Standardutveckling · SIS/TK 433

Färg och lack

Inom Europa och globalt pågår arbete med att fastställa standarder för färg- och lackproduktion samt för ytbehandling av trä, metall, betong eller puts. Över 200 standarder har arbetats fram inom området, bland annat den svenska standarden för   färg- och kulörbeteckningar, NCS-systemet. Det svenska arbetet sker i vår tekniska kommitté för Färg och lack.

 I Sverige startade standardiseringsarbetet inom färg och lack i början på 1970-talet. I dag deltar det svenska projektet aktivt i det europeiska och globala standardiseringsarbetet. Totalt har över 200 standarder arbetats fram inom området.

De övergripande målen med inom Färg och lack är att ta fram standarder inom:

• Provningsmetoder och krav för färg och lack bl.a. för ytbehandling av betong, puts,
metall och trä.

• Provningsmetoder för pigment och fyllnadsmedel.

• Ett gemensamt system för klassificering och terminologi

Projektet behandlar ej färg och lack som används för korrosionsskydd. Detta område bevakas av den tekniska kommittén Korrosion, SIS/TK 146

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 59 standarder
EN 12878, Pigment för färgning av byggnadsmaterial baserat på cement och/eller kalk - Specifikationer och provningsmetoder
ISO 8130-1, Coating powders - Part 1: Determination of particle size distribution by sieving
ISO 8130-11, Coating powders - Part 11: Inclined-plane flow test
ISO 8130-12, Coating powders - Part 12: Determination of compatibility
ISO 8130-13, Coating powders - Part 13: Particle size analysis by laser diffraction
ISO 8130-14, Coating powders - Part 14: Terminology
ISO 8130-7, Coating powders - Part 7: Determination of loss of mass on stoving
EN , Paints and varnishes — Determination of preservatives in water-based coating materials and dispersions — Part 3: Determination of isothiozolinones using HPLC
ISO 3233-2, Färg och lack - Bestämning av volymtorrhalt - Del 2: Bestämning genom mätning av torrfilmdensitet
ISO 1518-2, Färg och lack - Bestämning av reptålighet - Del 2: Metod med varierbar belastning
ISO 2431, Färg och lack - Bestämning av utrinningstid med utloppsbägare
ISO 23497, Determination of pH value - Technical buffer solutions, preferably for the calibration of technical measuring installations
ISO 18473-4, Functional pigments and extenders for special application - Part 4: Nanoscale titanium dioxide for photocatalytic application
ISO 24257-1, Paints and varnishes - Determination of volatile organic compound (VOC) and/or semi-volatile organic compound (SVOC) content - Part 1: Guidance for the selection of test methods
ISO 24257-3, Paints and varnishes - Determination of volatile organic compound (VOC) and/or semi-volatile organic compound (SVOC) content - Part 3: Gravimetric method for VOC determination
ISO 24257-4, Paints and varnishes - Determination of volatile organic compound (VOC) and/or semi-volatile organic compound (SVOC) content - Part 4: Gas-chromatographic method with headspace injection for VOC determination
ISO 13076, Färg och Lack - Ljuskällor och tillvägagångssätt vid visuell bedömning av lacker
ISO 22553-10, Paints and varnishes - Electro-deposition coatings - Part 10: Method for the determination of the edge protection on punched and lasered edges and holes
ISO 8130-4:2021, Pulverfärg - Del 4: Beräkning av lägsta explosionsgräns
ISO 8130-5, Coating powders - Part 5: Determination of flow properties of a powder/air mixture
EN 13300, Färg och lack - Färger och färgsystem för inomhus målning på vägg och tak - Klassificering
ISO 16474-3, Färg och lack - Metoder för exponering mot ljuskällor i laboratoriemiljö - Del 3: Fluorescerande UV-lampor
EN 927-14, Färg och lack - Färger och färgsystem för målning på trä utomhus - Del 14: Bestämning av dragprovningsegenskaper hos färg- och lackfilmer
ISO 8130-15, Pulverfärg - Del 15: Reologi
ISO 8130-16, Pulverfärg - Del 16: Bestämning av densitet genom vätskeersättning i en mätcylindrar
EN 15457, Färg och lack - Laboratoriemetod för provning av effekten mot svamptillväxt hos konserveringsmedel i ytbeläggningar
EN 15458, Färg och lack - Laboratoriemetod för provning av effekten mot algtillväxt hos konserveringsmedel i ytbeläggningar
ISO 11997-3, Färg och lack - Bestämning av korrosionsskyddsförmåga under cykliskt varierande betingelser - Del 3: Provning av färgsystem för målning på material och komponenter inom fordonskonstruktion
