Standardutveckling · SIS/TK 405

Kärnenergi

Få verksamheter har så höga krav på säkerhet som kärnkraftsproduktion. Det är vår övertygelse att användandet av internationellt accepterade krav och provningsmetoder vid hantering, import och export av nukleär utrustning och radioaktivt material är en förutsättning för att skapa en kärnkraftsverksamhet som är säker för både människor och miljö.

Målet för den internationella kommittén, där vi aktivt deltar, är att förbättra effektivitet, säkerhet och strålskydd för all kärnteknisk verksamhet och upprätthålla den nuvarande globaliseringen av marknader med nya internationella standarder. Vår kommittés mål är att samla svensk erfarenhet inom området kärnenergi för att effektivt kunna påverka den internationella utvecklingen inom området.

Ett annat mål är att alla relevanta ISO-standarder överförs till svensk standard allteftersom de kommer fram.

Dessutom syftar projektet till att ge de deltagande företagen möjlighet att dra nytta av det kunskapsutbyte som sker både inom Sverige och internationellt i anknytning till standardiseringen.

Tonvikten ligger för närvarande på strålskydds- och bränslefrågor, reaktorsäkerhet samt säkerhet vid avfallshantering.

Målgruppen för projektet är representanter för anläggningsägare, tillståndsgivande och kontrollerande myndigheter samt forskningsinstitut.

Påverka nationellt och internationellt

Kommittén deltar aktivt i kommittén ISO/TC 85 "Nuclear energy, nuclear technology and radiological protection" och i flera av dess arbetsgrupper.

Kommittén vill bidra till den internationella efterfrågan på en harmonisering av regler, normer och föreskrifter.

Omfattningen av ISO/TC 85 är en standardisering inom området för fredliga tillämpningar av kärnenergi och i fråga om skydd för enskilda personer och för miljön mot alla källor till joniserande strålning. Det omfattar huvudsakligen:

  • kärnbränslecykeln;
  • kärnkraftsreaktorer;
  • strålskydd vid alla kärntekniska teknik och tillämpningar för joniserande strålning

Mer information om kommitténs arbete:

Vill du delta? Läs mer
Arbetar nu med 72 standarder
ISO 13304, Radiologiskt skydd - Minsta kriterier för elektronparamagnetisk resonansspektroskopi (EPR) för retrospektiv dosimetri av joniserande strålning
ISO 20890, In-service inspections for primary coolant circuit components of light water reactors
ISO 20890-6, Guidelines for in-service inspections for primary coolant circuit components of light water reactors -- Part 6: Radiographic testing
ISO 11482, Riktlinjer för provtagning av plutoniumdioxid (PuO2) i en anläggning för återvinning
ISO 16659-1, Ventilation systems for nuclear installations - In-situ efficiency test methods for iodine traps with solid sorbent - Part 1: General requirements
ISO 23588, Radiological protection - General requirements for performance testing for in vivo monitoring
ISO 20956, Low dose rate calibration of instruments for environmental monitoring
ISO 23557, Calibration, quality assurance and use of radionuclides calibrators in nuclear medicine
ISO 21112, Methodologies for assessing the radioactivity of very low-level waste (VLLW) produced by nuclear facilities
ISO 24361, Nuclear energy -Light water reactors - Design Requirements for Passive Containment Heat Removal System using Indirect Cooling
ISO 20044, Measurement of radioactivity in the environment — Air: aerosols — Test method using sampling by filter media
ISO 20045, Measurement of radioactivity in the environment - Air: tritium - Test method using sampling by bubbler
ISO 20043-2, Measurement of radioactivity - Guidelines for environmental monitoring for effective dose assessment - Part 2: Nuclear emergency exposure situation
ISO 22188, Monitering av otillåten förflyttning och illegalt handhavande av radioaktivt material
ISO 3579, Technical Standard for Installation of Structural Modules in Nuclear Power Plants
ISO 4361, Reactor technology:Micro-grid Control Network Survey of Nuclear Island Projects in Nuclear Power Plants
ISO 4449, Guidelines for Construction Technology of Biological Shielding Concrete in Nuclear PowerPlant
ISO 6980-1:2022, Kärnenergi - Referensstrålning för betapartiklar - Del 1: Framställningsmetod
ISO 6980-2:2022, Kärnenergi - Referensstrålning av betapartiklar - Del 2: Kalibreringsgrunder relaterade till fundamentala storheter som karaktäriserar strålfältet
ISO 6980-3:2022, Kärnenergi - Referensstrålning av betapartiklar - Del 3: Kalibrering av områdes- och persondosimetrar samt bestämning av deras respons som funktion av betaenergi och infallsvinkel
ISO 24434-1, Radiological protection — Radiological monitoring for emergency workers and population following nuclear/radiological accidents — Part 1: General principles
ISO 4917-1, Design of Nuclear Power Plants against Seismic Events — Part 1: Principles
ISO 4917-2, Design of Nuclear Power Plants Against Seismic Events — Part 2: Geotechnical Aspects
ISO 4917-3, Design of Nuclear Power Plants against Seismic Events — Part 3: Civil Structures
ISO 4917-4, Design of Nuclear Power Plants against Seismic Events — Part 4: Components
ISO 4917-5, Design of Nuclear Power Plants against Seismic Events — Part 5: Seismic Instrumentation
ISO 4917-6, Design of Nuclear Power Plants against Seismic Events — Part 6: Post-Seismic Measures
ISO 4923, Reactor technology — Structural design and design for liner integrity
ISO 24426, Radiological protection — Format of input data for the statistical description of occupational exposure to ionizing radiation
ISO 24389-1, Radioactive waste management from decommissioning of nuclear power plants — Part 1: General requirements
ISO/ASTM 51900, Riktlinjer för dosimetri vid strålningsforskning rörande livsmedel och jordbruksprodukter
ISO 21243:2021, Radiation protection — Performance criteria for laboratories performing cytogenetic triage for assessment of mass casualties in radiological or nuclear emergencies — General principles and application to dicentric assay
ISO 24390, Methodologies for assessing the radioactivity of very low-level waste (VLLW) produced by nuclear facilities
ISO 1709:2018/Amd 1, Kärnenergi - Fissilt material - Principer för kriticitetssäkerhet vid hantering och bearbetning
ISO 7753, Kärnenergi - System för upptäckt av och larm om kriticitet - Krav på funktion och provning
ISO 23548, Measurement of radioactivity — Test method using alpha spectrometry
ISO 4233, Hot helium leak testing method for high temperature pressure-bearing components in nuclear fusion reactors
EN ISO 27048, Strålskydd - Uppskattning av personalstråldoser till följd av intag av radioaktiva ämnen (ISO 27048:2011, IDT)
ISO/PAS 6291, Chronometric dating methods in geosciences and archaeology by optically stimulated luminescence (OSL) — Reporting of equivalent doses and dating results
ISO 6863, Preparation of Plutonium and Uranium spikes for Isotope Dilution Mass Spectrometry (IDMS)
ISO 12749-2, Kärnenergi, kärnteknik och strålskydd - Ordlista - Del 2: Strålskydd
ISO 21847-1, Kärnbränsleteknik - Alfaspektrometri - Del 1: Bestämning av neptunium i uran och dess föreningar
ISO 21847-2, Kärnbränsleteknik - Alfaspektrometri - Del 2: Bestämning av plutonium i uran och dess föreningar
ISO 21847-3, Kärnbränsleteknik - Alfaspektrometri - Del 3: Bestämning av uran 232 i uran och dess föreningar
