Standardutveckling · SIS/TK 181

Brandsäkerhet

Vid brand i byggnad är det viktigt att de byggmaterial som används liksom byggnaden i sin helhet svarar mot ställda krav på säkerhet. Användning av standarder inom brandsäkerhet bidrar till att gemensamma kriterier för bedömning av produkters och systems prestanda används och implementeras på ett korrekt sätt. På så sätt kan experterna säkerställa att byggprodukterna följer krav på brandsäkerhet och provningsmetoder på såväl nationell som internationell nivå.

Den svenska kommittén för Brandsäkerhet SIS/TK 181 deltar aktivt för att påverka innehåll och riktlinjer kring standardiserade metoder för bedömning av brandfara och brandbeteendet hos byggprodukter, men också utförande av standarder för klassificering av produkter, komponenter och byggnadsdelar för brandrisker i samband med deras tillämpning. De byggprodukter som tillverkas och de beräkningsmetoder för dimensionering som används på brandområdet bidrar till avsedd brandsäkerhet i nya och befintliga byggnader och andra fysiska miljöer, i så väl Sverige som internationellt.

Kommittéarbetet skall säkerställa att svenska intressen tillvaratas vid nordisk, europeisk och internationell standardutveckling inom området för brandskydd och brandsäkerhet.  Ur ett svenskt perspektiv är funktionsbaserade lösningar och materialneutralitet viktiga grunder för standardiseringsarbetet. Kommittén deltar även aktivt i arbetet med framtagandet av de europastandarder som ligger till grund för CE-märkning av byggprodukter.

Kommittén består även av följande arbetsgrupper med inriktning mot olika specialområden;

SIS/TK 181/AG 01 BIM och Brandskydd

Bevakar utvecklingen inom Building Information Modelling angående brandskydd i byggnader.

SIS/TK 181/AG 02 Produktrelaterade brandtekniska utlåtanden

Utformar beskrivningar för produktrelaterade brandtekniska utlåtanden.

