Standardutveckling · SIS/TK 380

Ergonomi

Området Ergonomi och human factors berör alla på något vis, och syftar till att optimera människans hälsa och välbefinnande. Allt bottnar i ett människocentrerat synsätt.

Ergonomi och human factors är tvärvetenskapliga forsknings- och tillämpningsområden som i ett helhetsperspektiv behandlar samspelet människa-teknik-organisation (MTO). Syftet med standardiseringen inom ergonomi och human factors är att optimera hälsa och välbefinnande samt prestanda vid utformning av hållbara produkter och system för människor i arbete, som konsumenter och som medborgare.

1973 beslutade IEA – International Ergonomics Association –att rekommendera ISO (International Organization for Standards) att starta standardiseringsarbete inom ergonomiområdet. ISO startade ”TC (Technical Committee) 159 Ergonomics” och 1981 publicerades den första ergonomistandarden, ”ISO 6385 Ergonomiska principer vid utformning av arbetssystem ".

Den europeiska ergonomistandardiseringen initierades i mitten av 80-talet genom EU:s nya metod (New Approach) – som syftar till att via harmonisering av väsentliga krav för produkter och tjänster samt genom tillämpning av en allmän hänvisning till standarder undanröja tekniska hinder för handel inom EU. 1987 bildade CEN (European Committee for Standardization) ”TC (Technical Committee) 122 Ergonomics”.

Till området ergonomi och human factors hör också standardisering inom ljus och belysning. Här finns den europeiska tekniska kommittén CEN/TC 169 Light and Lighting och den internationella motsvarigheten ISO/TC 274 Light and Lighting.

Det svenska arbetet utförs i SIS tekniska kommitté SIS/TK 380 Ergonomi och human factors. och startade 1981. Sverige är i dag en mycket aktiv och tongivande part i inom CEN och ISO. Specifika syften med SIS/TK 380:s arbete är - bland annat - att öka tillgängligheten och användbarheten för alla människor oavsett funktionsförmåga och att standarddokument inom området används som ett medel för att kompensera och/eller förebygga nedsatt kognition – som kort kan beskrivas som människans förmåga att tillägna sig och använda kunskap om sig själv och sin omvärld.

I SIS/TK 380 Ergonomi och human factors finns fyra arbetsgrupper (AG).

Belastningsergonomi (AG 1)
Arbetar bland annat med belastningsergonomisk design av arbetssystem och produkter, biomekanik, antropometri, arbetsställningar, 3D-modeller och termiskt klimat.

Ergonomi vid människa-systeminteraktion (AG 2)
Användning av system inom arbetslivet samt för konsumenter och medborgare.

  • användarcentrerade design och utvecklingsprocesser (processnivå)
  • utformning av system, produkter och tjänster för att ge ökad användbarhet, tillgänglighet och önskad användarupplevelse (utformning och interaktionsdesign - mjukvara och hårdvara) samt
  • skapandet av bredast möjliga tillgänglighet och värde för organisationen samt standarder för utvärdering av system och tjänster med avseende på användbarhet, tillgänglighet, användarupplevelse och värde för användaren och organisationen (usability, accessibility, user experience/UX och value in use)

Ljus och belysning (AG 3)
Arbeten som baseras på forskning, innovation och praxis gällande ljus och belysning inom bland annat: synergonomi, artificiell inomhus- och utomhusbelysning, nödbelysning, dagsljus, fotometri, kolorimetri, ljusets visuella och icke-visuella effekter. hälso-, hållbarhets-, miljö- och energiaspekter samt Building Information Modeling (BIM).

Samarbete med SIS/TK 391 Möbler (Joint AG 1)
En stark svensk röst och påverkansfaktor i framtagandet av standardiseringsdokument inom serien ISO 9241-500 som innehåller "principles for the physical design of the immediate environment".

Ett värdefullt arbete

I kommittén samlas expertkunskap genom deltagare från tillverkare, myndigheter, universitet och högskolor, intresseorganisationer, användare och inköpare. Standardiseringsarbetet ger deltagarna djupare insikt om standarddokumentens krav och rekommendationer och hur man resonerar kring dessa, vilket underlättar vid diskussion med olika parter inom branschen. Deltagarna är samtidigt med och påverkar framtidens standarddokument, vilket leder till nya insikter och tidig information som kan omsättas i den egna verksamhetsutvecklingen.

Vill du vara med i kommittén?

Du är varmt välkommen att delta i SIS/TK 380 Ergonomi och human factors. Då kommittén aktivt arbetar i CEN- och ISO-kommittéer finns det stort utrymme för expertis inom en mängd olika områden relaterade till Belastningsergonomi, Människa-systeminteraktion samt Ljus och belysning. Om du är intresserad av att vara med, kontakta då oss i projektledningen (se detaljer till höger på denna sida) så berättar vi gärna mer om arbetet!

