Standardutveckling · SIS/TK 611

Informationsteknik

Automatisk datafångst (AIDC), Artificiell Intelligens (AI), datahantering (inkl. Big Data), molntjänster (Cloud), arkitektur, mjukvaruutveckling, och ledningsystem för IT tjänster är stora omfattande områden. Det finns tydliga gränser men även frågor som överbryggar dessa gränser. Därför samlar vi ihop kunskapen kring detta hos våra experter och täcker in dessa områden i TK 611, Informationsteknik.

Gemensamma nämnare för dessa grupper är att dess arbeten syftar till standardisering av grundteknik, referensarkitektur, koncept, ledning/styrning och terminologi som är oberoende av tillämpning, dvs samma synsätt kan användas och anpassas efter behov i specifika tillämpningar. Utöver detta arbetas det med att utveckla ytterligare standarder, tekniska specifikationer och vägledningar inom dessa områden. Som svensk representant i CEN och ISO, erbjuder SIS svenska företag, myndigheter, universitet och andra organisationer möjligheten att påverka utformningen av den europeiska och internationella standardiseringen inom AIDC, molntjänster (Cloud), datahantering (inkl. Big Data), AI, arkitektur och mjukvaruutveckling, samt ledning och styrning av IT tjänster.

Påverka nationellt och internationellt

Den svenska kommittén arbetar mot både europeiska (CEN) och internationella (ISO/IEC) kommittéer, så som

  • CEN/TC 225 AIDC techniques
  • CEN-CLC/JTC 21 Artificial intelligence
  • ISO/IEC JTC 1/SC 6 Telecommunications and information exchange between systems
  • ISO/IEC JTC 1/SC 7 Software and systems engineering
  • ISO/IEC JTC 1/SC 22 Programming languages, their environments and system software interfaces
  • ISO/IEC JTC 1/SC 31 Automatic identification and data capture techniques
  • ISO/IEC JTC 1/SC 32 Data management and interchange
  • ISO/IEC JTC 1/SC 38 Cloud Computing and Distributed Platforms
  • ISO/IEC JTC 1/SC 40 IT service management and IT governance
  • ISO/IEC JTC 1/SC 42 Artificial intelligence (inkl. Big data)

Vill du vara med i kommittén?

Genom att delta i arbetet kan du och din organisation påverka innehåll och inriktningen på de nationella, europeiska och internationella standarderna, och lyfta fram frågor som är till fördel för er verksamhet. Som deltagare får ni löpande förstahandsinformation som direkt eller indirekt kan användas till gagn för er egen verksamhets utveckling. Svenska spegelkommittéer utgör en utmärkt samlingspunkt där gränsöverskridande dialog mellan näringsliv, myndigheter, och forskare skapar en gemensam svensk linje i det europeiska och internationella arbetet. Ett 20-tal organisationer deltar redan i arbetet men vi vill gärna bli fler. Vi behöver din hjälp och kompetens för att säkerställa att standarderna kommer att fungera under svenska förhållanden. Gör intresseanmälan uppe till höger.

