styrning och byggnadsförvaltning- Moduler M10-4,5,6,7,8,9,10
ISO 12241, Värmeisolering av installationer - Beräkningsregler
ISO/TR 52120-2, Energiprestanda av byggnader -Bidrag från byggnadsautomation, styrning och byggnadsförvaltning -Del 2: Förklaringar och motiveringar till ISO 52120-1
EN 14303:2015/A1, Värmeisoleringsprodukter för teknisk isolering - Fabrikstillverkade mineralullsprodukter (MW) - Egenskapsredovisning
EN 14304:2015/A1, Värmeisoleringsprodukter för teknisk isolering - Fabrikstillverkade flexibla elastomeriska produkter med sluten cellstruktur, exempelvis cellgummi (FEF) - Egenskapsredovisning
EN 14305:2015/A1, Värmeisoleringsprodukter för teknisk isolering - Fabrikstillverkade produkter av cellglas (CG) - Egenskapsredovisning
EN 14306:2015/A1, Värmeisoleringsprodukter för teknisk isolering - Fabrikstillverkade produkter av kalciumsilikat (CS) - Egenskapsredovisning
EN 14307:2015/A1, Värmeisoleringsprodukter för teknisk isolering - Fabrikstillverkade produkter av extruderad styrencellplast (XPS) - Egenskapsredovisning
EN 14308:2015/A1, Värmeisoleringsprodukter för teknisk isolering - Fabrikstillverkade produkter av styv uretancellplast (PUR) och styv isocyanuratcellplast (PIR) - Egenskapsredovisning
EN 14309:2015/A1, Värmeisoleringsprodukter för teknisk isolering - Fabrikstillverkade produkter av expanderad styrencellplast (EPS) - Egenskapsredovisning
EN 14313:2015/A1, Värmeisoleringsprodukter för teknisk isolering - Fabrikstillverkade produkter av expanderad etencellplast (PEF) - Egenskapsredovisning
EN 14314:2015/A1, Värmeisoleringsprodukter för teknisk isolering - Fabrikstillverkade produkter av fenolcellplast (PF) - Egenskapsredovisning
EN 15501:2015/A1, Värmeisoleringsprodukter för teknisk isolering - Fabrikstillverkade produkter av expanderad perlit (EP) och av exfolierad vermiculit (EV) - Egenskapsredovisning
ISO 23327, Hygotermisk prestanda hos byggmaterial och produkter - Bestämning av fuktsorption / desorptionsegenskaper som svar på temperaturvariation
ISO 52022-5, Energy performance of buildings - Thermal, solar and daylight properties of building components and elements - Part 5: Calculation procedures for adaptive building envelope elements
EN ISO 52016-3, Energy performance of buildings - Thermal, solar and daylight properties of building components and elements - Part 5: Calculation procedures for adaptive building envelope elements
EN 16491, Värmeisoleringsprodukter för byggnader - Fabrikstillverkade kompositprodukter - Egenskapsredovisning
EN 14933, Värmeisolering och lättfyllning för anläggningskonstruktioner - Fabrikstillverkade produkter av expanderad styrencellplast (EPS) - Egenskapsredovisning
EN WI 00228082, Heating systems and water based cooling systems in buildings - Heat recovery from waste water
ISO 21105-2, Performance of buildings - Building enclosure thermal performance verification and commissioning - Part 2: Building envelope assembly(s)
EN 16025-1, Värme- och/eller ljudisoleringsprodukter i bygganläggning - EPS-inblandad puts - Del 1: Krav på EPS-inblandat bruk från fabrik
ISO 8144-1, Thermal insulation - Mineral wool mats for ventilated roof spaces - Part 1: Specification for applications with restricted ventilation
ISO 8144-2, Thermal insulation - Mineral wool mats for ventilated roof spaces - Part 2: Specification for horizontal applications with unrestricted ventilation