SIS/TK 181/AG 03 Terminologi

Verkar för en enhetlig terminologi inom brandsäkerhet och brandskydd

SIS/TK 181/AG 04 Byggregler och brandskydd

Bevaka utvecklingen av möjligheternas byggregler (Boverket) och dess påverkan på standardiseringen inom brandskydd.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 69 standarder
ISO 16731, Brandsäkerhetsteknik (Fire Safety Engineering) - Data som krävs för brandteknisk dimensionering
ISO/TR 24679-2, Brandsäkerhetsteknik (Fire Safety Engineering) - Brandutsatta konstruktioners beteende - Del 2: Exempel för flygplatsterminal
ISO/TR 15655, Fire resistance - Tests for thermo-physical and mechanical properties of structural materials at elevated temperatures for fire engineering design
ISO N1344_Smoke_box gas analysis, Smoke_box gas analysis
ISO/TR 24679-4, Fire safety Engineering - Performance of structure in fire - Part 4: Example of a multi-storey building in Japan
ISO/TR 24679-5, Brandsäkerhetsteknik (Fire Safety Engineering) - Brandutsatta konstruktioners beteende - Del 5: Exempel för
ISO 29763, Brandsäkerhetsteknik (Fire Safety Engineering) - Brandutsatta konstruktioners beteende -
ISO/TS 17886, Brandsäkerhetsteknik (Fire Safety Engineering) - Evakuering
ISO/TR 19676, Fire threat to people - Methodology and examples of tenability assessment
ISO/TR 22898, Review of outputs for fire containment tests for buildings in the context of fire safety engineering
ISO 20902, Fire Separating Elements Exposed to Engulfing Hydrocarbon Fires
ISO/TR 20413, Fire safety engineering - Survey of performance-based safety design practices in different countries
ISO 19703:2010/Amd 1, Produktion och analys av toxiska gaser i en brand - Beräkning av ämnesutbyten, ekvivalenskvot och förbränningseffektivitet i experimentella bränder
ISO/TR 21721, Guidance on the calculatioin of asymmetrical partitions / vertical membranes with respect to their fire resistance performance
ISO 13785-2, Reaction-to-fire tests for façades - Part 2: Large-scale test
ISO/TR 17755-1, Fire safety - Statistical data collection - Part 1: Overview of national fire statistics practices
ISO/TS 19850, Fire tests - method for evaluating the potential use of LED (light emitting diode) as alternative to white light for measuring the smoke density and smoke production rate in fire test
ISO 20710-1, Brandsäkerhetsteknik -Aktiva brandskyddssystem - Del 1: Allmänna principer
ISO 13571-1, Livshotande parametrar i händelse av brand - Del 1: Vägledning för bedömning av tiden till kritiska förhållanden vid brand
EN 1366-3, Provning av brandmotstånd för installationer i byggnader - Del 3: Tätning av genomföringar
EN 13238, Brandteknisk provning av byggprodukter - Konditionering och allmänna regler för val av underlag
EN 15080-12, Utökad tillämpning på provning av brandmotstånd - Del 12: Bärande väggar av murverk
EN 1364-6, Provning av brandmotstånd för icke-bärande element- Del 6: Brandavskiljande konstruktion för luftspalt och hålrum
ISO PRF 834-2, Fire-resistance tests - Elements of building construction - Part 2: Requirements and recommendations for measuring furnace exposure on test samples
ISO/TS 12828-3, Valideringsmetod för brandgasanalys - Del 3: Överväganden avseende interlaboratoriejämförelser med kemiska analyser av brandutsläpp
ISO/TS 19677, Riktlinjer för bedömning av de negativa effekterna på miljön och människor från skogsbränder
ISO/TS 23657, Brandteknisk provning av byggsystem med sandwichelement - Intermediate-scale box test
ISO 20710-2, Brandsäkerhetsteknik -Aktiva brandskyddssystem - Del 2: Beräkning av detekteringstid för värme
ISO/PRF 23693-1, Bestämning av brandisoleringsförmåga hos brandskyddsmaterial att stå emot gasexplosioner - Del 1: Generella krav
ISO 14697, Brandteknisk provning av byggprodukter - Vägledning vid val av underlagsmaterial för byggprodukter och produkter inom transportsektorn
ISO 24678-9, Brandteknisk dimensionering - Krav för algebraiska formler - Del 9: Utsprutad flamma från en öppning
ISO 26367-3, Riktlinjer för utvärdering av miljöpåverkan från brandgaser - Del 3: Provtagning och analys
EN 13381-7:2019/Amd 1, Brandteknisk provning av byggnadsdelar - Bidrag till brandmotstånd - Del 7: Skydd av träkonstruktioner
ISO/TR 24188, Omfattande utomhusbränder och dess påverkan på miljön - Överblick över olika metoder för standardisering
ISO/TR 24488, Brandsäkerhet i vägtunnlar - Allmän översikt över regelverk och forskning
ISO/TR 22899-2, Bestämning av brandisoleringsförmåga att motstå jet-brand - Del 2 - Klassificering- och implementeringsmetoder
ISO 23693-2, Bestämning av brandisoleringsförmåga hos brandskyddsmaterial att stå emot gasexplosioner - Del 2: Divisional element
ISO 20902-2, Fire test procedures for divisional elements that are typically used in oil, gas and petrochemical industries - Part 2:Additional procedures for pipe penetration and cable transit sealing systems
ISO 23693-3, Bestämning av brandisoleringsförmåga hos brandskyddsmaterial att stå emot gasexplosioner - Del 3: Structural elements
EN 1366-10, Provning av brandmotstånd för installationer i byggnader - Del 10: Spjäll för rökkontroll
EN 15269-3, Utökad tillämpning av resultat från provning av brandmotstånd och/eller brandgastäthet för dörrar, luckor och öppningsbara fönster, inklusive beslag - Del 3: Brandmotstånd för gångjärnshängda dörrar och svängdörrar av trä och öppningsbara fönster av trä
