Standardutveckling · SIS/TK 170

Luftbehandlingsteknik

Genom att medverka i SIS/TK 170 får projektdeltagare möjligheten att vara delaktiga i det europeiska standardiseringsarbetet inom området ventilation i byggnader, där även Sverige ansvarar för ordförandeskap samt sekretariat för den arbetsgrupp som utarbetar europeiska standarder för ventilationskanaler. Arbetet behandlar även det europeiska standardiseringsarbetet gällande luftfilter för allmän användning samt det internationella standardiseringsarbetet för fläktar samt värmeväxlare.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 78 standarder
ISO 27327, Luftbehandling - Industrifläktar - Laboratorietester av luftridåers aerodynamiska prestanda
EN 15854, Ventilation för byggnader - Luftdistribution - Luftteknisk provning och klassificering av omblandande tillämpningar; icke-isotermisk metod för en undertempererad stråle
EN ISO 12499:2008/A1, Luftbehandling - Industrifläktar - Mekanisk säkerhet hos fläktar - Skydd (ISO 12499:1999/DAM 1:2010)
EN ISO Nano, ________
ISO 14086-1, Flat sheet filter media - Part 1: Fractional efficiency test for general ventilation applications
ISO 12249-1, Particulate air filters for general ventilation - Part 1: Method of calculation for the life cycle cost for air cleaning devices
ISO 27327-3, Fans - Air curtain units - Part 3: Test method to determine energy effectiveness
EN 16282-8, Equipment for commercial kitchens - Components for ventilation in commercial kitchens - Part 8: Installations for treatment of cooking fumes - Requirements and testing
EN ISO 18524, Method of testing UVGI systems for use in air handling units or air ducts to inactivate airborne microorganisms
EN , Fans - Procedures and methods to determine the energy efficiency for the electrical input power range of 125 W up to 500 kW
EN , Fans — Safety requirements
ISO/TR 16298, Fans - Evaluation of control methods for energy saving
EN , Ventilation for buildings- Non metallic ducts-made from plastics or composites predominantly made from plastics
EN XXXXX-5-1, Energy performance of buildings — Modules M5-6, M5-8, M6-5, M6-8, M7-5, M7-8 — Ventilation for buildings — Calculation methods for energy requirements of ventilation and air conditioning systems — Part 5-1: Distribution and generation (revision of EN 15241) - method 1
EN 16282-9, Storköksutrustningar - Komponenter för storköksventilation - Del 9: Infångningsprestanda hos utsugsystem - Provningsmetoder
ISO 29461-2, Air intake filter systems for rotary machinery - Part 2: Test methods and classification for cleanable (pulse jet) filter systems
EN ISO 29461-2, Air intake filter systems for rotary machinery - Part 2: Test methods and classification for cleanable (pulse jet) filter systems
ISO 17970, Measurement of the performance of portable room air cleaners
EN ISO 17970, Measurement of the performance of portable room air cleaners
EN ISO 10121-3, Testmetoder för bedömning av prestanda för gasreningsförmåga hos filtermedia och anordningar för allmän ventilation - Del 3: Klassificeringssystem för GPACDs som används vid behandling av utomhusluft (ISO/DIS 10121-3: 2021)
ISO 10121-3, Test method for assessing the performance of gas-phase air cleaning media and devices for general ventilation — Part 3: Classification system for treatment of make up air
ISO 15714, UV-C devices — UV-C energy required to destroy 70%, 90%, 99% and 99,9% of the microbes travelling in the air stream of an air conditioning system
ISO 29461-6, Air filter intake systems for rotary machinery - Test methods - Part 6: Cleanable (Pulse Jet) filter elements
ISO 16313-1, Laboratory test of dust collection systems utilizing porous filter media online cleaned using pulses of compressed gas - Part 1: Systems not utilizing integrated fans
ISO 16313-2, Laboratorietest av stoftuppfångningssystem som utnyttjar porösa filtermedia och rengörs i drift med pulser av komprimerad gas - Del 2: System som använder inbyggda fläktar
ISO , Fans - Aerodynamic Efficiency Assessment of Ventilation Systems
EN 16798-11, Byggnaders energiprestanda - Del 11: Modul M4-3 - Beräkning av effektbehov för kylning
EN ISO 29461-6, Air filter intake systems for rotary machinery - Test methods - Part 6: Cleanable (Pulse Jet) filter elements
CEN TC 195 N441, Method to evaluate the UV dose of in-duct UVGI air disinfection facilities
ISO 12759-1, Fans - Efficiency classification for fans - Part 1: General requirements
ISO 17970-1, Measurement of the performance of portable room air cleaners - Part 1: Performance against non-viable particulate matter
CEN/TR , Ventilation for buildings - Correction of air flow rate according to ambient conditions
EN , ---------
EN , ---
EN ISO 12759-3, Luftbehandling - Fläktar - Effektivitetsklassificering för fläktar - Del 3: Fläktar utan drivsystem vid maximal drifthastighet
EN 1586, Självdrags- och hybridventilationssystem - i byggnader som inte är bostadshus.
1587, New Wrok ItemProposal (NWIP) together with proposed Structure for Ventilative Cooling Systems