EN 13163:2012+A2:2016/A3, Värmeisoleringsprodukter för byggnader - Fabrikstillverkade produkter av expanderad styrencellplast (EPS) - Egenskapsredovisning
EN 13164:2012+A1:2015/A2, Värmeisoleringsprodukter för byggnader - Fabrikstillverkade produkter av extruderad styrencellplast (XPS) - Egenskapsredovisning
EN 13165:2012+A2:2016/A3, Värmeisoleringsprodukter för byggnader - Fabrikstillverkade produkter av styv uretancellplast (PUR) - Egenskapsredovisning
EN 13166:2012+A2:2016/A3, Värmeisoleringsprodukter för byggnader - Fabrikstillverkade produkter av fenolcellplast (PF) - Egenskapsredovisning
EN 13162:2012+A1:2015/A2, Värmeisoleringsprodukter för byggnader - Fabrikstillverkade mineralullsprodukter (MW) - Egenskapsredovisning
EN 13167:2012+A1:2015/A2, Värmeisoleringsprodukter för byggnader - Fabrikstillverkade cellglasprodukter (CG) - Egenskapsredovisning
EN 13168:2012+A1:2015/A2, Värmeisoleringsprodukter för byggnader - Fabrikstillverkade träullsprodukter (WW) - Egenskapsredovisning
EN 13169:2012+A1:2015/A2, Värmeisoleringsprodukter för byggnader - Fabrikstillverkade produkter av expanderad perlit (EPB) - Egenskapsredovisning
EN 13170:2012+A1:2015/A2, Värmeisoleringsprodukter för byggnader - Fabrikstillverkade produkter av expanderad kork (ICB) - Egenskapsredovisning
EN 13171:2012+A1:2015/A2, Värmeisoleringsprodukter för byggnader - Fabrikstillverkade träfiberprodukter - Egenskapsredovisning
EN 16069:2012+A1:2015/A2, Värmeisoleringsprodukter för byggnader - Fabrikstillverkade produkter av polyetylenskum (PEF) - Egenskapsredovisning
ISO 23766, Termiska isoleringsprodukter för industriella installationer -Bestämning av koefficent för termisk utvidgning vid temperaturer lägre än omgivningstemperatur
ISO 29465, Värmeisoleringsprodukter för byggnader - Bestämning av längd och bredd
ISO 29466, Värmeisoleringsprodukter för byggnader - Bestämning av tjocklek
ISO 29468, Värmeisoleringsprodukter för byggnader - Bestämning av planhet
ISO 29766, Värmeisoleringsprodukter för byggnader - Bestämning av draghållfasthet parallellt med storytorna
ISO 29768, Värmeisoleringsprodukter för byggnader - Bestämning av dimensioner på provkroppar
ISO 29770, Värmeisoleringsprodukter för byggnader - Bestämning av tjocklek hos värmeisoleringsprodukter för flytande golv
ISO 24144, Värmeisolering - Provningsmetod för specifik värmekapacitet för värmeisolering för byggnader i högtemperaturområde - DSC-metod
ISO 16815, Byggnadsprojektering med miljöhänsyn - Utformning och utvärdering av termisk inomhusmiljö
ISO 24260, Värmeisoleringsprodukter - Hampfibermatta och board - Specifikation
ISO 24285, Värmeisolering för teknisk isolering och industriella applikationer - Cellglasprodukter - Specifikation
ISO 29469, Värmeisoleringsprodukter för byggnader - Bestämning av egenskaper vid kortvarig tryckbelastning
ISO 24359-1, Building commissioning process planning - Part 1: New buildings
ISO 17738-1:2020, Termiska isoleringsprodukter -exteriör isolering och slutsystem - Del 1: Material och system
EN 15732, Värmeisolering och lättfyllning för anläggningskonstruktioner (CEA) - Expanderade lättklinkerprodukter
ISO 24365, Radiators and convectors - Methods and rating for determining the heat output
ISO 8145, Thermal insulation - Mineral wool board for overdeck insulation of roofs - Specification