Presentation av kommittén, se här.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetsgrupp (AG) 01 Automatisk Datafångst AIDC
Arbetsgrupp (AG) 03 Artificiell intelligens AI
Arbetsgrupp (AG) 04 Datahantering (inkl. Big Data)
Arbetsgrupp (AG) 05 Molntjänster Cloud
Arbetsgrupp (AG) 06 Ledningssystem för IT-tjänster
Arbetsgrupp (AG) 07 Arkitektur och mjukvaruutveckling
Arbetsgrupp (AG) 08 Informationsutbyte mellan system
Arbetsgrupp (AG) 09 Programmeringsspråk
Aktuella remisser att kommentera Kommentera
Arbetar nu med 215 standarder
SIS-TS 308100, Informationsteknik - för Internet of Things - Referensarkitektur
ISO/IEC 38503, Information technology - Governance of IT - Assessment of governance of IT
ISO/IEC 38507, Information technology — Governance of IT — Governance implications of the use of artificial intelligence by organizations
ISO/IEC 23634, Informationsteknik - Tekniker för automatisk identifiering och datafångst - ?
ISO/IEC 23751, Information technology — Cloud computing and distributed platforms — Data sharing agreement (DSA) framework
ISO/IEC 23894, Informationsteknik - Artificiell intelligens - Riskhantering
ISO/IEC 23941, Information technology - Automatic identification and data capture techniques - Rectangular Micro QR (rMQR) bar code symbology specification
ISO/IEC/IEEE 26514, Systems and software engineering - Design and development of information for users
ISO/IEC 29110-6-1 , Systems and software engineering - Lifecycle profiles for Very Small Entities (VSEs) - Part 6-1: Part 6-1: Software engineering - Specific Profile Specifications: Space Profiles
ISO/IEC 19770-6 , Information technology - IT Asset Management - Part 6: Hardware Schema
ISO/IEC 30105-8, Information technology — IT Enabled Services-Business Process Outsourcing (ITES-BPO) lifecycle processes — Part 8: Continual Performance Improvement (CPI) of ITES-BPO
ISO/IEC 24668, Information technology - Artificial intelligence -Process management framework for Big data analytics
ISO/IEC 24773-4, Software and Systems Engineering - Certification of software and systems engineering professionals - Part 4: Software engineering
ISO/IEC 1989, Information technology - Programming languages, their environments and system software interfaces - Programming language COBOL
ISO/IEC 24458, Information technology -Automatic identification and data capture techniques-Bar code printer and bar code reader performance testing
ISO/IEC 39075, Informationsteknologi - Databasspråk - GQL
ISO/IEC 24718, Information technology - Programming languages - Guide for the use of the Ada Ravenscar Profile in high integrity systems
ISO/IEC 25010, Systems and software engineering - Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) - System and software quality models - Part 2: Product quality model
ISO/IEC 25019, Systems and software engineering - Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Part 3: Quality in use
ISO/IEC FDIS 21838-2.2, Information technology — Top-level ontologies (TLO) — Part 2: Basic Formal Ontology (BFO)
ISO/IEC/IEEE 24641, Systems and Software engineering - Methods and tools for model-based systems and software engineering
ISO/IEC TS 4213, Information technology — Artificial Intelligence — Assessment of machine learning classification performance
ISO/IEC 24029-2, Artificial intelligence (AI) — Assessment of the robustness of neural networks — Part 2: Methodology for the use of formal methods
ISO/IEC 23053, Framework for Artificial Intelligence (AI) Systems Using Machine Learning (ML)
ISO/IEC 22989, Artificiell intelligens - Begrepp och terminologi
ISO/IEC 22603-2, Information Technology — Digital representation of product information — Part 2: Requirements for electronic devices
ISO/IEC 24773-2, Software and systems engineering — Certification of software and systems engineering professionals — Part 2: Guidance Regarding Description of Knowledge, Skills, and Competencies contained in Schemes
ISO/IEC 15962, Informationsteknik - Radiofrekvensidentifiering för artikelhantering - Dataprotokoll: Datakodningsregler och logiska minnesfunktioner
ISO/IEC 15961-1, Information technology — Data protocol for radio frequency identification (RFID) for item management — Part 1: Application interface
ISO/IEC 22123-2, Information technology - Cloud computing - Part 2: Concepts
ISO/IEC 18047-63, Informationsteknik - Testmetoder för överensstämmelse med radiofrekvensidentifiering - Del 63: Testmetoder för luftgränssnittskommunikation vid 860 MHz till 960 MHz
ISO/IEC 19823-11, Information technology — Conformance test methods for security service crypto suites — Part 11: Crypto suite PRESENT-80
ISO/IEC 25059, Software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Quality Model for AI-based systems
ISO/IEC/IEEE 14764, Software Engineering — Software Life Cycle Processes — Maintenance
ISO/IEC 11179-1, Information technology — Metadata registries (MDR) — Part 1: Framework
ISO/IEC 19944-2, Cloud computing and distributed platforms — Cloud services and devices: data flow, data categories and data use — Part 2: Guidance on application and extensibility
ISO/IEC 5140, Information technology — Cloud computing — Concepts for multi-cloud and other interoperation of multiple cloud services
ISO/IEC/IEEE 42010, Software, systems and enterprise — Architecture description
ISO/IEC TR 19583-21, Information technology — Concepts and usage of metadata — Part 21: 11179-3 Data model in SQL
ISO/IEC 11179-3, Information technology — Metadata registries (MDR) — Part 3: Metamodel for registry common facilities
ISO/IEC 11179-32, Information technology — Metadata registries (MDR) — Part 32: Metamodel for concept system registration
ISO/IEC 5259-1, Data quality for analytics and ML — Part 1: Overview, terminology, and examples
ISO/IEC 5259-3, Data quality for analytics and ML — Part 3: Data Quality Management Requirements and Guidelines
ISO/IEC 5259-4, Data quality for analytics and ML — Part 4: Data quality process framework
ISO/IEC 5339, Information Technology — Artificial Intelligence — Guidelines for AI Applications
ISO/IEC 5338, Information technology — Artificial intelligence — AI system life cycle processes
ISO/IEC 5392, Information technology — Artificial intelligence — Reference Architecture of Knowledge Engineering
ISO/IEC 5394, Information technology — Criteria for Concept Systems