1588, New Work ItemProposal for DecentralisedAir Handling Terminal (DAHT) + WG4 approved draft
1579, --
ISO 29461-7, Luftintagssystem för roterande maskiner - Testmetoder - Del 7: Uthållighetsprov för filterelement i omgivningar med dimma och dis
EN ISO 12759-2, Fläktar - Effektivitetsklassificering för fläktar - Del 2: Schablonförluster för drivkomponenter (ISO/DIS 12759-2:2017)
EN 17166, Fläktar - Metoder för att bestämma verkningsgrad för en elektrisk in effekt mellan 125W och 500Kw.
EN 17170, Fläktar- Säkerhetskrav
EN 13141-8, Luftbehandling - Funktionsprovning av komponenter/produkter för bostadsventilation - Del 8: Funktionsprovning av komponenter för ej kanalansluten mekanisk till- och frånluftsventilation (inklusive värmeåtervinning) för mekaniska ventilationssystem avsedda för enskilda rum
ISO 23630, Computational Performance Prediction of Fans Based on Multiple Variable Parameters
EN 17291, Fläktar - Procedurer och metoder för att bestämma och utvärdera energieffektiviteten hos icke-bostadsriktade ventilationsenheter
ISO/TR 16219, Fans - System effect factors
ISO 23136, Dual band UV-C&D device - Measurement of output of dual band UV-lamp
ISO 29463-5, Högeffektiva luftfilter och filtermaterial för avlägsnande av partiklar från luft - Del 5: Provningsmetod för filter
EN ISO 13350, Luftbehandlingsteknik - Industrifläktar - Prestandaprovning av impulsfläktar
EN 16798-3, Byggnaders energiprestanda - Ventilation för lokalbyggnader (ej bostäder)
EN 16798-5-1:2017/A1, Byggnaders energiprestanda - Modul M5-6, M5-8, M6-5, M6-8, M7-5, M7-8 - Ventilation för byggnader - Beräkningsmetoder för energibehov för ventilations- och luftkonditioneringssystem - Del 5-1: Fördelning och framställning - metod 1 Distribution och generation
ISO 13348, Industrial fans - Tolerances, methods of conversion and technical data presentation
EN 308, Värmeväxlare - Testförfaranden för att fastställa prestanda på värmeåtervinnare för luft till luft
EN ISO 13351, Fläktar- Dimensioner
ISO 13351, Fläktar- Dimensioner
EN 15805, Luftbehandling - Luftfilter för ventilationsanläggningar - Dimensioner
ISO 24660, Fläktar-
EN 16282-3:2016/A1, Storköksutrustning - Utrustning för storköksventilation - Del 3: Köksventilationstak; konstruktions- och säkerhetskrav
EN 16282-7:2017/A1, Storköksutrustning - Utrustning för storköksventilation - Del 7: Installation och användning av fasta brandsläcksystem
EN 15650, Luftbehandling - Kanalanslutna brandspjäll
ISO 16890-4, Luftfilter för allmän ventilation - Del 4: Metod för bestämning av minsta partikelavskiljningsgrad
EN ISO 16890-4, Luftfilter för allmän ventilation - Del 4: Metod för bestämning av minsta partikelavskiljningsgrad
ISO 29462, Field testing of general ventilation filtration devices and systems for in situ removal efficiency by particle size and resistance to airflow
EN ISO 29462, Fälttest/prövning av ventilationens filtrering och system för luftflödets effektiv rening och borttagning av partiklar
EN ISO 16890-2, Luftfilter för allmän ventilation - Del 2: Mätning av partikelavskiljningsgrad och luftflödesmotstånd (ISO 16890-2:2016)
ISO 23139, Biological equipment for treating air and other gases-Application guidance for deodorization inwastewater treatment plants
ISO 23138, Biological equipment for treating air and other gases — General requirements
ISO 29461-3, Air filter intake systems for rotary machinery — Test methods — Part 3: Mechanical integrity of filter elements
ISO 29461-4, Air intake filter systems for rotary machinery — Part 4: Test methods for static filter systems in marine and offshore environments
ISO 29461-1, Luftintagssystem för roterande maskiner - Del 1: Testmetod och klassificering av statiska filterelement (ISO/DIS 29461-1:2020)
ISO 23742, Testmetod
EN ISO 29463-5, Högeffektiva luftfilter och filtermaterial för avlägsnande av partiklar från luft - Del 5: Provningsmetod för filter (ISO 29463-5:2011)
ISO 12759-6, Fläktar
ISO/IEC 63086-2-1, Household and similar electrical air cleaning appliances - Methods for measuring the performance — Part 2-1: Particular requirements for determination of reduction of particles
ISO 13349, Luftbehandlingsteknik - Fläktar - Terminologi och klassificering
EN ISO 29461-7, Luftintagssystem för roterande maskiner - Testmetoder - Del 7: Uthållighetsprov för filterelement i omgivningar med dimma och dis
EN ISO 13349, Luftbehandlingsteknik - Fläktar - Terminologi och klassificering (ISO 13349:2021)
Visa fler Visa färre
Utgivet 112 standarder
Visa fler Visa färre
Organisation 3 arbetsgrupper
SIS/TK 170/AG 01, Filter
SIS/TK 170/AG 02, Fläktar
SIS/TK 170/AG 03, Ventilation
Deltagare 2 företag och organisationer
AC Klimat AB, Heby
Camfil APC Europé, Malmö
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Läs mer

Ämnesområden

Byggnadsmaterial och byggnader (91)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Annika Stenmark
Projektledare
annika.stenmark@sis.se.invalid

Linn Holegård
Projektassistent
linn.holegard@sis.se.invalid