Standardutveckling · SIS/TK 146

Korrosion

Korrodering av metaller kostar både näringsliv och samhälle flera miljarder varje år. Denna kostnad kan minskas genom att utnyttja befintlig kunskap om korrosionsskydd och genom att kommitténs standardiseringsarbete för ut kunskap i hela världen. Kommittén tar bland annat fram standarder för gemensam terminologi, klassificering, rostskyddsmålning samt provningsmetoder.

Kommittén för korrosion är med och aktivt påverkar tekniskt innehåll i framtida nationella och internationella standarder. Målet är att få acceptans för svenska synpunkter i den internationella standardiseringen. SIS leder arbetet med Rostgradsboken som används över hela världen.

Standardiseringen inom detta projekts område omfattar delområdena:

  • Korrosionsprovning
  • Korrosion i olika miljöer
  • Klassificering av korrosionsatmosfärer
  • Katodiskt skydd
  • Högtemperaturkorrosion
  • Korrosionsterminologi
  • Förbehandling av stålytor före målning samt rostskyddsmålning.

Kommittén skapar ett forum för svenskt agerande i den internationella standardiseringen, genom att vi aktivt medverkar i den internationella standardiseringsorganisationen ISO. Standarderna underlättar vid både tillverkning, inköp och användning av produkterna. Standardiseringsarbetet säkerställer också att produkterna får en längre hållbarhet och lägre underhållskostnader genom att standarder för förbehandling och korrosionsskydd tas fram.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 53 standarder
ISO/PAS , Thermal well casing connection evaluation protocol
ISO 12489, Petroleum, petrochemical and natural gas industries - Reliability modelling and calculation of safety systems
ISO/TR 11303, Korrosion hos metaller och legeringar - Vägledning för val av skyddsmetoder mot atmosfärisk korrosion
ISO 23221, General requirements for pipeline corrosion control engineering life cycle
ISO 23222, Corrosion control engineering life cycle - Risk assessment
ISO 23064, Corrosion of metals and alloys - Measurement of electrochemical properties of metals and alloys under cavitation corrosion
ISO/TR 22770, Preparation of steel substrates before application of paints and related products - Analytical colorimetry method to support visual assessment of surface preparation grades
ISO 23669, Corrosion of metals and alloys - Guidelines for corrosion and environmentally assisted cracking testing of additively manufactured metals and alloys
EN ISO 11124-6, Behandling av stålytor före beläggning med målningsfärg och liknande produkter - Specifikationer för metalliska blästermedel - Del 6 ------
ISO 11124-6, Preparation of steel substrates before application of paints and related products - Specifications for metallic blast-cleaning abrasives - Part 6: Recyclable Encapsulated Abrasive Media
EN ISO 24656, Katodiskt skydd av vindkraftverk till havs
ISO 24656, Cathodic protection of offshore wind structures
ISO 23721, Korrosion hos metaller och legeringar - Metod för uppskattning av rost och fläckar av atmosfärisk korrosion på rostfritt stål
ISO 24020, Corrosion of metals and alloys Standard test method for particle-free erosion corrosion of metallic materials by jet-in-slit
ISO 3079, A Two-Electrode Method of Using Acetic Acid to Measure Pitting Potential of Aluminium and Aluminium Alloys in Chloride Solution
EN ISO 12696, Katodiskt skydd av stål i betong (ISO 12696:2016)
ISO 4212, Method of oxalic acid etching test for intergranular corrosion of austenitic stainless steel
ISO 24239, General Requirements for Fossil Fuel Power Plants Corrosion Control Engineering Life Cycle
ISO 4215, Corrosion of metals and alloys — Test method for high-temperature corrosion testing of metallic materials by thermogravimetry under usothermal or cyclic conditions
ISO 4631, Measurement of the electrochemical localized corrosion potential (E-CLCP) for biomedical stacked Ti alloys fabricated by the additive manufacturing method
ISO 4680, Corrosion of metals and alloys - Method of uniaxial constant load test for evaluating time to failure of metals and alloys due to stress corrosion cracking in high-purity water at high temperatures
ISO 8504-4, Preparation of steel substrates before application of paints and related products - Surface preparation methods - Part 4: Acid pickling
ISO 4905, Corrosion of metals and alloys - Electrochemical test methods - Guideline for electrochemical measurements in high temperature molten salts
ISO 10270, Korrosion hos metaller och legeringar - Korrosionsprovning i vatten av zirkonium legeringar för användning i kärnkraftsreaktorer
ISO 5156, Korrosion hos metaller och legeringar - Provningsmetod med desinfektionsmedel
EN 15112, Utvändigt katodiskt skydd av foderrör i borrhål