ISO/IEC 26563, Software and systems engineering — Methods and tools for product line configuration management
ISO/IEC 26564, Software and systems engineering — Methods and tools for product line measurement
ISO/IEC/IEEE 29119-1, System- och programvarukvalitet - Testning av programvara - Del 1: Begrepp och definitioner
ISO/IEC TS 20000-5, Informationsteknik - Servicehantering - Del 5: Implementeringsvägledning för ISO/IEC 20000-1
ISO/IEC 11179-31, Information technology — Metadata registries (MDR) — Part 31: Metamodel for data specification registration
ISO/IEC 29167-11, Informationsteknik - Automatisk identifiering och datafångstteknik - Del 11: Chiffersvit PRESENT-80 säkerhetstjänster för luftgränssnitt
ISO/IEC/IEEE 41062, -
ISO/IEC 18047-3, Informationsteknik - Provningsmetoder för överrensstämmelse av Radiofrekvensidentifieringsenheter - Del 3: Provningsmetoder för luftgränssnittskommunikation med 13,56 MHz
ISO/IEC 24791-3, Informationsteknik - Radiofrekvensidentifiering (RFID) för artikelhantering - Systemförvaltning - Del 3: Apparaturhantering
ISO/IEC 29167-16, Informationsteknik - Automatisk identifiering och datafångstteknik - Del 16: Chiffersvit ECDSA-ECDH säkerhetstjänster för luftgränssnitt
ISO/IEC/IEEE 24748-6, Systems and software engineering — Life cycle management — Part 6: System and software integration
ISO/IEC 17367, Tillämpning av RFID inom varudistribution - Produktmärkning
ISO/IEC TS 25052-1, Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Quality evaluation of cloud services — Part 1: Quality Model for SaaS (Software as a Service)
ISO/IEC/IEEE 15288, System- och programvarukvalitet - Livscykelprocesser för system
ISO/IEC/IEEE 26531, Systems and software engineering — Content management for product life-cycle, user and service management documentation
ISO/IEC 23200-2, Information technology — Radio frequency identification for item management — Part 2: Interference rejection performance test method between an Interrogator as defined in ISO/IEC 18000-63 and a heterogeneous wireless system
ISO/IEC TS 5928, Information technology — Cloud computing and distributed platforms — Taxonomy for digital platforms
ISO/IEC 5259-2, Data quality for analytics and ML — Part 2: Part 2: Data quality measures
ISO/IEC 15026-2, Systems and software engineering — Systems and software assurance — Part 2: Assurance case
ISO/IEC TS 6254, Information technology — Artificial intelligence — Objectives and methods for explainability ofML models and AI systems
ISO/IEC 9075-1, Informationsteknologi - Databasspråk - SQL - Del 1: Ramverk (SQL/Framework)
ISO/IEC 9075-11, Informationsteknologi - Databasspråk - SQL - Del 11: Scheman för information och definition (SQL/Schemata)
ISO/IEC 9075-14, Informationsteknologi - Databasspråk - SQL - Del 14: XMLrelaterade specifikationer (SQL/XML)
ISO/IEC 9075-16, Informationsteknologi - Databasspråk - SQL - Del 16: Attributgrafdatafrågor (SQL/PGQ)
ISO/IEC 9075-2, Informationsteknologi - Databasspråk - SQL - Del 2: Fundament (SQL/Foundation)
ISO/IEC 9075-4, Informationsteknologi - Databasspråk - SQL - Del 4: Persistent lagrade moduler (SQL/PSM)
ISO/IEC 21838-3, Information technology — Top-level ontologies — Part 3: Descriptive ontology for linguistic and cognitive engineering (DOLCE)
ISO/IEC 21838-4, Information technology — Top-level ontologies — Part 4: Tupper
ISO/IEC 15944-21, Information technology — Business operational view — Part 21: Application of Open-edi business transaction ontology in distributed business transaction repositories
ISO/IEC TR 19583-24, Information technology — Concepts and usage of metadata — Part 24: 11179-3:2013 Metamodel in RDF
ISO/IEC 24372, Information technology — Artificial intelligence (AI) — Overview of computational approaches for AI systems
ISO/IEC 11179-35, Information technology — Metadata registries (MDR) — Part 35: Metamodel for model registration
ISO/IEC 24748-9, Systems and software engineering — Life cycle management — Part 9: Application of system and software life cycle processes in epidemic prevention and control systems
ISO/IEC 20248, Informationsteknik - Automatisk identifiering och datafångstteknik - Datastrukturer - Metastruktur för digital signatur
ISO/IEC 25002, Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Quality models overview and usage
ISO/IEC TS 5471, Artificial intelligence — Quality evaluation guidelines for AI systems
ISO/IEC 33202, Software and Systems Engineering — Core Agile Practices
ISO/IEC 15944-16, Information technology — Business operational view — Part 16: Consolidated set of the rules and guidelines identified in ISO/IEC 15944 Business Operational View standards and their IT-enablement
ISO/IEC 17364, Tillämpning av RFID inom varudistribution - Retursystem
ISO/IEC 17365, Tillämpning av RFID inom varudistribution - Enhetslaster
ISO/IEC 17366, Tillämpning av RFID inom varudistribution - Produktförpackningar
ISO/IEC 7430, Information technology — Automatic identification and data capture techniques — Decoder Interface
ISO/IEC TR 3445, Informationsteknik - Molnbaserade datortjänster - Granskning av molntjänster
ISO/IEC 3532-1, Informationsteknik - 3D-utskrift och skanning - Medicinsk bildbaserad modellering - Del 1: Allmänt krav
ISO/IEC TS 30105-9, Information technology — IT Enabled Services-Business Process Outsourcing (ITES-BPO) lifecycle processes — Part 9: Guidelines on maturity assessment to support digital transformation
ISO/IEC TS 38508, Information Technology — Governance of IT — Governance Implications of the Use of Shared Digital Service Platform among Ecosystem Organizations
ISO/IEC TS 38505-3, Informationsteknik - Styrning av data - Del 3: Riktlinjer för dataklassificering
ISO/IEC 38500, Information technology — Governance of IT for the organization
ISO/IEC 30105-4, Information technology — IT Enabled Services-Business Process Outsourcing (ITES-BPO) lifecycle processes — Part 4: Terms and concepts
ISO/IEC 22123-1, Information technology - Cloud computing - Part 1: Vocabulary
ISO/IEC TR 24368, Information technology — Artificial intelligence — Overview of ethical and societal concerns
ISO/IEC TR 5469, Artificial intelligence — Functional safety and AI systems
ISO/IEC 15415, Information technology — Automatic identification and data capture techniques — Bar code symbol print quality test specification — Two-dimensional symbols
