Nyhet · 2019-02-08

En standard behövs när miljonprogrammet renoveras

Miljonprogrammets lägenheter behöver renoveras. Men det saknas en standard för bättre konkurrens och högre kvalitet. Det anser de allmännyttiga bostadsföretagens upphandlingsbolag HBV.

Johan Almesjö, vd för HBV
Allmännyttan förvaltar 900 000 lägenheter. Många av dessa byggdes under miljonprogrammet mellan 1965 och 1975. Idag har de tekniska systemet passerat sin beräknade livslängd och måste bytas ut. Mest omfattande är något som varje innehavare av en bostadsrätt fruktar: stambyte. Inom allmännyttan finns det väldigt många vatten- och avloppsstammar att byta.

– Några medlemmar har löpande genomfört stambyten, andra har mycket kvar, säger Johan Almesjö, vd för HBV.

Byggkostnaderna har under en följd av år stigit snabbare än konsumentprisindex. I diskussionerna utpekas bristande konkurrens som en av orsakerna. Det beror i sin tur på flera faktorer. En är att allmännyttiga bostadsföretag måste följa LOU, lagen om offentlig upphandling.

– För att förbättra konkurrensen behöver nya aktörer komma in i våra affärer, bland annat genom samarbeten inom Sverige och EU. Dessutom behöver sätten som vi konstruerar våra avtal på utvecklas, bland annat genom dynamiska inköpssystem, berättar Johan.

Låter det konstigt? Tidigare använde sig HBV av VVS-branschens system RSK för produktidentifiering med tillägget "eller likvärdigt". RSK-numren leder till en viss produkt av ett visst fabrikat. En upphandling överklagades och underkändes med motiveringen att förfrågan gynnade en leverantör.

– Vi har ett behov av att kunna beskriva varor på ett tydligt sätt. RSK är ett men det underkänns då det är en svensk produktstandard och inte erkänd av EU.

Samtidigt håller han med rätten om att förfarandet leder till en situation som påminner om oligopol. Det gynnar inte konkurrensen och prisbilden.

Det alternativ han ser är att arbeta med standarder för t ex stambyten. Då finns något att hänvisa till, som gör att leverantörerna kan lämna offerter utifrån ett opartiskt underlag. Det underlättar även för leverantörer från andra EU-länder att komma in i matchen.

– I dagsläget är vi inte redo att ta ledartröjan för utvecklingen av en standard, men ser gärna att det kommer igång ett standardiseringsarbete för att förbättra konkurrensen och höja kvaliteten, säger Johan Almesjö.

Läs mer:

Senaste nytt från HBV 
Hur du deltar i SIS standardiseringsarbete
När stambytet fick göras om


Ta kontroll över verksamhetsprocessen

För att få hjälp med och kontroll över din organisations verksamhetsprocesser finns ISO 9001, ett kvalitetsledningssystem för alla organisationer.