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 58 standarder
ISO 10075-2, Ergonomiska principer relaterade till mental arbetsbelastning - Del 2: Principer för utformning
ISO 8996, Det termiska klimatets ergonomi - Bestämning av metabolisk energiomsättning
ISO/TR 9241-311, Vägledning för tillämpning av ISO 9241-307 - Del 311: LCD-skärmar för arbetsplatser
ISO/TS 9241-430, Ergonomi vid människa-systeminteraktion - Part 530: Rekommendationer för design av insats för icke-berörings gester för att minska biomekanisk stress
ISO/TR 21783, Ljus och belysning - Integrerad belysning - Icke-visuella effekter
CEN/TS , Belysningsapplikationer - Adaptivt system för utrymningsbelysning
ISO 7726, Det termiska klimatets ergonomi - Instrument för mätning av fysiska storheter
ISO 11079, Det termiska klimatets ergonomi - Bestämning och bedömning av termisk belastning i kyla med hjälp av rekommenderad beklädnadsisolation (IREQ) samt lokala avkylningseffekter
ISO/TR 23454-1, Mänsklig prestation i fysiska miljöer - Del 1: Ett tillämpningsramverk
ISO/TR 23474, Maskinsäkerhet - Ergonomiska principer för utformning av sorteringsbås avsedda för manuell sortering av torrt hushållsavfall och liknande avfall vid sorterad upphämtning
ISO/TR 9241-380, Enkätresultat av HMD (Head-Mounted Display) egenskaper relaterade till människa-systeminteraktion
ISO 9241-381, Ergonomi vid människa-systeminteraktion - Del 381: Krav för optiska egenskaper av huvudmonterade bildskärmar vid människa-systeminteraktion
ISO 9241-382, Ergonomi vid människa-systeminteraktion - Del 382: Oönskade biomedicinska effekter av huvudmonterade skärmar
ISO 14738, Maskinsäkerhet - Antropometriska krav vid utformning av maskinarbetsplatser inom industri- och tjänstesektor
ISO 24553, Ergonomi - Tillgänglighet - Enkel hantering
ISO/CIE 10916, Beräkning av hur dagsljusanvändning påverkar nettoenergibehovet och det slutliga energibehovet för belysning
ISO 24227, Protokoll för precisionsutvärdering av normal gånghastighet som uppmätts genom olika sensorsystem för mänsklig kroppsrörelse
ISO 7730, Det termiska klimatets ergonomi - Analytisk bestämning och bedömning av termisk komfort med hjälp av indexen PMV och PPD samt kriterier för lokal termisk komfort
ISO 24505, Ergonomi - Tillgänglighet - Metod för att skapa färgkombinationer som tar hänsyn till åldersrelaterade förändringar i människans färgseende
ISO/CIE 8995-1, Belysning av arbetsplatser - Del 1: Inomhus
ISO 15537, Principer för urval och hantering av testpersoner för antropometrisk prövning av utrustning och miljöer inom industrin
ISO 23456-2, Dynamiska skyltar i fysiska miljöer - Del 2: Designkrav för rumslig eller temporär grafik
EN ISO 14738, Maskinsäkerhet - Antropometriska krav vid utformning av maskinarbetsplatser inom industri- och tjänstesektor (ISO/DIS 14738:20
EN ISO/CIE 11664-2, Kolorimetri - Del 2: CIE-standardiserade ljusspektra
EN 17558, Ergonomi - Ergonomi kring PPE-system
ISO 9241-115, Ergonomi vid människa-systeminteraktion — Del 115: Strukturering av innehåll och interaktion
ISO 9241-20, Ergonomi vid människa-system interaktion - Del 20: Ett ergonomiangreppssätt till tillgänglighet i ISO 9241-serien
ISO/CIE 11664-2, Kolorimetri - Del 2: CIE standardiserade ljusspektra
ISO/TR 9241-610, Ergonomi vid människa-systeminteraktion — Del 610: Påverkan av ljus och belysning på användare av interaktiva system
ISO 11228-2:2007/Amd 1, Ergonomi - Manuell hantering - Del 2: Skjuta och dra — Tillägg 1
ISO 9241-221, Människa-systeminteraktion — Del 221: Människocentrerad design - Processutvärderingsmodell och Processreferensmodell
ISO 5716, Multivariate analysis tools and techniques for synthesis with anthropometric data
EN ISO 8996, Det termiska klimatets ergonomi - Bestämning av metabolisk energiomsättning (ISO/DIS 8996:2020)
ISO 24505-2, Ergonomi - Tillgänglighet - Metod för att skapa färgkombinationer - Del 2: För människor med defekt färgseende och människor med nedsatt syn
EN ISO 15537, Principer för urval och hantering av testpersoner för antropometrisk prövning av utrustning och miljöer inom industrin
ISO 15535, Ergonomi - Generella krav på antropometriska databaser