EN ISO 52016-5, Energy performance of buildings - Energy needs for heating and cooling, internal temperatures and sensible and latent heat loads - Part 5: Specific criteria and validation procedures
ISO 52032-1, Energy performance of buildings — Energy requirements and efficiencies of heating, cooling and DHW distribution systems — Part 1: Calculation procedure
EN ISO 29469, Värmeisoleringsprodukter för byggnader - Bestämning av egenskaper vid kortvarig tryckbelastning
EN ISO 29770, Värmeisoleringsprodukter för byggnader - Bestämning av tjocklek hos värmeisoleringsprodukter för flytande golv
EN ISO 29768, Värmeisoleringsprodukter för byggnader - Bestämning av dimensioner på provkroppar
EN ISO 29766, Värmeisoleringsprodukter för byggnader - Bestämning av draghållfasthet parallellt med storytorna
EN ISO 29468, Värmeisoleringsprodukter för byggnader - Bestämning av planhet
EN ISO 29466, Värmeisoleringsprodukter för byggnader - Bestämning av tjocklek
EN ISO 29465, Värmeisoleringsprodukter för byggnader - Bestämning av längd och bredd
EN ISO 18393-1, Thermal insulation products — Determination of ageing by settlement — Part 1: Blown loose-fill insulation for ventilated attics, humidity and temperature cycling
ISO 18393-1, Thermal insulation products - Determination of ageing by settlement - Part 1: Blown loose-fill insulation for ventilated attics, humidity and temperature cycling
ISO 18393-2, Thermal insulation products - Determination of ageing by settlement - Part 2: Blown loose fill and injected insulation for cavity walls and timber and steel framed walls, simulating vibration
ISO 18393-3, Thermal insulating products — Determination of ageing by settlement — Part 3: Determination of settlement for blown or injected loose fill insulation for closed cavities, simulating humidity and temperature cycling
ISO 18393-4, Thermal insulation products - Determination of ageing by settlement - Part 4: Blown loose-fill insulation for ventilated attics, vibration
ISO 52016-5, Energy performance of buildings - Energy needs for heating and cooling, internal temperatures and sensible and latent heat loads - Part 5: Specific criteria and validation procedures
EN ISO 12571, Fukt- och värmetekniska egenskaper hos byggmaterial och byggprodukter - Bestämning av hygroskopiska sorptionsegenskaper
ISO 6781-1, Byggnaders prestanda - Detektering av varmluft- och fuktavvikelser i byggnader med infraröda metoder - Del 1 Allmänna förfaranden
ISO 52016-3, EEnergy performance of buildings — Energy needs for heating and cooling, internal temperatures and sensible and latent heat loads — Part 3: Calculation procedures regarding adaptive building envelope elements
ISO 18566-5, Building environment design — Design, test methods and control of hydronic radiant heating and cooling panel systems — Part 5: Ceiling mounted radiant panels
EN 15316-4-2, Byggnaders energiprestanda - Metod för beräkning av energibehov och systemeffektivitet - Del 4-2: Värme- och tappvarmvattengenererande system, värmepumpbaserade system, Modul M3-8-2, M8-8-2
EN 15316-5, Byggnaders energiprestanda - Metod för beräkning av energibehov och systemeffektivitet - Del 5: Lagringssystem för uppvärmning och tappvarmvatten (inte kyla). Modul M3-7, M8-7
EN 14336, Värmesystem i byggnader - Installation och idrifttagning av vattenburna värmesystem