ISO/IEC 15426-2, Informationsteknik - Automatisk identifiering och datafångstteknik - Specifikation för streckkodsverifierares överenstämmelse med krav - Del 2: Del 2: Tvådimensionella symboler
ISO/IEC 16022, Information technology — Automatic identification and data capture techniques — Data Matrix bar code symbology specification
ISO/IEC 16388, Informationsteknik - AutoID-tekniker - Code 39 streckkodssymbologispecifikation
ISO/IEC TR 24244, Automatic identification and data capture techniques — Bar code print quality test specification — Evolution of linear symbols in ISO/IEC 15416
ISO/IEC 24778, Information technology — Automatic identification and data capture techniques — Aztec Code bar code symbology specification
ISO/IEC 19540-1, Information technology — Object Management Group Unified Architecture Framework (OMG UAF) — Part 1: Domain Metamodel (DMM)
ISO/IEC 19540-2, Information technology — Object Management Group Unified Architecture Framework (OMG UAF) — Part 2: Unified Architecture Framework Profile (UAFP)
ISO/IEC 4879, Information technology — Quantum computing — Terminology and vocabulary
ISO/IEC 30145-1, Information technology — Smart City ICT reference framework — Part 1: Smart city business process framework
ISO/IEC 5153-1, Information Technology — City service platform for public health emergencies — Part 1: Overview and general requirements
ISO/IEC 5087-1, Information technology — City data model — Part 1: Foundation level concepts
ISO/IEC 5087-2, Information technology — City data model — Part 2: City level concepts
ISO/IEC 5087-3, Information technology — City data model — Part 3: Service level concepts -Transportation planning
ISO/IEC 3532-2, Informationsteknik - 3D-utskrift och skanning - Medicinsk bildbaserad modellering - Del 2: Segmentering
ISO/IEC 5723, Systems Engineering — Trustworthiness Vocabulary
ISO/IEC 11179-6, Information technology - Metadata Registries (MDR) - Part 6: Registration
ISO/IEC 11179-33, Information technology — Metadata registries (MDR) — Part 33: Metamodel for data set registration
ISO/IEC TS 8200, Information technology — Artificial intelligence — Controllability of automated artificial intelligence systems
ISO/IEC 29110-2-1:2015/Amd 1, Software engineering — Lifecycle profiles for Very Small Entities (VSEs) — Part 2-1: Framework and taxonomy — Amendment 1: Corrections to minor defects discovered during translation
ISO/IEC 9594-8:2020/cor 1, Information technology — Open systems interconnection — Part 8: The Directory: Public-key and attribute certificate frameworks — Technical Corrigendum 1
ISO/IEC/IEEE 8802-3-2, Telecommunications and exchange between information technology systems — Requirements for local and metropolitan area networks — Part 3-2: Standard for Ethernet YANG data model definitions
ISO/IEC 21838-2, Information technology — Top-level ontologies (TLO) — Part 2: Basic Formal Ontology (BFO)
ISO 8506, AIDC Application in Industrial Construction
ISO/IEC 8663, Information Technology-Brain-computer Interface-Vocabulary
ISO/IEC/IEEE 8802-3:2021/Amd 1, Telecommunications and information exchange between systems — Specific requirements for local and metropolitan area networks — Part 3: Standard for Ethernet — Amendment 1: Physical layer specifications and management parameters for 2.5 Gb/s and 5 Gb/s operation over backplane
ISO/IEC/IEEE 8802-3:2021/Amd 2, Telecommunications and exchange between information technology systems — Requirements for local and metropolitan area networks — Part 3: Standard for Ethernet — Amendment 2: Physical layer and management parameters for power over Ethernet over 4 pairs
ISO/IEC/IEEE 8802-3:2021/Amd 3, Telecommunications and exchange between information technology systems — Requirements for local and metropolitan area networks — Part 3: Standard for Ethernet — Amendment 3: Media access control parameters for 50 Gb/s and physical layers and management parameters for 50 Gb/s, 100 Gb/s, and 200 Gb/s operation
ISO/IEC 11179-30, Information technology — Metadata registries (MDR) — Part 30: Basic attributes of metadata
ISO/IEC/IEEE 8802-1X, Telecommunications and exchange between information technology systems — Requirements for local and metropolitan area networks — Part 1X: Port-based network access control
ISO/IEC/IEEE 8802-3:2021/Amd 5, Telecommunications and exchange between information technology systems — Requirements for local and metropolitan area networks — Part 3: Standard for Ethernet — Amendment 5: Physical layers specifications and management parameters for 10 Mb/s operation and associated power delivery over a single balanced pair of conductors
ISO/IEC/IEEE 8802-3:2021/Amd 9, Telecommunications and exchange between information technology systems — Requirements for local and metropolitan area networks — Part 3: Standard for Ethernet — Amendment 9: Physical layer specifications and management parameters for 25 Gb/s and 50 Gb/s passive optical networks
ISO/IEC 18004, Datarepresentation - Automatisk datafångst - Streckkod - Symbolbeskrivning QR kod
ISO/IEC 4396-1, Telecommunications and information exchange between systems — Future network recursive inter-network architecture and protocols — Part 1: Reference model
ISO/IEC 4396-2, Telecommunications and information exchange between systems — Future network recursive inter-network architecture and protocols — Part 2: Common application connection establishment protocol
ISO/IEC 4396-3, Telecommunications and information exchange between systems — Future network recursive inter-network architecture and protocols — Part 3: Common distributed application protocol
ISO/IEC 4396-4, Telecommunications and information exchange between systems — Future network recursive inter-network architecture and protocols — Part 4: Flow allocator protocol
ISO/IEC 4396-5, Telecommunications and information exchange between systems — Future network recursive inter-network architecture and protocols — Part 5: Error and flow control protocol
ISO/IEC 9234, Information technology — Information modelling for VR/AR/MR based education and training systems
ISO/IEC 20000-14, Information technology — Service management — Part 14: Guidance on the application of Service Integration and Management to ISO/IEC 20000-1
ISO/IEC 25040, System- och programvarukvalitet - Krav på och utvärdering av programvarukvalitet (SQuaRE) - Utvärderingsprocess
ISO/IEC/IEEE 23026, Systems and software engineering - Engineering and management of websites for systems, software, and services information
