Nyhet · 2020-10-19

Kontinuitet och förbättring hänger ihop

Samhällets förmåga att upprätthålla viktiga funktioner är högaktuell. När det gäller att förbereda för nya utmaningar och hot finns nära kopplingar mellan ständiga förbättringar och innovationsledning, såväl i näringslivet som inom det offentliga. Susanna Björk, projektledare för SIS tekniska kommitté för samhällssäkerhet, berättar vad som är på gång när det gäller standarder på området.

Vilken betydelse har standarder för samhällssäkerheten?

– Standarder kan ha en stor påverkan på vår förmåga att skapa ett mer robust samhälle och att hantera såväl kriser som oväntade händelser av olika slag. Under pandemin har SIS tillhandahållit vissa standarder kostnadsfritt, något som efterfrågats till exempel från företag som snabbt ställt om sin produktion för att tillverka bristvaror på ett korrekt sätt.

Vad är aktuellt inom området och vad heter de berörda standarderna?
– En svensk översättning av SS-EN ISO 22301 Ledningssystem för  kontinuitetshantering – Krav publicerades i början av sommaren. Kontinuitetshantering är en fråga som aktualiserats ytterligare i och med den pågående globala pandemin. Men vår omvärld präglades redan tidigare av en ökad komplexitet och osäkerhet. Då blir fokus på hantering av osäkerhetens effekter ännu viktigare. Ju mer förberedda vi är desto bättre förmår vi att hantera olika händelser.

– Arbete pågår just nu med att uppdatera även den svenska vägledning som tagits fram för att använda SS-EN ISO 22301 med utgångspunkt i svenska förhållanden. En ny uppdaterad utgåva av detta dokument, SS 22304, förväntas vara klar vid årsskiftet.

Varför är kontinuitetshanterin viktigt?
– Nya hot och risker uppstår ständigt och kan vara svåra att förutse.

– Det belyser ytterligare vikten av att planera för det oförutsedda. Därför är det viktigt att företag och organisationer är väl förberedda för att kunna hantera avbrott och störningar så att de får så liten påverkan som möjligt.

– Kontinuitetshantering är också viktigt ur ett totalförsvarsperspektiv.

– Här ger den svenska vägledningen bland annat information om hur man planerar för kontinuitetshantering under höjd beredskap.

Kontinuitetshantering svarar till exempel på dessa frågor:

  • Vad är viktigt för att verksamheten ska överleva hållbart?
  • Vilka risker finns mot kritiska verksamheter?
  • Vilka åtgärder kan stärka verksamhetens kontinuitetsförmåga?
  • Hur skyddas och stabiliseras verksamheten vid störning och avbrott och hur återgår verksamheten sedan till normaldrift?

I slutändan bidrar en ökad förmåga att säkerställa och bibehålla kontinuitet till ett mindre sårbart samhälle.

Hur får man andra att inse värdet av kontinuitetsarbete?
– Ett effektivt sätt är att genomföra en övning där relevanta scenarier för organisationen presenteras och diskuteras. Fördelarna med kontinuitet i verksamheten kan till exempel påvisas genom att produktionskedjan behålls intakt eller endast står stilla med korta avbrott. Vinsterna blir att organisationen snabbare kan komma igång, samt att det kan rädda mänskliga och stora ekonomiska värden som annars riskerar att gå förlorade.

Vad är mer på gång inom samhällssäkerhet?
– Ett spännande område där standardiseringsarbete just nu pågår är ledningssystem för säkerhet, ISO 28000, som kan användas inom försörjningskedjan.

– Likaså är flera nya internationella standardiseringsarbeten på gång för att säkerställa att lärdomar från den pågående pandemin tas tillvara och utvecklas.


Detta är en redigerad artikel ur tidningen SIS Perspektiv #3 2020.


Susanna Björk, projektledare för SIS/TK 494 Samhällssäkerhet

Susanna Björk
projektledare för SIS/TK 494 Samhällssäkerhet

Vill du veta mer om hur SIS arbetar med standard­utvecklingen inom samhälls­säkerhet och kanske funderar på om du/din verksamhet kan bidra, kontakta Susanna Björk.

E-post: susanna.bjork@sis.se

Delta i standardutveckling

Till SIS kommer du som vill påverka standarder och riktlinjer inom din bransch. Vi samordnar alla som har identifierat ett behov av överenskommelser för utveckling av varor och tjänster.

Ny vägledning för säkert arbete i samband med covid-19

En ny vägledning för säkert arbete tas fram och målet är att hjälpa organisationer globalt att hantera covid-19-relaterade arbetsmiljörisker och finna gemensamma nämnare och därmed skydda medarbetare och verksamheters förmåga och kontinuitet under krisen.