Standardutveckling · SIS/TK 203

Eurokoder

Eurokoder är benämningen på de gemensamma europeiska dimensioneringsreglerna för bärverk. Kommittén samordnar och leder det svenska utvecklingsarbetet för eurokoderna och bevakar EN 1990, EN 1991 och EN 1998 specifikt. Ett omfattande mandaterat revideringsarbete av alla befintliga utgåvor av eurokoder pågår och arbetet förväntas vara klart år 2026. Även utvecklingsarbete för nya publikationer av eurokoder ingår i det mandaterade uppdraget från EU.

Dimensioneringsregler för bärverk är en av grundpelarna i de nationella byggreglerna. Europastandarderna för bärverksdimensionering – Eurokoderna – samordnar ländernas beräkningsregler och i stor utsträckning även kravnivåerna. På det globala planet tar man fram grundläggande principer samt i ökad utsträckning även mer konkreta direkt användbara dimensioneringsstandarder.

Standardiseringen är en förutsättning för en effektivt fungerande internationell byggmarknad. Det i sin tur ökar konkurrensen och ger prispress på byggnadsverk och ökar tillgången på kompetens och arbetskraft. Vidare underlättas det internationella FoU-arbetet av en gemensam begreppsbas på en vetenskapligt hög nivå, varför eurokoderna ökar den europeiska byggsektorns konkurrenskraft.

Sedan årsskiftet 2010/2011 är Eurokoderna myndighetskrav i Sverige.

Nya generationens Eurokoder

Eurokoderna håller på att omarbetas till nya versioner och ett intensivt arbete pågår bland Europas experter. Fram till 14 november 2021 var det möjligt att tycka till om förslaget, som var ute på remiss.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 15 standarder
CEN/TS JRC - New guidance in design of FRP, JRC Science and Policy Report - Prospect for new guidance in the design of Fibre Reinforced Polymer (FRP)
CEN/TS , Design of tensile membrane structures
CEN/TS 19101, Design of Fibre-polymer composite (FPC) structures
EN 1991-1-2, Eurokod 1: Laster på bärverk - Del 1-2: Allmänna laster - Termisk och mekanisk verkan av brand
EN 1991-2, Eurokod 1: Laster på bärverk - Del 2: Trafiklast på broar
EN 1990, Eurokod - Grundläggande dimensioneringsregler för bärverk
ISO 23618, Design Principles of Seismically Isolated structures
EN 1998-1-2, Eurokod 8: Dimensionering av bärverk med avseende på jordbävning - Del 1: Allmänna regler, seismisk påverkan och regler för byggnader
EN 1998-5, Eurokod 8: Dimensionering av bärverk med avseende på jordbävning - Del 5: Grundkonstruktioner, stödkonstruktioner och geotekniska aspekter
EN 1998-4, Eurokod 8: Dimensionering av bärverk med avseende på jordbävning - Del 4: Silor, behållare och rörledningar
EN 1998-6, Eurokod 8: Dimensionering av bärverk med avseende på jordbävning - Del 6: Torn, master och skorstenar
EN 1998-2, Eurokod 8: Dimensionering av bärverk med avseende på jordbävning - Del 2: Broar
CEN/TS , Characterisation and qualification of structural components for seismic applications by means of cyclic tests
ISO/TR 4553, Deformations and displacements of buildings and building elements at serviceability limit states
EN 1998-1-1, Eurokod 8: Dimensionering av bärverk med avseende på jordbävning - Del 1-1:
Visa fler Visa färre
Utgivet 67 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 1 företag och organisationer
Chalmers Tekniska Högskola AB, Göteborg
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
SIS arbete med eurokoderna
Ett värdefullt arbete Vill du vara med i kommittén?

Ämnesområden

Eurokoder (91.070)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Annika Stenmark
Projektledare
annika.stenmark@sis.se.invalid

Linda Mellgren
Projektassistent
linda.mellgren@sis.se.invalid