Standard Svensk standard · SS 637040:2016

Geografisk information - Detaljplan - Applikationsschema för planbestämmelser

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 637040:2016

Geografisk information - Detaljplan - Applikationsschema för planbestämmelser
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 615 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 584 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Standarden anger på ett formellt och tekniskt sätt hur gränser, områden, användningsbestämmelser, egenskapsbestämmelser och administrativa bestämmelser i detaljplaner ska XML-kodas.

Standarden beskriver inga specifika planbestämmelser på det sätt som den tidigare utgåvan av standarden gjorde. Istället finns en katalog som utgår från Boverkets allmänna råd om planbestämmelser och som beskriver vilka användningsbestämmelser, egenskapsbestämmelser och administrativa bestämmelser som kan ingå i en detaljplan. I beskrivningen ingår hur varje typ av planbestämmelser ska kodas när standarden tillämpas. Katalogen förvaltas av Boverket och kan därigenom utvecklas och förfinas utan att standarden behöver revideras.

Standarden omfattar inte information om detaljplaneprocessen eller hur bestämmelser ska presenteras på plankartan.

Standarden erbjuder ett digitalt överföringsformat som gör det möjligt att utbyta information mellan aktörers IT-system under hela detaljplaneprocessen. Standarden beskriver hur ett sådant utbyte går till och därigenom hur programvara för sådant utbyte ska konstrueras. I praktiken blir standarden därför konstruktionsregler för de programleverantörer som konstruerar och tillhandahåller verktyg för att rita detaljplaner.

Standarden kan användas som underlag till de kravspecifikationer som behövs vid upphandling av nya programvaror och IT-system. Standarden är inte avsedd att förstås och direkt vara till nytta för den som ritar eller upprättar detaljplaner. För att täcka sådant behov hänvisas i stället till Boverkets allmänna råd.

Boverket: PBL Kunskapsbanken om detaljplaner

Standardens XML-exempel och XML-scheman

Läs mer om: Relevanta standarder för geodata - en vägledning

Omfattning
Denna standard anger principerna för kodning av planbestämmelser och för kodning av uppgifter om detalj-planen och planområdet samt anger hur ett XML-schema för kodningen ska konstrueras. Denna standard anger krav på utformningen av en katalog som dels beskriver typer av planbestämmelser och dels anger hur dessa ska kodas för att användas med denna standard. Denna standard är tillämplig för detaljplaner, ändring av detaljplan, ändring av planbestämmelser i dessa samt för upphävt planområde. Denna standard är tillämplig vid överföring av enstaka eller en samling planer, såväl under planarbetet som när planerna är kompletta. Denna standard omfattar inte vilka användningsbestämmelser, egenskapsbestämmelser eller administrativa bestämmelser som kan förekomma i detaljplaner.Denna standard omfattar inte information som beskriver underlag för fysisk planering. Denna standard omfattar inte kartografiska markeringar, regler eller beteckningar för användning i plankartor. Denna standard omfattar inte metodik för digitalisering och tolkning av befintliga detaljplaner. Denna standard är inte avsedd att användas som en instruktion för planarbetet. Den följer Plan- och bygglagen (PBL) men tar inte specifikt upp regler för vad som är lämpligt eller lagligt att uttrycka i en detaljplan.

Ämnesområden

Astronomi, geodesi, geografi (07.040) IT-tillämpningar Allmänt (35.240.01) IT- tillämpningar inom vetenskap (35.240.70)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 637040:2016

Geografisk information - Detaljplan - Applikationsschema för planbestämmelser
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 615 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 584 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: SIS - Informationshantering

Internationell titel: Geographic information - Detailed development plan - Application schema for regulations

Artikelnummer: STD-8019287

Utgåva: 2

Fastställd: 2016-03-02

Antal sidor: 60

Ersätter: SS 637040:2010