ISO/IEC TS 7127, BIM-egenskaper för belysning - armaturer och sensorer
EN ISO 9241-20, Ergonomi vid människa-system interaktion - Del 20: Ett ergonomiangreppssätt till tillgänglighet i ISO 9241-serien
EN 1838, Belysning - Nödbelysning
ISO/TR 22411-2, Guidance for use in the application of ISO/IEC Guide 71:2014 - Part 2: Ergonomics design considerations for accessibility
ISO 8025, Ergonomics of the thermal environment : Management of working conditions in hot environments
EN ISO 9241-394, Ergonomi vid människa-systeminteraktion - Del 394: Ergonomiska krav för att minska oönskade biomedicinska effekter av åksjuka orsakad av synintryck från elektroniska bilder
EN ISO 9241-940, Ergonomi vid människa-systeminteraktion - Del 940: Utvärdering av taktila och haptiska interaktioner
CEN/TS CEN/TC 169 N1844, Ljus och belysning - Idrifttagning av belysningssystem i byggnader
CEN ISO/TR 9241-393, Ergonomi vid människa-systeminteraktion — Del 393: Strukturerad granskning av litteratur om åksjuka orsakad av synintryck från elektroniska bilder
EN ISO 9241-971, Ergonomi vid människa-systeminteraktion - Del 971: Tillgänglighet av taktila/haptiska interaktiva system
CEN ISO/TS 9241-126, Ergonomi vid människa-systeminteraktion - Del 126: Vägledning för presentationen av auditiv information
ISO/TR 25060, System- och programvarukvalitet - Krav på och utvärdering av programvarukvalitet (SQuaRE) - Generellt industriellt rapportformat (CIF) för användbarhet: Generella riktlinjer för användbarhetsrelaterad information
ISO 9241-920, Ergonomi vid människa-systeminteraktion - Del 920: Vägledning vid taktil och haptisk interaktion
CEN ISO/TR 11064-10, Ergonomisk utformning av kontrollrum och relaterade utrymmen - Del 10: Introduktion till standardserien för design av kontrollrum
CEN ISO/TR 9241-810, Ergonomi — Ergonomi vid människa-systeminteraktion — Del 810: Människa-systemfrågor i robotsystem, intelligenta system och autonoma system
CEN ISO/TR 9241-312, Ergonomi vid människa-systeminteraktion — Del 312: Läsbarhet hos elektroniskt papper
EN 12665, Ljus och belysning - Grundläggande termer och kriterier vid specificering av belysningskrav
CEN ISO/IEC TR 25060, System- och programvarukvalitet - Krav på och utvärdering av programvarukvalitet (SQuaRE) - Generellt industriellt rapportformat (CIF) för användbarhet: Generella riktlinjer för användbarhetsrelaterad information
ISO/IEC 25062, Programvarukvalitet - Generellt industriellt rapportformat (CIF) för användbarhetstester
EN ISO 7933, Ergonomi för termiskt klimat - Analytisk bestämning och bedömning av värmebelastning genom beräkning av indexet PHS
ISO 7933, Ergonomi för termiskt klimat - Analytisk bestämning och bedömning av värmebelastning genom beräkning av indexet PHS
ISO/TR 9241-100, Ergonomics of human-system interaction - Part 100: Introduction to standards related to software-ergonomics
Visa fler Visa färre
Nyheter
Utgivet 3 standarder
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Ämnesområden

Ergonomi (12) Ergonomi - Belastningsergonomi (12.050) Ergonomi - Människa-systeminteraktion (12.040) Ergonomi - Ljus och belysning (12.020) Ergonomi - Termiskt klimat (12.030) Ergonomi - Varningssignaler (12.010) Maskinsäkerhet (14) Ergonomi (14.040) Säkerhetsaspekter, skyddsanordningar (14.070)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal, eller välj någon av arbetsgrupperna;

AG 1 Belastningsergonomi
AG 2 Ergonomi vid människa-systeminteraktion
AG 3 Ljus och belysning

Se även SIS utbildningsområde om standardiseringen.

Ljus och belysning för arbetsplatser inomhus

Med stöd av energimyndigheten driver SIS ett projekt för att relevant forskning och vetenskap för energianvändning och god belysningskvalitet ska tas i beaktning i arbetet med en ny utgåva av standarden SS-EN 12464-1 Ljus och belysning - Arbetsplatser inomhus.

 

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Björn Nilsson
Projektledare
bjorn.nilsson@sis.se.invalid

Roger Nilsson
Projektledare
0704269873
roger.nilsson@sis.se.invalid

Josefine Bora
Projektassistent
070-7138626
josefine.bora@sis.se.invalid