Standardutveckling · SIS/TK 607

Hållbar textilproduktion, konsumtion och avfall

Våra naturresurser och vår planet är utsatt för en enorm miljöpåverkan. Samtidigt ser vi en ökande välfärd och konsumtion tillsammans med allt större ekonomiska skillnader världen över, med korruption, mänskliga rättigheter som kränks och en ökad miljö och klimatpåverkan. Textilsektorns påverkan i sammanhanget är ett faktum. Utmaningarna i den hållbara omställningen av textilsektorn måste övervinnas med forskning och utbildning och hanteras med gemensamt utformade arbetssätt. Dessa gemensamma arbetssätt är standarder. Standarder för implementering i det praktiska arbetet i vardagen.

För många textila företagare är visionära policydokument, miljömärkningar, insamling till återvinning och återförsäljning samt nätverksdialoger inom olika ämnesområden redan en del av vardagen i miljö och hållbarhetsarbetet inom textil.

Hur får vi den hållbara omställningen av textilsektorn att inkludera alla aktörer, stor som liten? Hur allokerar vi textila produkter via etablerade gemensamt överenskomna flöden och fraktionering?

Vad blir nästa steg? När blir visionen verklighet?

TK 607 tror att vi tillsammans kan sluta cirkeln och ta ett praktiskt grepp om hållbarhet i textil, på ett sätt hela samhället vinner på. Där alla berörda parter kan delta i en lönsam och hållbar utveckling genom standarder. Detta i linje med den fria rörligheten på EUs inre marknad, nationell lagstiftning och forskning med främjande för innovation till nya affärsidéer och minskad klimat, energi och miljöpåverkan. Det är vår vision.

TK 607 Hållbar textil består idag utav 3 arbetsgrupper;

 • AG 1: produktion
 • AG 2: konsumtion
 • AG 3: avfall

Projektet/standardiseringsverksamheten i TK 607 ska resultera i/bidra till att;

 • tydliggöra krav/kriterier för mätbarhet och transparens inom hållbarhet i textil
 • bidra med vägledning och informationsspridning
 • förtydligande och praktisk implementering av lagstiftning/förordning/direktiv
 • påskynda hållbar omställning
 • förbättra mätbarhet och transparens och därmed också främja myndighetstillsyn
 • minska klimat och miljöpåverkan
 • allokera textila produkter via etablerade gemensamt överenskomna flöden
 • främja forskning och innovation till nya affärsidéer och indirekt motivera ekonomiska incitament och därmed också nya arbetstillfällen

Några exempel på potentiella standarder/standardiseringsområde inom projektet;

 • Vägledning för arbete med Hållbarhet i textila värdekedjan
 • Styrdokument med tydliga indikatorer (hållbarhetsfaktorer) för hållbara företag.
 • "Användarfas"- Förlängd produktkvalitet för ökad livslängd
 • Produkt och miljömärkning
 • Vägledning för flödesschema för textilavfall- infrastruktur
 • Vägledning för avfallssortering och textilhantering; återvinningscentraler, tvätteri och kommun/landsting
 • Krav på textila produkter för materialåtervinning
 • Krav på återvunna textilier
 • Kriterier för återvinningsmetoder- beskrivning av metoder och flödesschema
 • Märkning för fraktionering- materialidentifikation

Är du intresserad?

Projektet riktar sig till dig som  är ansvarig för produktkvalitet och hållbarhetsfrågor i textil på; företag, myndigheter, kommun/landsting, forskning, universitet/högskolor och konsument/ideella intresseorganisationer. Vi välkomnar även dig som är verksam inom avfallsindustrin eller inom återvinning och återanvändning av textil eller textila fibrer.

Mer information om kommitténs arbete:

Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Ämnesområden

Textil- och läderteknik (59) Terminologi och dokumentation (01) Grafiska symboler (01.080) Konfektionsindustri (61) Kläder (61.020) Processer i textilindustrin (59.020) Textilfibrer (59.060) Produkter från textilindustrin (59.080)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Farshad Akhondi
Projektledare
08-55552040
farshad.akhondi@sis.se

Christine Allansson
Projektassistent
08-55552143
christine.allansson@sis.se