Pressmeddelande · 2021-06-17

Ny standard ska ge högre kvalitet i LSS-boende

Nu finns en helt ny standard för LSS-boenden som kan underlätta för utförare att hålla en hög och jämn kvalitet.

household-fikastund.png

SIS, Svenska institutet för standarder, lanserar nu en tjänstestandard som syftar till att säkra kvaliteten inom LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) gällande bostad med särskild service för vuxna. Den har tagits fram i nära samarbete med en grupp experter från privata och kommunala utförare samt representanter för brukarna. Den är tänkt som ett stöd i kvalitetsarbetet, med fokus på den enskilde brukaren.

Kvaliteten på LSS-boenden har varit omdebatterad. För Alexandra Antoni, projektledare på SIS, visar det på ett starkt engagemang från samhällets sida.

- Samhället förväntar sig att ett LSS-boende ska erbjuda den kvalitet som de boende har rätt till. Det finns en stark vilja att göra rätt och den här standarden är tänkt att göra det lättare för utförarna genom att bidra med riktlinjer, checklistor och annat att hålla sig till.

Starkt intresse

När det finns ett utkast till standard är rutinen alltid att det går på remiss till berörda parter som inte varit delaktiga i arbetet med att ta fram standarden. I detta fall genererade remissförfarandet över 800 kommentarer, vilket är väldigt högt och tyder på ett starkt intresse­­.

- Inte minst kommuner, intresseföreningar och myndigheter hade synpunkter och många av deras förbättringsförslag arbetades in i den slutgiltiga standarden och gjorde den ännu bättre, berättar Alexandra Antoni.

Den nya standarden har namnet ”SS 877001 - Kvalitetssäkring inom LSS – Bostad med särskild service för vuxna”. Den innehåller krav som syftar till att förbättra livskvaliteten för de boende och är utformad för att stärka de boendes delaktighet och integritet.

- Ett bra boende där man trivs, mår bra och har tillgång till olika slags aktiviteter är avgörande för en persons livskvalitet. Det är det här som standarden ska stärka.

Nu när standarden är publicerad finns den tillgänglig mot en kostnad för alla som är intresserade så som utförare, brukare eller anhöriga. Standarden är ett frivilligt verktyg för verksamheter för att systematiskt jobba med kvaliteten på sina boenden. Det finns även möjlighet att krav på efterlevnad av standarden kan användas i upphandling framöver.

- De boende har olika funktionsnedsättningar och olika förutsättningar och behov, vilket ställer höga krav på kompetens hos personalen. Vi hoppas att standarden kan bidra till att visa hur viktigt detta arbete är, säger Alexandra Antoni.

Ta del av standarden här.