ISO/IEC/IEEE 8802-22, Telecommunications and information exchange between systems — Wireless Regional Area Networks (WRAN) — Specific requirements — Part 22: Cognitive Wireless RAN Medium Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY) Specifications: Policies and procedures for operation in the bands that allow spectrum sharing where the communications devices may opportunistically operate in the spectrum of primary service
ISO/IEC 42001, Information Technology — Artificial intelligence — Management system
ISO/IEC 29110-5-4, Systems and software engineering — Lifecycle profiles for Very Small Entities (VSEs) — Part 5-4: Agile Software Development Guidelines
ISO/IEC 19075-9, Informationsteknik - Vägledning i användande av databasspråket SQL — Del 9: Funktionalitet för analytisk direktbehandling (OLAP)
ISO/IEC 29110-1, Systems and software engineering - Lifecycle profiles for Very Small Entities (VSEs) - Part 1: Overview
ISO/IEC 24772-1, Information technology - Programming languages - Guidance to avoiding vulnerabilities in programming languages - Part 1: Language independent
ISO/IEC TS 13211-3, Information technology — Programming languages — Part 3: Definite clause grammar rules
ISO/IEC TS 9922, Programming Languages — Technical specification for C++ extensions for concurrency 2
ISO/IEC 15944-1, Information technology - Business Operational View - Part 1: Operational aspects of Open-edi for implementation
ISO/IEC 5733, Informationsteknik - Cloud Data Management Interface (CDMITM) Version 2.0
ISO/IEC 29110-5-1-2, Software engineering — Lifecycle profiles for Very Small Entities (VSEs) — Part 5-1-2: Management and engineering guide: Generic profile group: Basic profile
ISO/IEC TR 29119-8, Software and systems engineering — Software testing — Part 8: Model-based testing
ISO/IEC 17360, Supply chain applications of RFID — Product tagging, product packaging, transport units, returnable transport units (RTIs) and returnable packaging items (RPIs)
ISO/IEC 19762, Informationsteknik - Automatisk identifiering och datafångstteknik - Harmoniserad ordlista
ISO/IEC 9837-1, Software and Systems Engineering — Systems Resilience — Part 1: Concepts & Vocabulary
ISO/IEC 29168-2, Information technology - Open systems interconnection - Part 2: Procedures for the object identifier resolution system operational agency
ISO/IEC 19086-2:2018/Amd 1, Informationsteknik - Molnbaserade datortjänster - Ramverk och terminologi för servicenivåavtal - Del 2: Modell för Mätetal
ISO/IEC 12792, Information technology - Artificial intelligence - Transparency taxonomy of AI systems
ISO/IEC TS 12791, Information technology - Artificial intelligence - Treatment of unwanted bias in classificationand regression machine learning tasks
ISO/IEC 5218, Koder för människans kön
ISO/IEC 15944-8, Information technology - Business Operational View - Part 8: Identification of privacy protection requirements as external constraints on business transactions
ISO/IEC 15944-9, Information technology - Business Operational View - Part 9: Business transaction traceability framework for commitment exchange
ISO/IEC 15944-10, Information technology - Business Operational View - Part 9: Business transaction traceability framework for commitment exchange
ISO/IEC 15944-12, Information technology — Business operational view — Part 12: Privacy protection requirements (PPR) on information life cycle management (ILCM) and EDI of personal information (PI)
ISO/IEC 15944-17, Information technology — Business operational view — Part 17: Fundamental principles and rules governing Privacy-by-Design (PbD) requirements in EDI and collaboration space context
ISO/IEC 15944-18, Information technology — Business operational view — Part 18: Common principles for identification and rules for use of identifiers in business transaction
ISO/IEC 15944-19, Information technology — Business operational view — Part 19: Guidelines on cross-border data flows (CBDF): requirements for business transactions (including personal information)
ISO/IEC 6523-1, Information technology - Structure for the identification of organizations and organization parts - Part 1: Identification of organization identification schemes
ISO/IEC 6523-2, Information technology — Structure for the identification of organizations and organization parts — Part 2: Registration of organization identification schemes
ISO/IEC 11179-34, Information technology — Metadata registries (MDR) — Part 34: Metamodel for computable object registration
ISO/IEC TR 19583-25, Information technology — Concepts and usage of metadata — Part 25: 11179-3:2013 Metamodel in XML
ISO/IEC 5207, Information technology — Data usage — Terminology and use cases
ISO/IEC 5212, Information technology — Data usage — Guidance for data usage
ISO/IEC 9594-12, Information technology — Open systems interconnection — Part 12: The Directory: Public key infrastructure establishment and maintenance
ISO/IEC 5259-5, Artificial intelligence — Data quality for analytics and machine learning (ML) — Part 5: Data quality governance
ISO/IEC TS 12831, Information technology — Artificial intelligence — Testing for AI Systems
ISO/IEC 9868, Remote biometric identification systems — Design, development, and audit
ISO/IEC 12113, Information technology — Runtime 3D asset delivery format — Khronos glTF 2.0
ISO/IEC 24039, Information technology — Smart city digital platform reference architecture - Data and service
ISO/IEC TR 24586-1, Software and systems engineering — Agile and DevOps principles and practices — Part 1: Agile principles and practices
ISO/IEC TR 24586-2, Software and systems engineering — Agile and DevOps principles and practices — Part 2: DevOps principles and practices
ISO/IEC TR 29110-5-5, Systems and software engineering — Lifecycle profiles for Very Small Entities (VSEs) — Part 5-5: DevOps guidelines
ISO/IEC TR 29110-5-6-4, Systems and software engineering — Systems engineering lifecycle profiles for Very Small Entities (VSEs) — Part 5-6-4: Management and engineering guidelines: Generic profile group: Advanced profile
ISO/IEC TR 32675, Information technology — DevOps — Building reliable and secure systems including application build, package and deployment
ISO/IEC 8652, Information technology - Programming languages - Ada
ISO/IEC 8183, Information technology — Artificial intelligence — Data life cycle framework
