Standarder och Agenda 2030

Agenda 2030 är FN:s plan för hållbar utveckling. 17 globala mål ska leda fram till en ekonomisk, social och miljömässig hållbar utveckling världen över. Standarder är globalt accepterad lösningar som ger stöd och skapar möjligheter för organisationer och hela samhällen att bidra till en hållbar utveckling.

Vad är Agenda 2030?

Globala målen och Agenda 2030 är FN:s uppsatta plan för ett hållbart samhälle. Totalt 17 mål ska nås för att år 2030 ha utrotat fattigdom och hunger, förverkligat mänskliga rättigheter för alla, uppnått jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställt ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. Målen gäller alla världens länder och täcker in de tre dimensionerna av hållbar utveckling; den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.

Standarder och Agenda 2030 hör ihop

Standarder representerar globalt erkända lösningar som tagits fram i samarbete mellan näringsliv, offentlig sektor och andra organisationer. De kan vara ett grundstöd i arbetet med hållbarhetsmålen och bidra till nya innovativa lösningar. Det kan till exempel handla om standarder för energieffektivisering, hållbar verksamhetsutveckling, nya alternativa bränslen och mycket mer. Standarder stödjer de tre dimensionerna av hållbar utveckling; ekonomisk, social och miljömässig.

Ekonomisk utveckling 


Standarder underlättar internationell handel, stöttar utvecklingen av infrastruktur och hållbar verksamhetsutveckling för företag såväl som offentlig verksamhet. Genom att enas om gemensam terminologi inom olika ämnen bryter vi ner handelshinder och underlättar globala samarbeten.

 • ISO 45001 är en ledningssystemstandard för arbetsmiljö som har utvecklats för att hjälpa organisationer världen över att skapa säkra och hälsosamma arbetsplatser. Certifiering gör att företaget kan visa för t.ex. kunder och leverantörer att de följer kraven i standarden.

 • ISO 37001 är en ledningssystemstandard mot mutor. Mutor är ett enormt hinder för ekonomisk tillväxt. Standarden hjälper företag att motverka mutor och bygga en företagskultur som förebygger mutor.

 • ISO 44001 är en ledningssystemstandard för affärsrelationer i samverkan som främjar samarbete mellan organisationer.

Social utveckling


Det finns många internationella standarder som bidrar till social utveckling, exempelvis standarder för hälso- och sjukvård. De täcker in alla möjliga aspekter av välfärd och syftar till att höja kvalitet och effektivitet samt skapa produkter och tjänster som är inkluderande och tillgängliga för alla. Andra exempel är:

 • ISO 26000 är en vägledande standard för organisationers samhällsansvar. Den handlar om allt från jämställdhet till etiska arbetsförhållanden. Den har gemensamt arbetats fram av representanter från över 100 länder och är fastställd som nationell standard i 80 länder.

 • ISO 45001 är en ledningssystemstandard för arbetsmiljö som hjälper organisationer med systematiskt arbetsmiljöarbete och ställer bland annat krav kring säkerhet, psykosocial arbetsmiljö, ledningens engagemang och medarbetarnas delaktighet.

 • ISO 37101 är en ledningssystemsstandard för hållbara samhällen. Den hjälper samhällen att definiera mål kring hållbarhet och implementera strategier för att nå dem.

 • ISO 22000 för livsmedelssäkerhet är en serie standarder som specificerar hur företag som hanterar livsmedel ska eliminera hälsorisker.

 • SS 854000 är en svensk vägledningsstandard för att bidra till arbetet med implementeringen av Agenda 2030 inom kommuner och regioner.

Miljömässig utveckling


Standarder stöttar organisationer och länder att identifiera och reducera deras påverkan på miljön. Den mest kända standarden på området är ISO 14001 för miljöledningssystem men det finns en rad andra standarder för t.ex. energieffektivisering, hållbara byggnadsverk, reducering av växthusgaser etc.

 • ISO 14001 är världens mest använda ledningssystemstandard för miljöledning. Standarden ger stöd och vägledning för organisationer att mäta och systematiskt arbeta med att minska sin miljöpåverkan

 • Det finns många standarder för vatten och avlopp. Ett exempel är ISO 24518 för dricksvatten och krishantering vid vattenbrist.

 • ISO 38200 är en standard för chain of custody för skogliga produkter som ger möjlighet att informera om skogsråvara hela vägen från skog till färdig produkt, vilket främjar hållbarhetsarbetet inom skogsbruket. Dessutom kan den fungera som ett verktyg för att motverka illegal avverkning av skog.

 • SS 199000 är världens första standard för naturvärdesinventering och används flitigt i Sverige. Standarden förenklar vid upphandlingar och används av de som beställer, utför och granskar naturvärdesinventeringar, till exempel kommunekologer, naturvårdshandläggare, miljöplanerare, miljökonsulter och miljösamordnare. Läs mer om den nyligen uppdaterade standarden här >

Läs också:


Hållbarhetsutbildning enligt ISO 26000

Utbildningen ger dig en bättre förståelse för hela hållbarhetsområdet och hur din verksamhet kan göra skillnad i samhället. Med denna affärs- och handlingsorienterade utbildning får du underlag för en hållbarhetsanalys, prioriterade strategiska hållbarhetsfrågor och praktiska verktyg.

Stockholm +50

At Stockholm+50, the Swedish and Kenyan standardization bodies – SIS and KEBS – joined forces with ISO to deliver an important message: Standards are essential to solving the environmental crisis.

Nationell handlingsplan

Regeringen har utsett en delegation och arbetat fram en handlingsplan för Agenda 2030. Den fokuserar på det nationella genomförandet av Agenda 2030 men också hur Sverige kan bidra globalt till att målen nås.

Planen innefattar standarder, certifiering och redovisningsystem.

Läs mer på regeringens hemsida.

"Jag tror att en väldigt viktig nyckel till hållbar utveckling är helhetsperspektivet, som Agenda 2030 så tydligt beskriver. "

Johanna Sandahl
Naturskyddsföreningens ordförande och ledamot i Agenda 2030 delegationen.

Vägen från Stockholm till standarder

1972 hölls FN:s första miljökonferens i Stockholm.

Illustrationen visar vilka internationella standarder som sedan dess tagits fram för att stötta hållbarhetsarbete.

Illustrationen kommer från ISOfocus.

Utmaning: åldrande befolkning

Vi går mot en befolkningsstruktur med allt fler äldre. För Japan är frågan redan akut.

I senaste numret av Magasinet S kan du läsa om ett spännande svensk-japanskt forskningssamarbete som vill hitta nya innovativa lösningar för att kunna ge äldre bättre stöd i samhället.