CEN ISO/TR 52120-2, Energiprestanda av byggnader -Bidrag från byggnadsautomation, styrning och byggnadsförvaltning -Del 2: Förklaringar och motiveringar till ISO 52120-1
EN ISO 52120-1, Energiprestanda av byggnader -Bidrag från byggnadsautomation, styrning och byggnadsförvaltning- Moduler M10-4,5,6,7,8,9,10
EN ISO 22097, Värmeisoleringsprodukter för byggnader - Reflekterande isoleringsprodukter - Bestämning av termiska egenskaper
EN ISO 12241, Värmeisolering av installationer - Beräkningsregler
ISO 52000-3, Byggnaders energiprestanda - Övergripande standard om Direktivet om Byggnaders Energiprestanda, EPBD — Del 3: Bestämning och rapportering av primära energifaktorer (PEF) och koldioxidutsläppsfaktorer
ISO 12569, Thermal performance of buildings and materials — Determination of specific airflow rate in buildings — Tracer gas dilution method
EN 17609, Styr-, regler- och övervakningsystem i byggnader - Kontrollapplikationer
EN 12831-3:2017/A1, Byggnaders energiprestanda - Metod för beräkning av dimensionerande värmebehov - Part 3: Tappvattensystem värmebelastning och karakterisering av behoven
ISO 17738-4, Thermal insulation products — Exterior insulation finish systems — Part 4: Part 4 Inspection
ISO/TS 23764, Nollenergibyggnad - En metodik för lokaler
CEN/TS 16628, Byggnaders energiprestanda - Grundlägganda principer för EPB standarder
CEN/TS 16629, Byggnaders energiprestanda - Detaljerade tekniska regler för EPB standarder
ISO 21105-3, Byggnaders prestanda - Verifiering och beställning av klimatskärms termisk prestanda - Del 3: Grundläggning - Fuktskydd, ångspärr och isolering
ISO 12623, Värmeisoleringsprodukter för isolering av installationer - Bestämning av vattenabsorption i förformad rörisolering vid kortvarig partiell nedsänkning i vatten
ISO 12624, Värmeisoleringsprodukter för isolering av installationer - Bestämning av spårbara mängder vattenlösliga klor-, fluor-, kisel- och natriumjoner samt pH
ISO 12628, Värmeisoleringsprodukter för isolering av installationer - Bestämning av dimensioner, rätvinklighet och rakhet hos förformad rörisolering
ISO 12629, Värmeisoleringsprodukter för isolering av installationer - Bestämning av permeabilitet för vattenånga hos förformad rörisolering
ISO 18096, Värmeisoleringsprodukter för teknisk isolering - Bestämning av högsta användningstemperatur hos förformad rörisolering
ISO 18097, Värmeisoleringsprodukter för teknisk isolering - Bestämning av högsta användningstemperatur
ISO 18098, Värmeisoleringsprodukter för teknisk isolering - Bestämning av skenbar täthet av förformade rörisolering
ISO 18099, Värmeisoleringsprodukter för teknisk isolering - Bestämning av den termiska expansionskoefficienten
EN WI 00247123, Building automation and control systems — Part 4: Control applications
ISO 16478, Värmeisoleringsprodukter - Isolermaterial till vacuumskivor - Specifikation
EN ISO 6781-1, Byggnaders prestanda - Detektering av varmluft- och fuktavvikelser i byggnader med infraröda metoder - Del 1 Allmänna förfaranden
EN 14908-6, Öppen datakommunikation för byggnadsautomation, styrning och teknisk byggnadsdrift - Protokoll styr- och regelnätverk - Del 6: Tillämpningsbeståndsdelar
ISO 6324, Thermal insulation products — Flexible microporous insulation for industry — Specification
ISO 6334, Thermal insulation products for building equipment and industrial installations-Expanded Perlite products-Specification