ISO 11128, Behandling av stålytor före beläggning med färg, lack och liknande produkter - Specifikationer för metalliska blästermedel
ISO 5668, Corrosion of metals and alloys — Guidelines for corrosion testing in simulated environment of deep-sea water
EN ISO 10270, Korrosion hos metaller och legeringar - Korrosionsprovning i vatten av zirkonium legeringar för användning i kärnkraftsreaktorer
ISO 9227, Korrosionsprovning i artificell atmosfär - Saltdimsprovning
ISO 12696, Katodiskt skydd av stål i betong
ISO 7054, The wiping method for measurements of gases and particles on real structures and equipment
ISO 7539-12, Corrosion of metals and alloys -Stress corrosion testing- Part 12: Guidelines for atmospheric stress corrosion cracking testing
EN ISO 11845, Korrosion hos metaller och legeringar - Allmänna riktlinjer för korrosionsprovning
EN ISO 16539, Korrosion hos metaller och legeringar - Accelererad cyklisk korrosionsprovning vid exponering med nedfall av syntetiskt havsvattensalt - ”Torra” och ”våta” förhållanden vid konstant absolut fukthalt
EN ISO 21207, Korrosionsprovning i artificiell atmosfär - Accelererad korrosionsprovning genom omväxlande exponering för korrosiva gaser, neutral saltdimma och upptorkning
EN ISO 22479, Korrosion hos metaller och legeringar - Provning med svaveldioxid i fuktig atmosfär
ISO 10062, Korrosionsprovning i artificiell atmosfär vid mycket låga halter av gasformig(a) förorening
ISO 9350, Corrosion of Metals and Alloys -Aqueous corrosion testing of hafnium for use in nuclear power reactors
ISO 9351, Galvanic anodes for cathodic protection in seawater and saline mud
ISO/TR 7655, Corrosion of metals and alloys- Guidelines for metal corrosion protection when using disinfectants
ISO 9812, Corrosion of metals and alloys- Corrosion test method for disinfectant-Spray test method
ISO 9813, Corrosion of metals and alloys-Performance test method for corrosion inhibitors of industry equipment chemical cleaning
ISO 19735, Corrosion of metals and alloys - Corrosivity of atmospheres - Guidelines for mapping areas of increased risk of corrosion
ISO 5929, Corrosion of Metals and Alloys — Test and evaluation method for the corrosion of steel bar embedded in concrete structure exposed to total corrosion zones in marine environments
ISO 8502-16, Preparation of steel substrates before application of paints and related products — Tests for the assessment of surface cleanliness — Part 16: Extraction of water soluble contaminants for analysis, the saturated filter paper method
ISO 16701, Korrosion hos metaller och legeringar - Korrosion i artificiell atmosfär - Accelererad korrosionsprovning genom exponering under kontrollerade förhållanden avseende fuktcykling och intermittent besprutning med saltlösning
ISO 11127-6, Behandling av stålytor före beläggning med målningsfärg och liknande produkter - Provningsmetoder för icke-metalliska blästermedel - Del 6: Bestämning av vattenlösliga föroreningar genom konduktivitetsmätning
ISO 11129-1, Preparation of steel substrates before application of paints and related products — Part 1: Test Method for determining emission factors for Recyclable Encapsulated Abrasive Media
ISO 11127-7, Behandling av stålytor före beläggning med målningsfärg och liknande produkter - Provningsmetoder för icke-metalliska blästermedel - Del 7: Bestämning av vattenlösliga klorider
EN ISO 11127-7, Behandling av stålytor före beläggning med målningsfärg och liknande produkter - Provningsmetoder för icke-metalliska blästermedel - Del 7: Bestämning av vattenlösliga klorider
EN ISO 15589-2, Petroleum-, petrokemisk och naturgasindustri - Katodiskt skydd av rörledningar för transport av produkter - Del 2: Rörledningar till havs (ISO 1
ISO 15589-2, Petroleum-, petrokemisk och naturgasindustri - Katodiskt skydd av rörledningar för transport av produkter - Del 2: Rörledningar till havs (ISO 1
Visa fler Visa färre
Utgivet 173 standarder
Visa fler Visa färre
Organisation 3 arbetsgrupper
SIS/TK 146/AG 61, Korrosion och korrosionsprovning av metaller i atmosfär
SIS/TK 146/AG 62, Förbehandling och rostskyddsmålning
SIS/TK 146/AG 64, Korrosion i jord och vätskor
Deltagare 3 företag och organisationer
Auktorisation för Rostskyddsmålning Ek. förening, Trollhättan
Outokumpu Stainless AB Nyby, Torshälla
Tidsskriften för Sca nia Tre, SÖDERTÄLJE
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Vill du delta? Läs mer
Aktuella remisser Att kommentera

Ämnesområden

Metallurgi (77) Färgindustrin (87) Korrosion (77.060)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Niklas Jungerth
Projektledare
0709480664
niklas.jungerth@sis.se.invalid

Erika Vanhainen
Projektassistent
erika.vanhainen@sis.se.invalid