Nyhet · 2016-06-23

Processinriktning i ISO 9001:2015

Syftet med detta dokument är att förklara processinriktning i ISO 9001:2015. Processinriktning kan tillämpas på alla organisationer och alla ledningssystem, oavsett typ, storlek eller komplexitet.

Ladda ner pdf

Vad är processinriktning?

Alla organisationer använder processer för att nå sina mål.
En process enligt ISO 9000:2015:
• grupp av aktiviteter som samverkar eller påverkar varandra, och som använder underlag (input) för att åstadkomma ett avsett resultat (output, utfall).

ANM. Underlag och resultat kan vara materiella (t.ex. material, komponenter eller utrustning) eller immateriella (t.ex. data, information eller kunskap).

Processinriktning innefattar att utforma organisationens processer så att de fungerar som ett integrerat och komplett system.

• Mätetal behövs för att bedöma hur väl processerna når sina mål.

• Processer innehåller samverkande aktiviteter och kontroller som kan behövas med hänsyn till avsedda resultat.

• Detaljerad planering och styrning kan definieras och dokumenteras efter behov, beroende på organisationens förutsättningar.

Riskbaserat tänkande, PDCA och processinriktning

Riskbaserat tänkande, PDCA och processinriktning utgör tre väsentliga, nära sammanhängande koncept i ISO 9001:2015. Risker som kan påverka mål och resultat måste hanteras av ledningssystemet.

Riskbaserat tänkande används överallt i processinriktningen för att:

• bestämma hur risken (positiv eller negativ) ska hanteras vid upprättande av processerna för att förbättra processresultaten och förhindra oönskade resultat

• definiera den nödvändiga omfattningen av planering och styrning av processer (baserat på risken)

• förbättra kvalitetsledningssystemets verkan

• underhålla och hantera ett system som har förmåga att hantera risk och uppfylla mål.

PDCA är ett verktyg som kan användas för att hantera processer och system. PDCA står för:

Plan (planera): Upprätta målen för ledningssystemet och dess processer för att åstadkomma resultat (”vad som ska göras” och ”hur det ska göras”)

D Do (genomföra): Inför och styr det som planerats.

C Check (följa upp): Övervaka och mät processer med utgångspunkt från policyer, mål och krav, och rapportera resultaten.

A Act (förbättra): Vidta åtgärder för att öka processernas prestanda.

PDCA fungerar som en cykel för ständig förbättring, med riskbaserat tänkande vid varje steg.

Vilka är de möjliga fördelarna?

• Fokus på väsentliga processer (”högriskprocesser”) och deras resultat.

• Bättre förståelse, definition och integration av processer som är beroende av varandra.

• Systematisk hantering av planering, införande, kontroller och förbättring av processer och hela ledningssystemet.

• Bättre användning av resurser och tydligare ansvar.

• Policyer och mål uppfylls mer konsekvent. Avsedda resultat och övergripande prestanda nås också mer konsekvent.

• Processinriktning kan underlätta införandet av vilket ledningssystem som helst.

• Bättre kundtillfredsställelse tack vare att kundkrav uppfylls.

• Bättre förtroende för organisationen.

De praktiska stegen i att använda processinriktning enligt ISO 9001:2015 förklaras i bilaga A, se sid 3.

Andra användbara dokument

ISO 9001:2015 The Process Approach >>

Bilaga A >>

Ladda ner pdf


Utbildningar inom kvalitetsledning ISO 9001

SIS erbjuder utbildningar om våra mest sålda standarder inom kvalitetsledning så att du kan utveckla din verksamhet och din egen kompetens.