Intern revision – så fungerar det

En revision som utförs internt inom en organisation, företag eller annan verksamhet kallas för internrevision. Ett annat ord för revision kan vara jämförelse eller genomgång.

Intern revision: En internrevisor genomför en granskning av en rutin.

Syftet med en internrevision är att jämföra verksamhetens processer i form av exempelvis rutiner och instruktioner med hur det ser ut i verkligheten. Detta för att se om processer och arbetssätt fungerar som det är tänkt.

Internrevisionen är en viktig komponent i ledningens verktyg för att kontrollera att verksamheten drivs såsom ledningen har beslutat i sitt ledningssystem. Att mål, styrdokument, rutiner och riktlinjer är tillgängliga, följs och är effektiva.

Resultatet från en intern revision används som beslutsunderlag för ledningen och fungerar som ett verktyg i det ständiga förbättringsarbetet.

Om verksamheten har krav på sig att vara certifierad enligt ISO behöver regelbundna internrevisioner genomföras där systemets processer jämförs med hur det fungerar i verkligheten enligt ISO-kraven.

Att genomföra revisioner är ett krav om verksamheten har ett ledningssystem baserat på följande standarder:

  • Kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001
  • Miljöledningssystem enligt ISO 14001
  • Arbetsmiljöledningssystem enligt ISO 45001

Varför gör man en intern revision?

En internrevision visar hur verksamheten ser ut vid en viss specifik tidpunkt. Det är viktigt att komma ihåg att en sådan granskning inte visar hela bilden. Syftet är att ge organisationen möjlighet att hitta vägar till förbättring och effektivisering av arbetet.

Vem utför internrevision?

Revisionen utförs oftast av egen personal, där de som internrevisorer intervjuar delar av organisationen som de själva inte arbetar inom. I det fall organisationen är liten och har svårt att genomföra intervjuer med opartiskhet och objektivitet kan man ta in extern hjälp för internrevisionen.

Tänk på! I många fall besitter medarbetare kunskap om organisationen som externa revisorer inte har och därmed kan det bli svårt att belysa processer och avvikelser som är dolda för utomstående.

Vad gör en intern revisor?

Som intern revisor får du lära känna din organisation närmare. Du jämför din organisations ledningssystem med hur arbetet utförs i vardagen. Genom samtal och dialog med dina kollegor tar du stickprov på olika processer, dess styrdokument och rutiner för att se hur systemet används i verkligheten.

Internrevisions-teamet får under dialog med ansvariga och användare av systemet en god grund till förbättringsarbetet i organisationen.

Du kommer som intern revisor att:

  • Genomföra interna revisioner som identifierar värdefulla förbättringsmöjligheter.
  • Undersöka hur väl en organisation uppfyller de mest centrala kraven i ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001.
  • Veta hur du skriftligt och muntligt presenterar resultatet av revisionen.
  • Inspirera de du intervjuar till att på ett konstruktivt sätt delta i ert systematiska förbättringsarbete.

Utbildning och vägledande standard

För att få bästa möjliga utfall av din interna revision går det att ta del av utbildningar och standarder inom ämnet på SIS.

Ta stöd av en vägledande standard för internrevision
Standarden är en vägledning som kan användas för att revidera sitt ledningssystem enligt kraven i ISO 9001, 14001 och 45001.

Handbok för internrevision
Boken är ett bra hjälpmedel vid genomgång av de olika faserna vid en internrevision. Den vänder sig främst till dig som är internrevisor, marknadschef eller verksamhetsansvarig.

Lär dig mer om Internrevision. På SIS erbjuder vi utbildningar om internrevision både på grund- och fortsättningsnivå:


Utbildning inom internrevision

SIS erbjuder utbildningar om våra mest sålda standarder inom intern revision så att du kan utveckla din verksamhet och din egen kompetens.

Standard för internrevision

Den välkända standarden SS-EN ISO 19011 har under många år använts för vägledning kring revisioner av kvalitets- och miljöledningssystem. Läs mer och köp standarden hos SIS.

Har du koll på begreppen?

Certifiering, ledningssystem och ISO 9001. Här följer korta förklaringar av några vanligt förekommande begrepp.

Certifiering
Ett intyg på att din organisation uppfyller kraven i en standard. Ett certifikat utfärdas av ett certifieringsorgan.

Ledningssystem
De processer och rutiner som styr en organisations verksamhet.

ISO 9001
Världens mest använda ledningssystemstandard för kvalitet

Standardisering

För att kunna bedöma om en produk, tjänst, person eller organisation uppfyller de krav som anges i föreskrifter och standarder, krävs någon form av kontroll.

Inom SIS/TK 316 kan du vara med och påverka standarder som syftar till att säkerställa att certifiering, kontroll och provning görs med hög kvalitet och skapar säkerhet för liv, hälsa och miljö i vår vardag.