ISO/IEC 12907, Programming languages — Technical Specification — C++ Extensions for Transactional Memory 2
ISO/IEC 4005-1, Telecommunications and information exchange between systems — Low altitude drone area network (LADAN) — Part 1: Communication model and requirements
ISO/IEC 4005-2, Telecommunications and information exchange between systems — Low altitude drone area network (LADAN) — Part 2: Physical and data link protocols for shared communication
ISO/IEC 4005-3, Telecommunications and information exchange between systems — Low altitude drone area network (LADAN) — Part 3: Physical and data link protocols for control communication
ISO/IEC 4005-4, Telecommunications and information exchange between systems — Low altitude drone area network (LADAN) — Part 4: Physical and data link protocols for video communication
ISO/IEC 5021-1, Telecommunications and information exchange between systems — Wireless LAN Access Control — Part 1: Networking architecture specification
ISO/IEC 5021-2, Telecommunications and information exchange between systems — Wireless LAN Access Control — Part 2: Technical specification for dispatching platform
ISO/IEC/IEEE 8802-1Q:2020/Amd 1, Telecommunications and exchange between information technology systems — Requirements for local and metropolitan area networks — Part 1Q: Bridges and bridged networks — Amendment 1: Stream Reservation Protocol (SRP) enhancements and performance improvements
ISO/IEC/IEEE 8802-1CS, Telecommunications and exchange between information technology systems — Requirements for local and metropolitan area networks — Part 1CS: Link-local registration protocol
ISO/IEC/IEEE 8802-3:2021/Amd 10, Telecommunications and exchange between information technology systems — Requirements for local and metropolitan area networks — Part 3: Standard for Ethernet — Amendment 10: Maintenance #14: Isolation
ISO/IEC/IEEE 8802-3:2021/Amd 11, Telecommunications and exchange between information technology systems — Requirements for local and metropolitan area networks — Part 3: Standard for Ethernet — Amendment 11: Physical layers and management parameters for 100 Gb/s and 400 Gb/s operation over single-mode fiber at 100 Gb/s per wavelength
ISO/IEC/IEEE 8802-3:2021/Amd 12, Telecommunications and exchange between information technology systems — Requirements for local and metropolitan area networks — Part 3: Standard for Ethernet — Amendment 12: Maintenance #15: Power over Ethernet
ISO/IEC/IEEE 8802-3:2021/Amd 13, Telecommunications and exchange between information technology systems — Requirements for local and metropolitan area networks — Part 3: Standard for Ethernet — Amendment 13: Physical layers and management parameters for 100 Gb/s operation over DWDM systems
ISO/IEC/IEEE 8802-3:2021/Amd 14, Telecommunications and exchange between information technology systems — Requirements for local and metropolitan area networks — Part 3: Standard for Ethernet — Amendment 14: Bidirectional 10 Gb/s, 25 Gb/s, and 50 Gb/s optical access PHYs
ISO/IEC 9594-2/Amd 1, Information technology — Open systems interconnection — Part 2: The Directory: Models — Amendment 1
ISO/IEC 9594-11:2020/Amd 1, Information technology — Open systems interconnection — Part 8: The Directory: Public-key and attribute certificate frameworks — Technical Corrigendum 1
ISO/IEC 18092, Telecommunications and information exchange between systems — Near Field Communication — Interface and Protocol (NFCIP-1)
ISO/IEC 19369, Information technology — Telecommunications and information exchange between systems — NFCIP-2 test methods
ISO/IEC 21558-1, Telecommunications and information exchange between systems — Future network architecture — Part 1: Switching and Routing
ISO/IEC 21558-3, Telecommunications and information exchange between systems — Future network architecture — Part 3: Networking of everything
ISO/IEC 21558-2, Telecommunications and information exchange between systems — Future network architecture — Part 2: Proxy model based quality of service
ISO/IEC 21559-1, Telecommunications and information exchange between systems — Future network protocols and mechanisms — Part 1: Switching and routing
ISO/IEC 21559-3, Telecommunications and information exchange between systems — Future network protocols and mechanisms — Part 3: Networking of everything
ISO/IEC 21559-2, Telecommunications and information exchange between systems — Future network protocols and mechanisms — Part 2: Proxy model based quality of service
ISO/IEC 29168-1, Information technology - Open systems interconnection - Part 1: Object identifier resolution system
ISO/IEC 23917, Information technology - Open systems interconnection - Part 1: Object identifier resolution system
ISO/IEC TR 29119-13, Software and systems engineering — Software testing — Part 13: Guidelines for the use of ISO/IEC/IEEE 29119 in the testing of biometric systems
Visa fler Visa färre
Utgivet 41 standarder
Visa fler Visa färre
Organisation 9 arbetsgrupper
SIS/TK 611/AG 00, Informationsteknik - ISO/IEC JTC 1
SIS/TK 611/AG 01, Automatisk datafångst (AIDC)
SIS/TK 611/AG 03, Artificiell intelligens (AI)
SIS/TK 611/AG 04, Datahantering (inkl. Big Data)
SIS/TK 611/AG 05, Molntjänster (Cloud)
SIS/TK 611/AG 06, Ledningssystem för IT-tjänster
SIS/TK 611/AG 07, Arkitektur och mjukvaruutveckling
SIS/TK 611/AG 08, Informationsutbyte mellan system
SIS/TK 611/AG 09, Programmeringsspråk
Visa fler Visa färre
Deltagare 26 företag och organisationer
1928diagnostics AB, GÖTEBORG
1a Konsult AB, SOLLENTUNA
Alfa Laval Lund AB, LUND
Atlantic Puffin Pack AB, Pixbo
BiTA Service Management AB, STOCKHOLM
Ericsson AB (EAB), Stockholm
Försvarets Materielverk FMV, Stockholm
Försvarets Materielverk FMV, STOCKHOLM
GS1 Sweden AB, Stockholm
Hands Development AB, Spånga
IAR Systems AB, Uppsala
Ictech AB, Göteborg
Insperio AB, STOCKHOLM
Lunds universitet/Fast. vet HS 7, Lund
Metria AB, LULEÅ
Mjukvarukraft Sverige AB, STOCKHOLM
Odette Sweden AB, STOCKHOLM
Quel Solaar AB, STOCKHOLM
Rasterbar Software Stockholm AB, Stockholm
RISE Research Institutes of Sweden AB, KISTA
SEK Svensk Elstandard, KISTA
SJ AB, STOCKHOLM
Stiftelsen LightNet Foundation, Djursholm
Trafikverket, Borlänge
Truthly AB, STOCKHOLM
Zenseact AB,
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 66 internationella kommittéer
SIS/TK 611/AG 00, Informationsteknik - ISO/IEC JTC 1:

