Detta är ISO 50001

Systematisk energieffektivisering för maximerad effekt

ISO 50001 News.png

Det här innebär ISO 50001

Standarden, med beteckningen SS-EN ISO 50001:2018, fastställer krav för hur man i en organisation planerar för, inför, underhåller och förbättrar ett energiledningssystem. Ett sådant system syftar till att hjälpa organisationen att arbeta systematiskt och långsiktigt för att ständigt förbättra sin energiprestanda, dvs. sin energieffektivitet, energianvändning och energikonsumtion.

Standarden behandlar faktorer som inverkar på organisationens energiprestanda och som aktivt kan övervakas och påverkas. Exempel på sådana faktorer är:

  • konstruktion och utformning
  • mätning
  • dokumentation och rapportering
  • rutiner vid upphandling av t.ex. utrustning, system, processer och personal.

Standarden anger inte energirelaterade nyckeltal, utan organisationen väljer själv ut lämpliga sådana. Den kan tillämpas på organisationer av alla typer och storlekar, oberoende av geografiska, kulturella och sociala förhållanden.

Till skillnad från miljöledningssystemet ISO 14001, fastställs i den här standarden ett särskilt krav på att stora företag ska göra en kartläggning av sin energianvändning. Detta krav är även fastställt i Lagen (2014:266) om energikartläggning i stora företag, som bygger på EU:s direktiv om energieffektivitet (2012/27/EU).

Fördelar med att använda ISO 50001

En certifiering mot standard SS-EN ISO 50001 är ett kvitto på att din organisation svarar upp mot både svenska, europeiska och internationella krav på området. Standarden är dessutom ett verktyg som skapar utmärkta förutsättningar för dig att

  • styra och förvalta organisationens energiledningsarbete
  • effektivisera energianvändningen
  • sänka energikostnaderna
  • minska verksamhetens klimat- och miljöpåverkan.

Energieffektivisering enligt standard mildrar energikrisen

"En del företag hanterar sin energibesparing i befintliga kvalitets- och miljöledningssystem, men vi vet att de som inför ett energiledningssystem ökar fokus och når ett betydligt bättre resultat, säger Annika Andreasen, vd Svenska institutet för standarder."

SIS Energiwebbinarium

Se SIS energiwebbinarium där experter ger råd och inspiration om hur du maximerar verksamhetens energiprestanda!

Upptäck ISO 50001

"Ju mer vi kapar energitopparna, desto bättre. En större spridning av ISO 50001 har potential att leverera fantastisk nytta till den gröna omställningen."

Lidl energieffektiviserar butikerna systematiskt

Energieffektivisering har alltid varit en prioriterad fråga för Lidl och därför valde kedjan att certifiera sin verksamhet för fem år sedan. Förutom att bidra till samhällets gröna omställning, har Lidl minskat sin risk och sparat energi motsvarande 40 butikers årsförbrukning, hittills.