ISO/TR 52032-2, Energy performance of buildings — Energy requirements and efficiencies of heating, cooling and DHW distribution systems — Part 2: Explanation and justification of ISO 52032-1
EN 17237, Värmeisoleringsprodukter för byggnader- Putsade fasadsystem på extern värmeisolering (ETICS) - Specifikation
ISO 7538, Clear Energy Generating PV Building Envelope Components
ISO 7615-1, Energy performance of building systems — Underfloor air distribution systems — Part 1: Definitions, terminology, technical specifications and symbols
EN ISO 18096, Värmeisoleringsprodukter för teknisk isolering - Bestämning av högsta användningstemperatur hos förformad rörisolering
EN ISO 18097, Värmeisoleringsprodukter för teknisk isolering - Bestämning av högsta användningstemperatur
EN ISO 18098, Värmeisoleringsprodukter för teknisk isolering - Bestämning av skenbar täthet av förformade rörisolering
EN ISO 18099, Värmeisoleringsprodukter för teknisk isolering - Bestämning av den termiska expansionskoefficienten
EN ISO 12628, Värmeisoleringsprodukter för isolering av installationer - Bestämning av dimensioner, rätvinklighet och rakhet hos förformad rörisolering
EN ISO 12624, Värmeisoleringsprodukter för isolering av installationer - Bestämning av spårbara mängder vattenlösliga klor-, fluor-, kisel- och natriumjoner samt pH
EN ISO 12629, Värmeisoleringsprodukter för isolering av installationer - Bestämning av permeabilitet för vattenånga hos förformad rörisolering
EN ISO 12623, Värmeisoleringsprodukter för isolering av installationer - Bestämning av vattenabsorption i förformad rörisolering vid kortvarig partiell nedsänkning i vatten
EN 17690-1, Komponenter för BAC reglerslinga - Sensorer - rumsgivare
CEN/TR 17689-1, Quality and performance Assessment of the Components for BAC Control Loop — Umbrella Document
CEN/TR 12098-6, Styr- och reglerutrustningar för värmesystem - Medföljande TR prEN 12098-1:2015 - Moduler M3-5,6,7,8
CEN/TR 12098-7, Styr- och reglerutrustningar för värmesystem - Part 7: Medföljande TR prEN 12098-3:2015 - Moduler M3-5,6,7,8
EN 17671, Värmesystem och vattenbaserade kylsystem i byggnader - Dimensionering av vattenbaserade kylsystem
ISO 22185-2, Diagnostisering av fuktskador i byggnader och implementering av reparationsmetoder — Del 2: Bedömning av fukttillstånd
EN 12098-1, Styr- och reglerutrustningar för värmesystem - Del 1: Effektreglering av vattenbaserade värmesystem- Modul M3-5,6,7,8
EN 12098-3, Styr- och reglerutrustningar för värmesystem - Del 3: Effektreglering av direktverkande elvärmesystem - Modul M3-5,6,7,8
EN 17140, Värmeisoleringsprodukter för byggnader - Fabriksbyggda vakuumisoleringspaneler
ISO 9900, Termisk isolering -Bestämning av värmekonduktivitet genom metoden värmeplatta (GHP) vid förhöjda temperaturer från 100 °C till 800 °C
EN ISO 9900, Termisk isolering -Bestämning av värmekonduktivitet genom metoden värmeplatta (GHP) vid förhöjda temperaturer från 100 °C till 800 °C
ISO 11855-8, Byggnadsprojektering med miljöhänsyn - Projektering, dimensionering och reglering av inbyggda strålningsverkande värme- och kylsystem - Del 8: Elektriska värmesystem
ISO 10077-2:2017/Amd 1, Termiska egenskaper hos fönster, dörrar och jalusier - Beräkning av värmegenomgångskoefficient - Del 2: Numerisk metod för karm och båge - Tillägg 1