ISO/IEC JTC 1, Information technology

ISO/IEC JTC 1/WG 11, Smart cities

ISO/IEC JTC 1/SC 6/AG 2, Concepts and terminology

ISO/IEC JTC 1/SC 6/AG 3, Systematic review process

ISO/IEC JTC 1/SC 6/AHG 1, Networking for blockchain (AHG-NB)

ISO/IEC JTC 1/SC 6/AHG 2, Trustworthiness

ISO/IEC JTC 1/SC 6/WG 1, Physical and data link layers

ISO/IEC JTC 1/SC 6/WG 10, Directory, ASN.1 and Registration

ISO/IEC JTC 1/SC 6/WG 7, Network, transport and future network

SIS/TK 611/AG 00, Informationsteknik - ISO/IEC JTC 1:

ISO/IEC JTC 1, Information technology

ISO/IEC JTC 1/WG 11, Smart cities

ISO/IEC JTC 1/WG 12, 3D Printing and scanning

ISO/IEC JTC 1/WG 13, Trustworthiness

ISO/IEC JTC 1/WG 14, Quantum Computing

SIS/TK 611/AG 09, Programmeringsspråk:

ISO/IEC JTC 1/SC 22, Programming languages, their environments and system software interfaces

ISO/IEC JTC 1/SC 22/WG 14, C

ISO/IEC JTC 1/SC 22/WG 17, Prolog

ISO/IEC JTC 1/SC 22/WG 21, C++

ISO/IEC JTC 1/SC 22/WG 23, Programming Language Vulnerabilities

ISO/IEC JTC 1/SC 22/WG 24, Linux

ISO/IEC JTC 1/SC 22/WG 4, COBOL

ISO/IEC JTC 1/SC 22/WG 5, Fortran

ISO/IEC JTC 1/SC 22/WG 9, Ada

SIS/TK 611/AG 01, Automatisk datafångst (AIDC):