ISO 16646, Nuclear installations — Criteria for the design and operation of confinement and ventilation systems of tritium fusion facilities and fusion fuel handling facilities
ISO 9271:2022, Strålskydd - Dekontaminering av radioaktivt kontaminerade ytor - Provning av tvättmedel för textilier
ISO/TR 24422:2021, Development of a water equivalent phantom for the measurement of physical characteristics of specific models of radiosurgery treatment device
ISO 12749-3, Nuclear energy, nuclear technologies, and radiological protection — Vocabulary — Part 3: Nuclear fuel cycle
ISO 18077, Uppstartsmätning för tryckvattenreaktorer
EN ISO 22127, Dosimetri med radiofotoluminiscens-glas-dosimetrar för kvalitetsgranskning av dosbestämning vid radioterapi med MV röntgen
ISO 19238, Strålskydd - Regler för servicelaboratorier som utför biologisk dosimetri med användning av cytogenetik - ???
ISO 11311:2011/A1, Kriticitetssäkerhet - Kritiska värden för homogena bränsleblandningar av plutonium- och uranoxid utanför reaktorer - Tillägg
ISO 8345, Application of Knowledge Management to Radioactive Waste Management
ISO 24427, Radiological protection — Medical proton accelerators — Requirements and recommendations for shielding design and evaluation
ISO 8939, Avveckling av cyclotron för medicinsk använding
ISO 7097-2, Kärnbränsleteknik - Bestämning av uran i lösningar, uranhexafluorid och fast material - Del 2: Järn (II) reduktion/cerium (IV) oxidation titrometrisk metod
ISO 20785-3, Dosimetri vid exponering för kosmisk strålning i civila flygplan - Del 3: Mätningar vid luftfartshöjder
ISO 18589-2, Mätning av radioaktivitet i omgivningen - Mark - Del 2: Vägledning för val av provtagningsstrategi, provtagning och förbehandling av prover
ISO/ASTM 51539, Riktlinjer för användning av strålningskänsliga indikatorer
ISO/ASTM 51940, Riktlinjer för dosimetri vid program för utsläpp av sterila insekter
ISO 16795:2022, Kärnenergi - Bestämning av innehållet Gd203 i bränslekutsar med röntgenfluorescensspektrometri
ISO 22931:2022, Measurement of radioactivity in the environment — Air: Radon-222 — Quality assurance/quality control for calibration facilities, radon measurement device manufacturers and measurement device analysis providers
EN ISO 20785-3, Dosimetri vid exponering för kosmisk strålning i civila flygplan - Del 3: Mätningar vid luftfartshöjder
N 1629, Automation systems and integration - Industrial data - Nuclear Digital Ecosystem
ISO/IEC 17108, Calibration and quality control in the use of radionuclide calibrators
ISO 8529-3, Kärnenergi - Referensstrålning av neutroner - Del 3: Kalibrering av områdes- och persondosimetrar och bestämning av deras respons som funktion av energi och infallsriktning
ISO 20041-2, Tritium and carbon-14 activity in gaseous effluents and gas discharges of nuclear installations — Part 2: Determination of tritium and carbon-14 activities by bubbling method
ISO 18589-3, Mätning av radioaktivitet i omgivningen - Mark - Del 3: Provmetod för gammastrålande radionuklider med användning av gammaspektrometri
ISO 17838-1, Design and performance evaluation of emergency core cooling system strainer for pressurized water reactor nuclear power plants — Part 1: General principles
ISO/TS 18420, Chronometric dating methods in geosciences and archaeology — Part 1: Single aliquot regenerative dose procedure and optically stimulated luminescence (SAR-OSL) of quartz — Reporting of equivalent doses and dating results
CEN ISO/TR 4450, Ledningssystem för kvalitet - Rekommendationer för tillämpningen av ISO 19443
ISO 18510-1, Measurement of the radioactivity in the environment — Bioindicator — Part 1: Part 1: General guide for the sampling,conditioning and pre-treatment
Visa fler Visa färre
Utgivet 226 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 12 företag och organisationer
Dentsply IH AB, MÖLNDAL
E Mennerdahl Systems (EMS), Täby
Elekta Instrument AB, STOCKHOLM
European Spallation Source Eric, LUND
Forsmarks Kraftgrupp AB, ÖSTHAMMAR
OKG AB, Oskarshamn
Radonova Laboratories AB, Uppsala
Ringhals AB, Väröbacka
Strålsäkerhetsmyndigheten, STOCKHOLM
Studsvik Nuclear AB, NYKÖPING
Svensk Kärnbränslehantering AB, SOLNA
Vattenfall AB, GÖTEBORG
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 5 internationella kommittéer
ISO/TC 85, Nuclear energy, nuclear technologies, and radiological protection
ISO/TC 85/SC 2, Radiological protection
ISO/TC 85/SC 5, Nuclear installations, processes and technologies
ISO/TC 85/SC 6, Reactor technology
CEN/TC 430, Nuclear energy, nuclear technologies, and radiological protection
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Aktuella remisser Att kommentera

Ämnesområden

Kärnenergiteknik (27.120) Energi- och värmeöverföring (27) Kärnenergiteknik Allmänt (27.120.01) Reaktorteknik (27.120.10) Kärnkraftanläggningar, säkerhet (27.120.20) Klyvbara material (27.120.30) Övrigt (27.120.99) Strålningsmätning (17.240) Miljö- och hälsoskydd, säkerhet (13) Luftkvalitet (13.040) Allmänt (13.040.01) Jordkvalitet, pedologi (13.080) Allmänt Jordkvalitet (13.080.01) Strålningsskydd (13.280)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Pierre Carpentier
Projektledare
pierre.carpentier@sis.se

Emma Stenberg
Projektassistent
+46704533317
emma.stenberg@sis.se