EN 13496, Värmeisoleringsprodukter för byggnader - Bestämning av mekaniska egenskaper hos armeringsnät av glasfiber
Visa fler Visa färre
Utgivet 272 standarder
Visa fler Visa färre
Organisation 7 arbetsgrupper
SIS/TK 189/AG 01, Material- och isoleringssystem
SIS/TK 189/AG 02, Provnings- och beräkningsmetoder - för enskilda produkter
SIS/TK 189/AG 03, Värme och kylsystem
SIS/TK 189/AG 04, Innemiljö
SIS/TK 189/AG 05, Energiprestanda
SIS/TK 189/AG 08, Byggnadsautomation
SIS/TK 189/AG 50, AG Ordförande
Visa fler Visa färre
Deltagare 26 företag och organisationer
Arbio AB, STOCKHOLM
Bosch Thermoteknik AB, TRANÅS
Cementa AB c/o Heidelbergcement, Malmö
Energiföretagen Sverige, Stockholm
Enertech AB, LJUNGBY
Installatörsföretagen Service i Sverige AB, STOCKHOLM
Isoleringsfirmornas Förening, STOCKHOLM
IVL Svenska Miljöinstitutet AB, STOCKHOLM
JM AB, STOCKHOLM
Kingspan Insulation AB, MÖLNDAL
KNX Sweden, VETLANDA
Kraftringen, Lund
Lunds Tekniska Högskola, Lund
Nibe AB, MARKARYD
Paroc AB, SKÖVDE
RISE AB, Borås
Saint-Gobain Sweden AB, BILLESHOLM
Schneider Electric Buildings AB, SOLNA
SIGA Cover AG, Ruswil
SIS Swedish Institute for Standards, Stockholm
Statens Energimyndighet, ESKILSTUNA
Stockholm Exergi AB, STOCKHOLM
Svensk Ventilation AB, STOCKHOLM
Svenska Kyl & Värmepumpföreningen, BROMMA
Uponor AB, VIRSBO
Weber, VINTRIE
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 73 internationella kommittéer
ISO/TC 163, Thermal performance and energy use in the built environment
ISO/TC 163/SC 1, Test and measurement methods
ISO/TC 163/SC 1/WG 20, Test methods at cryogenic temperature
ISO/TC 163/SC 1/WG 21, Test method for Specific heat capacity of thermal insulation for buildings at elevated temperature range
ISO/TC 163/SC 2, Calculation methods
ISO/TC 163/SC 3, Thermal insulation products, components and systems
ISO/TC 163/WG 4, Joint ISO/TC 163 - ISO/TC 205 WG: Energy performance of buildings using holistic approach
ISO/TC 205/JWG 11, Joint ISO/TC 205 - ISO/TC 163 WG: Moisture damage
ISO/TC 205/WG 2, Design of energy-efficient buildings
ISO/TC 205/WG 3, Building Automation and Control System (BACS) Design
ISO/TC 205/WG 5, Indoor thermal environment
ISO/TC 205/WG 8, Radiant heating and cooling systems
ISO/TC 205/WG 9, Heating and cooling systems
CEN/TC 130, Space heating and/or cooling appliances without integral thermal sources
CEN/TC 130/WG 12, Connections for heating appliances
CEN/TC 130/WG 9, Floor heating - Systems and components
CEN/TC 228, Heating systems and water based cooling systems in buildings
CEN/TC 228/WG 4, Calculation methods and system performance and evaluation
CEN/TC 247, Building Automation, Controls and Building Management
CEN/TC 247/WG 4, Open System Data Transmission
CEN/TC 371, Energy Performance of Buildings
CEN/TC 88, Thermal insulating materials and products
CEN/TC 88/WG 10, Building equipment and industrial installations
CEN/TC 88/WG 15, In situ formed insulation products
CEN/TC 88/WG 18, External thermal insulation composite systems
CEN/TC 88/WG 2, Coordinating group
CEN/TC 88/WG 20, Expanded clay lightweight aggregates
CEN/TC 88/WG 3, Mineral wool
CEN/TC 89, Thermal performance of buildings and building components
CEN/TC 89/WG 10, Moisture
CEN/TC 89/WG 7, Thermal properties of doors and windows
SIS/TK 189/AG 01, Material- och isoleringssystem:

CEN/TC 88, Thermal insulating materials and products

CEN/TC 88/WG 10, Building equipment and industrial installations

CEN/TC 88/WG 11, Vacuum insulation products (VIP)

CEN/TC 88/WG 15, In situ formed insulation products

CEN/TC 88/WG 18, External thermal insulation composite systems

CEN/TC 88/WG 2, Coordinating group

CEN/TC 88/WG 20, Expanded clay lightweight aggregates

CEN/TC 88/WG 3, Mineral wool

CEN/TC 88/WG 6, Rigid cellular polyurethane and polyisocyanurate

CEN/TC 88/WG 7, Rigid cellular phenolic foam

ISO/TC 163/SC 3, Thermal insulation products, components and systems

SIS/TK 189/AG 02, Provnings- och beräkningsmetoder - för enskilda produkter:

CEN/TC 89, Thermal performance of buildings and building components

CEN/TC 89/WG 10, Moisture

CEN/TC 89/WG 15, Durability of adhesives for airtight layers

CEN/TC 89/WG 7, Thermal properties of doors and windows

CEN/TC 89/WG 8, Thermal test methods

ISO/TC 163/SC 1, Test and measurement methods

ISO/TC 163/SC 1/WG 8, Moisture content and moisture permeability

ISO/TC 163/SC 2, Calculation methods

ISO/TC 163/SC 2/WG 4, Industrial calculations

SIS/TK 189/AG 03, Värme och kylsystem:

CEN/TC 130, Space heating and/or cooling appliances without integral thermal sources

CEN/TC 130/WG 12, Connections for heating appliances

CEN/TC 130/WG 9, Floor heating - Systems and components

CEN/TC 228, Heating systems and water based cooling systems in buildings

CEN/TC 228/WG 1, General performance requirements of heating systems and sub-systems in buildings

CEN/TC 228/WG 4, Calculation methods and system performance and evaluation

ISO/TC 205/WG 8, Radiant heating and cooling systems

ISO/TC 205/WG 9, Heating and cooling systems

SIS/TK 189/AG 04, Innemiljö:

CEN/TC 89/WG 10, Moisture

ISO/TC 205/JWG 11, Joint ISO/TC 205 - ISO/TC 163 WG: Moisture damage

ISO/TC 205/WG 5, Indoor thermal environment

SIS/TK 189/AG 05, Energiprestanda:

CEN/TC 371, Energy Performance of Buildings

ISO/TC 163, Thermal performance and energy use in the built environment

ISO/TC 163/SC 2/WG 4, Industrial calculations

ISO/TC 163/WG 4, Joint ISO/TC 163 - ISO/TC 205 WG: Energy performance of buildings using holistic approach

ISO/TC 163/WG 6, Vocabulary for thermal insulation

ISO/TC 205/AG 1, Joint advisory group TC 163 - TC 205 – Coordination of ISO 52000 family

ISO/TC 205/WG 2, Design of energy-efficient buildings

SIS/TK 189/AG 08, Byggnadsautomation:

CEN/TC 247, Building Automation, Controls and Building Management

CEN/TC 247/WG 4, Open System Data Transmission

CEN/TC 247/WG 6, Electronic control equipment for HVAC applications, integrated room automation, controls and management systems

ISO/TC 205/WG 3, Building Automation and Control System (BACS) Design

Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Ämnesområden

Byggnadsmaterial och byggnader (91) Energi- och värmeöverföring (01.040.27) Terminologi och dokumentation (01) Geologi, meteorologi, hydrologi (07.060) Färg- och ljusmätning (17.180.20) Instrument för temperaturmätning (17.200.20) Värmepumpar (27.080) Värmeåtervinning, värmeisolering (27.220) IT-tillämpningar (35.240) Cellmaterial (83.100) Byggnadsmaterial och byggnader (91) Byggnadsdelar (91.060) Byggstandardpaket (92) Anläggningsarbete (93) Byggnadsmaterial och byggnader (01.040.91)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

ISO Focus: Creating sustainable cities

SIS/TK 189 deltar bland annat i ISO-standardiseringen via ISO/TC 163. ISO/TC 163 har svenskt sekretariat och förvaltar bland annat standardserien 52000. Mer om detta kan du i läsa i senaste numret av ISO Focus.

Läs och ladda ned

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Emma Risén
Projektledare
emma.risen@sis.se

Anette Lindor Norén
Projektassistent
anette.noren@sis.se