ISO 17463:2021, Paints and varnishes - Guidelines for the determination of anticorrosive properties of organic coatings by accelerated cyclic electrochemical technique
SS 19104, NCS-färgprover - Betraktnings- och mätvillkor samt toleranser
EN 13523-25, Bandlackerade metaller - Provningsmetoder - Del 25: Bestämning av fukthärdighet i klimatskåp
EN 13523-26, Bandlackerade metaller - Provningsmetoder - Del 26: Bestämning av fukthärdighet i skåp med kontinuerlig kondensation
EN 13523-9, Bandlackerade metaller - Provningsmetoder - Del 9: Bestämning av härdighet vid nedsänkning i vatten
EN 927-5, Färg och lack - Färger och färgsystem för målning på trä utomhus - Del 5: Bestämning av vattenpermeabilitet
ISO 16925, Färg och lack - Bestämning av hållfasthet hos målade färgsystem utsatta för tryck från högtryckstvätt
ISO/TR 5602, Sources of error when using electrochemical impedance spectroscopy for the evaluation of coatings and coating materials
ISO 22553-15, Färg och lack - Elektrodeponeringsbeläggningar - Del 15:
ISO 22553-16, Färg och lack - Elektrodeponeringsbeläggningar - Del 16: Pigment-bindemedelsförhållande
ISO 16053:2022, Färg och lack - Färger och färgsystem för målning på trä utomhus - Testprocedur för naturlig åldring
ISO/TS 5604, Test method for assessment of protection of metal by organic coatings using electrochemical noise measurements
EN ISO 17463, Färg och lack - Riktlinjer för bestämning av korrosionsskyddande egenskaper hos organiska beläggningar genom accelererad cyklisk elektrokemisk teknik
EN 16105, Färg och lack - Laboratoriemetod för bestämning av frisättning av reglerade farliga ämnen från beläggningar i intermittent kontakt med vatten
EN ISO 23322, Färg och lack - Bestämning av lösningsmedel i beläggningsmaterial som endast innehåller organiska lösningsmedel - Gaskromatografisk metod
EN ISO 788, Ultramarint pigment
EN ISO 16925, Färg och lack - Bestämning av hållfasthet hos målade färgsystem utsatta för tryck från högtryckstvätt
ISO 19403-1:2021, Färg och lack - Vätningsförmåga — Del 1: Terminologi och allmänna principer
EN ISO 19403-1:2021, Färg och lack - Vätningsförmåga — Del 1: Terminologi och allmänna principer
EN ISO 8130-4:2021, Pulverfärg - Del 4: Beräkning av lägsta explosionsgräns
ISO 4618, Färg och lack - Termer och definitioner
CEN ISO/TS 23973, Liquid chromatography at critical conditions (LCCC) - Chemical heterogeneity of polyethylene oxides (ISO/TS 23973:2020)
ISO 20567-4, Färg och lack - Bestämning av stenskottstålighet hos färgsystem - Del 4: Mobil fler-stenskottsprovning på ett litet testområde
ISO 9124, Paints and varnishes — Thermal performance of paint films — Determination of solar irradiation penetration ratio with heat flow meter
EN 927-2, Färg och lack - Färger och färgsystem för målning på trä utomhus - Del 2: Kravspecifikationer
SS 19102:2022, NCS ATLAS (NCS färgatlas)
ISO 4626, Flyktiga organiska vätskor — Bestämning av kokpunktsintervallet för organiska lösningsmedel som används som råvaror till färger och lacker
EN ISO 11127-6, Behandling av stålytor före beläggning med målningsfärg och liknande produkter - Provningsmetoder för icke-metalliska blästermedel - Del 6: Bestämning av vattenlösliga föroreningar genom konduktivitetsmätning
ISO 16474-2:2013/Amd 1, Paints and varnishes — Methods of exposure to laboratory light sources — Part 2: Xenon-arc lamps — Amendment 1: Classification of daylight filters
ISO/TR 11594, Riktlinjer för att utvärdera fingeravtrycksanalyser i enlighet med ISO 28199-1 till -3
EN ISO 16474-2:2013/A1, Färg och lack - Metoder för exponering mot ljuskällor i laboratoriemiljö - Del 2: Xenon lampor - Tillägg 1: Klassificering av dagsljusfilter
Visa fler Visa färre
Utgivet 339 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 2 företag och organisationer
Sherwin-Williams Sweden AB, Märsta
Sveff Organisation AB, Stockholm
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Läs mer

Ämnesområden

Färgindustrin (87) Färg och lack (87.040) Målning (87.020) Färgingredienser (87.060) Färgingredienser Allmänt (87.060.01) Pigment och fyllmedel (87.060.10) Bindemedel (87.060.20) Lösningsmedel (87.060.30) Övrigt (87.060.99) Målningsutrustning (87.100)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Produktguide

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Katarina Timåker
Projektledare
katarina.timaker@sis.se.invalid

Åse Lyngstad
Projektassistent
ase.lyngstad@sis.se.invalid