ISO/TS 21602, Fire safety engineering - Estimating the reduction in movement speed based on visibility and irritant species concentration
ISO 3182, Ljusmätningssystem för rökutsläppstestning
ISO/TS 5660-3, Brandteknisk provning av byggprodukter - Avgiven värmeeffekt, rökproduktion och massförlust Part 3: Vägledning för mätning
ISO 6944-1:2008/Amd 2, Fire containment - Elements of building construction - Part 1: Ventilation ducts
ISO 3957, Brandteknisk provning - Fasader - Mätning av värme- och rökgenerering vid allvarliga utsiktsbrandscenarier
ISO/TR 24679-8, Brandsäkerhetsteknik (Fire Safety Engineering) - Brandutsatta konstruktioners beteende - Del 8: Exempel på branddesign
ISO/TR 16312-2, Vägledning för att bedöma giltigheten av fysikaliska brandmodeller för erhållande av data rörande brandgasers giftighet - Del 2: Utvärdering av olika småskaliga testmetoder
EN 13501-6:2018/A1, Brandteknisk klassificering av byggprodukter och byggnadselement - Del 6: Klassificering baserad på data från provning av reaktion vid brandpåverkan hos kablar
EN 1366-11:2018/A1, Provning av brandmotstånd för installationer i byggnader - Del 11: Brandskydd för kabelsystem och tillhörande komponenter
EN 13823:2020/A1, Provning av reaktion vid brandpåverkan för byggprodukter - Byggprodukter utom golvbeläggningar utsatta för termisk påverkan av ett enskilt brinnande föremål
EN 15882-2, Utökad tillämpning av resultat från provning av brandmotstånd - Installationer i byggnader - Del 2: Brandspjäll
ISO 21843:2018/Amd 1, Determination of the resistance to hydrocarbon pool fires of fire protection materials and systems for pressure vessels - Amendment 1
ISO 6021, ISO Standard Firebrand Generator
ISO 834-1:1999/Amd 2, Fire-resistance tests - Elements of building construction - Part 1: General requirements - Amendment 2
ISO 23782, Vägledning för kravet på storskaliga testmetoder för att representera brandhot i olika brandscenarier i full skala
EN 17020-5, Utökad tillämpning av resultat från provning av självstängning avseende utmattning för dörrar och öppningsbara fönster - Del: 5Hållbarheten hos självstängning av gångjärns- och svängbara trädörrsatser
EN 13501-3, Brandteknisk klassificering av byggprodukter och byggnadselement - Del 3: Klassificering baserad på provningsdata från metoder som mäter brandmotstånd för produkter för ventilationssystem och elektriska kablar
ISO 12863, Testmetod för att uppskatta cigaretters benägenhet att orsaka antändning
EN 17020-1, Utökad tillämpning av resultat från provning av självstängning avseende utmattning för dörrar och öppningsbara fönster med brandmotstånd och/eller brandgasskydd - Del 1: Självstängning avseende utmattning för gångjärnshängda dörrar och svängdörrar av stål
EN 17020-2, Utökad tillämpning av resultat från provning av självstängning avseende utmattning för dörrar och öppningsbara fönster med brandmotstånd och/eller brandgasskydd - Del 2: Självstängning avseende utmattning för rulljalusier av stål
EN 17020-3, Utökad tillämpning av resultat från provning av självstängning avseende utmattning för dörrar och öppningsbara fönster med brandmotstånd och/eller brandgasskydd - Del 3: Självstängning avseende utmattning för skjutdörrar och skjutportar av stål
EN 1366-8, Provning av brandmotstånd för installationer i byggnader - Del 8: Kanaler för evakuering av brandgaser
EN 1366-9, Provning av brandmotstånd för installationer i byggnader - Del 9: Kanal för evakuering av rök från enskild brandcell
EN 15269-2, Utökad tillämpning av resultat från provning av brandmotstånd och/eller rökkontroll för dörrar, luckor och öppningsbara fönster, inklusive beslag - Del 2: Brandmotstånd för gångjärnshängda dörrenheter av stål
EN ISO 12863, Testmetod för att uppskatta cigaretters benägenhet att orsaka antändning
EN 13501-2, Brandteknisk klassificering av byggprodukter och byggnadselement - Del 2: Klassificering baserad på provningsdata från metoder som mäter brandmotstånd, utom för produkter för ventilationssystem
ISO 8219-1, Fire-resistance tests-Elements of building construction — Part 1: General requirements
ISO 834-1, Provning av brandmotstånd - Installationer i byggnader - Del 1: Allmänna krav
Visa fler Visa färre
Nyheter
Utgivet 160 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 1 företag och organisationer
Schneider Electric Poland Två, Nyköping
Finansiering

Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. 

Läs mer

Ämnesområden

Miljö- och hälsoskydd, säkerhet (13) Skydd mot brand (13.220) Materials och produkters antändlighet och motståndskraft vid brand (13.220.40)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som kommittédeltagare!

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Byggnadstekniskt brandskydd

Ladda ner broschyren om arbetet med att uppdatera och skapa nya standarder inom brandsäkerhet kring byggnader.

SIS/TK 181 Projektblad

Gå in och läs projektbladet för SIS/TK 181 för att veta mer om kommittén och dess arbete!

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Viveka Odlen
Projektledare
viveka.odlen@sis.se.invalid

Karin Ekström
Projektassistent
karin.ekstrom@sis.se.invalid