CEN/TC 225, AIDC technologies

CEN/TC 225/WG 4, Automatic ID applications

ISO/IEC JTC 1/SC 31, Automatic identification and data capture techniques

ISO/IEC JTC 1/SC 31/WG 1, Data carrier

ISO/IEC JTC 1/SC 31/WG 2, Data and structure

ISO/IEC JTC 1/SC 31/WG 4, Radio communications

ISO/IEC JTC 1/SC 31/WG 8, Application of AIDC standards

SIS/TK 611/AG 03, Artificiell intelligens (AI):

CEN/CLC/JTC 21, Artificial Intelligence

ISO/IEC JTC 1/SC 42, Artificial intelligence

ISO/IEC JTC 1/SC 42/AG 2, AI Systems Engineering

ISO/IEC JTC 1/SC 42/JWG 1, Joint Working Group ISO/IEC JTC1/SC 42 - ISO/IEC JTC1/SC 40: Governance implications of AI

ISO/IEC JTC 1/SC 42/WG 1, Foundational standards

ISO/IEC JTC 1/SC 42/WG 2, Data

ISO/IEC JTC 1/SC 42/WG 3, Trustworthiness

ISO/IEC JTC 1/SC 42/WG 4, Use cases and applications

ISO/IEC JTC 1/SC 42/WG 5, Computational approaches and computational characteristics of AI systems

SIS/TK 611/AG 04, Datahantering (inkl. Big Data):

ISO/IEC JTC 1/SC 32, Data management and interchange

ISO/IEC JTC 1/SC 32/WG 1, eBusiness

ISO/IEC JTC 1/SC 32/WG 2, MetaData

ISO/IEC JTC 1/SC 32/WG 3, Database language

ISO/IEC JTC 1/SC 32/WG 6, Data usage

SIS/TK 611/AG 05, Molntjänster (Cloud):

ISO/IEC JTC 1/SC 38, Cloud computing and distributed platforms

ISO/IEC JTC 1/SC 38/WG 3, Cloud Computing Fundamentals (CCF)

ISO/IEC JTC 1/SC 38/WG 5, Data in cloud computing and related technologies

SIS/TK 611/AG 06, Ledningssystem för IT-tjänster:

ISO/IEC JTC 1/SC 40, IT service management and IT governance

ISO/IEC JTC 1/SC 40/WG 1, Governance of InformationTechnology

ISO/IEC JTC 1/SC 40/WG 2, Service management – Information technology

ISO/IEC JTC 1/SC 40/WG 3, IT-enabled services / Business process outsourcing

SIS/TK 611/AG 07, Arkitektur och mjukvaruutveckling:

ISO/IEC JTC 1/SC 7, Software and systems engineering

ISO/IEC JTC 1/SC 7/JWG 28, Joint ISO/IEC JTC 1/SC 7 - ISO/TC 159/SC 4 WG: Common industry formats for usability-related information

ISO/IEC JTC 1/SC 7/WG 10, Process assessment

ISO/IEC JTC 1/SC 7/WG 19, Techniques for Specifying IT Systems

ISO/IEC JTC 1/SC 7/WG 2, System software documentation

ISO/IEC JTC 1/SC 7/WG 20, Software and systems bodies of knowledge and professionalization

ISO/IEC JTC 1/SC 7/WG 21, Information technology asset management

ISO/IEC JTC 1/SC 7/WG 22, Vocabulary validation

ISO/IEC JTC 1/SC 7/WG 24, Systems and software standards for Very Small Entities

ISO/IEC JTC 1/SC 7/WG 26, Software testing

ISO/IEC JTC 1/SC 7/WG 29, Agile and DevOps

ISO/IEC JTC 1/SC 7/WG 4, Tools and environment

ISO/IEC JTC 1/SC 7/WG 42, Architecture

ISO/IEC JTC 1/SC 7/WG 6, Software Product and System Quality

ISO/IEC JTC 1/SC 7/WG 7, Life cycle management

Visa fler Visa färre
Finansiering

Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Deltagaravgiften beror på kommittéens omfattning, engagemang, samt antal deltagare.

Ämnesområden

Informationsteknik Allmänt (35.020) Tekniker för automatisk identifiering och datafångst (35.040.50) Informationsteknik (Ordlistor) (01.040.35) Kodning av teckenmängder (35.040.10) Molnbaserade datortjänster (35.210)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Sverige - Europa - Globalt

Hur kan vi dra nytta av synergier mellan t.ex. Unik identifiering, Big Data, Molntjänster och AI samt struktur och styrning av system och IT-tjänster? Genom att delta i SIS/TK 611 blir du en del av nätverk med europeiska och internationella organisationer som tillsammans försöker hitta gemensamma lösningar för att integrera system.

Vill du veta mer? Gör en intresseanmälan här ovanför så kontaktar vi dig.

Kurser i standardutveckling

För ett effektivt och meningsfullt deltagande i våra tekniska kommittéer erbjuder vi utbildningar i standardutveckling.

För deltagare i tekniska kommittér är grundkursen kostnadsfri.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Patric Ridell
Projektledare
patric.ridell@sis.se

Maria Andersson
Projektassistent
maria.andersson@sis.se