Standard Svensk standard · SS 637008:2015

Geografisk information - Vattensystem - Regler för nationella tillämpningar och för Inspires hydrografitema

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 637008:2015

Geografisk information - Vattensystem - Regler för nationella tillämpningar och för Inspires hydrografitema
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 675 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 675 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 680 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Denna standard ingår i vårt avtal med Lantmäteriet gällande förbetalda standarder inom geodataområdet, följ länken nedan och se om du omfattas av det avtalet.   http://www.sis.se/geodatastandarder-kostnadsfritt/

Tillämpningsstandard som anger hur man beskriver vattennät och hur man kopplar information om företeelser till sådana nät. Syftet med standarden är dels att möjliggöra utbyte av geodata om sjöar, vattendrag, grundvatten och relaterade företeelser samt system av dessa, dels att vara ett led i nationella och internationella initiativ till harmonisering av geodata, såsom EU:s ramdirektiv för vatten och Inspire-direktivets dataspecifikation för hydrografi.
Standarden beskriver informationens innebörd och struktur samt regler för XML-kodning.

Läs mer om: Relevanta standarder för geodata - en vägledning

Omfattning
Användningen av geografiska informationssystem (GIS) ökar i samhället och därmed ökar också behovet av att kunna utbyta geodata på ett enkelt sätt. Men att samla in information som man vill utbyta innebär stora kostnader. Om information kan inhämtas från en part som redan samlat in den kan därför besparingar göras.För att enkelt kunna utbyta information om olika vattenförekomster måste ett arbete med att identifiera vattenförekomsterna med hjälp av unika identiteter göras. Det finns även ett stort behov av att kunna besk-riva det svenska vattensystemet som ett sammanhängande och flödesriktigt nätverk i vilket vattnets väg kan följas. Inom till exempel miljöområdet vill man kunna följa spridningen av föroreningar i vattensystemet, ta fram källfördelningar för olika ämnen och kunna göra scenarioberäkningar för olika åtgärdsprogram. Imple-menteringen av EU:s ramdirektiv för vatten innebär en ytterligare fokusering på denna typ av frågeställningar.Syftet med denna standard är dels att möjliggöra utbyte av geodata om sjöar, vattendrag, grundvatten och relaterade företeelser samt system av dessa, dels att vara ett led i nationella och internationella initiativ till harmonisering av geodata, såsom EU:s ramdirektiv för vatten[6] och Inspire-direktivets dataspecifikation för hydrografi.Standarden hanterar bl.a.:- En modell för geometrisk beskrivning av vattensystem som sammanhängande nätverk från källa till hav, med angiven flödesriktning, inklusive det område varifrån vattnet dränerar, dvs. avrinningsområdet. Även kustvatten ingår.- Begrepp och terminologi för vattenföreteelser- Stöd för att skapa unika identiteter för vattenobjekt- Stöd för två- och tredimensionell geometrisk beskrivning av vattensystemet- Beskrivning av konstgjorda vattenvägar och periodiskt förekommande vattenobjekt- Stöd för förändrings- och historikhantering

Ämnesområden

Informationsteknik Allmänt (35.020) IT-tillämpningar Allmänt (35.240.01) IT- tillämpningar inom information, dokumentation och förlagsverksamhet (35.240.30) IT- tillämpningar inom industrin (35.240.50) IT-tillämpningar inom transport (35.240.60) IT- tillämpningar inom vetenskap (35.240.70) IT- tillämpningar inom övriga områden (35.240.99)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 637008:2015

Geografisk information - Vattensystem - Regler för nationella tillämpningar och för Inspires hydrografitema
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 675 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 675 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 680 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Svenska institutet för standarder

Internationell titel: Geographic information - Water Systems - Rules for national applications and for the Inspire hydrography theme

Artikelnummer: STD-8013419

Utgåva: 2

Fastställd: 2015-03-17

Antal sidor: 96

Finns även på: SS 637008:2015

Ersätter: SS 637008:2006 , SS 637008:2006