Nyhet · 2016-06-23

Matriser för korrelation mellan ISO 9001:2008 och ISO 9001:2015

Det här dokument innehåller matriser för korrelation mellan ISO 9001:2008 och ISO 9001:2015 samt mellan ISO 9001:2015 och ISO 9001:2008. Dokumentet kan användas för att ange var de nya, reviderade respektive borttagna avsnitten finns, liksom var oförändrade avsnitt finns. Observera att bilaga A i SS-EN ISO 9001:2015 anger följande:

Ladda ner korrelationsmatris

A.1 Struktur och terminologi

  • Avsnittsstrukturen (dvs. avsnittsföljden) och en del av terminologin i denna utgåva av denna standard har ändrats jämfört med den föregående utgåvan (SS-EN ISO 9001:2008, i fortsättningen skrivs inte ”SS-EN” ut), i syfte att skapa bättre överensstämmelse med andra standarder för ledningssystem.

  • Det finns inget krav i denna standard på att dess struktur eller terminologi ska tillämpas på den dokumenterade informationen i en organisations kvalitetsledningssystem.

  • Avsnittsstrukturen är avsedd att ge en sammanhängande presentation av krav, snarare än en modell för att dokumentera en organisations policyer, mål och processer. Struktur och innehåll i den dokumenterade informationen som rör kvalitetsledningssystem kan ofta vara mer relevant för användare av informationen om denna omfattar både de processer som tillämpas av organisationen och information som underhålls av andra skäl.

  • Det finns inget krav på att de termer en organisation använder ska ersättas med termer som i denna standard används för att specificera krav på kvalitetsledningssystemet. Organisationen kan välja att använda termer som passar sin verksamhet (t.ex. välja ”styrande och redovisande dokument”, ”dokumentation” eller ”protokoll” i stället för ”dokumenterad information” eller ”leverantör”, ”partner” eller ”säljare” i stället för ”extern leverantör”). Tabell A1 visar de viktigaste skillnaderna i terminologi mellan denna standard och den föregående utgåvan.

  • Avsnittsstrukturen (dvs. avsnittsföljden) och en del av terminologin i denna utgåva av denna standardhar ändrats jämfört med den föregående utgåvan (SS-EN ISO 9001:2008, i fortsättningen skrivs inte”SS-EN” ut), i syfte att skapa bättre överensstämmelse med andra standarder för ledningssystem.

  • Det finns inget krav i denna standard på att dess struktur eller terminologi ska tillämpas på dendokumenterade informationen i en organisations kvalitetsledningssystem.

  • Avsnittsstrukturen är avsedd att ge en sammanhängande presentation av krav, snarare än en modellför att dokumentera en organisations policyer, mål och processer. Struktur och innehåll i den dokumenteradeinformationen som rör kvalitetsledningssystem kan ofta vara mer relevant för användare avinformationen om denna omfattar både de processer som tillämpas av organisationen och informationsom underhålls av andra skäl.

  • Det finns inget krav på att de termer en organisation använder ska ersättas med termer som i dennastandard används för att specificera krav på kvalitetsledningssystemet. Organisationen kan välja attanvända termer som passar sin verksamhet (t.ex. välja ”styrande och redovisande dokument”,”dokumentation” eller ”protokoll” i stället för ”dokumenterad information” eller ”leverantör”, ”partner”eller ”säljare” i stället för ”extern leverantör”). Tabell A1 visar de viktigaste skillnaderna i terminologimellan denna standard och den föregående utgåvan.

Ladda ner korrelationsmatris