Standardutveckling · SIS/TK 526

Hållbarhetskriterier för bioenergi

En ökad användning av bioenergi – för el, uppvärmning samt som drivmedel – är viktig både för marknaden och ur politiskt perspektiv. För att nå de miljömässiga, sociala och ekonomiska fördelar som bioenergi kan ge krävs det att den är hållbart producerad. Gemensamma kriterier för Europa och globalt är viktiga.

Globalt arbete

Efter fem års arbete publicerades 2015  SS-ISO 13065:2015 Hållbarhetskriterier för bioenergi. Standarden täcker in samtliga former av bioenergi (fast, flytande, gasformig) och omfattar alla tre benen av hållbarhet, miljömässig, social och ekonomisk. Se separat material för mer information om standarden. Standarden finns även översatt till svenska.

Europeiskt pågående arbete

Inom CEN/TC 383, Sustainably produced biomass for energy applications, har sedan tidigare tre standarder och en teknisk specifikation  publicerats. Dessa har som fokus att underlätta uppfyllanden av förnybartdirektivet (2009/28/EU).

Miljödelen (16214-3) har uppdaterats under 2017 i enlighet med den nya förordningen om gräsmark. Det har även under 2019 gjorts mindre revideringar av de befintliga standarderna (16214-1 och 16214-4) så att ILUC-direktivet täcks in. Sverige har ledarskapet för den arbetsgrupp, WG 3, som ufört detta.

Nu har ett nytt reviderat direktiv antagits, Direktiv (EU) 2018/2001 om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor (omarbetning), ofta kallat REDII. Det nya direktivet innehåller bland annat även hållbarhetskriterier för fasta biobränslen till el, värme och kyla. Det innebär att dagens standarder revideras, en process som startade i maj 2021 inom WG 3. Se information här

Alger och algbaserade produkter

Ett standardiseringsarbete för alger, CEN/TC 454, har startats efter ett mandat från Europeiska kommissionen. Detta arbete bevakas gemensamt av SIS/TK 526 och SIS/TK 565 Biobaserade produkter.

Mer information om kommitténs arbete:

Läs mer
Arbetar nu med 7 standarder
EN , Algae and algae-based products or intermediates - Methods of sampling and analysis - Quantification of chlorophyll
EN , Algae and algae-based products or intermediates - Methods of sampling and analysis - Determination of total lipids using the Ryckebosch-Foubert method
EN 17605, Alger och algbaserade produkter - Provtagnings- och analysmetoder - Hantering av fältprover inför analys
CEN/TR 17739, Alger och algbaserade produkter - Specifikationer för tillämpning i kemikalie- och biodrivmedelssektorer
EN 16214-1, Hållbarhetskriterier för produktion av biodrivmedel och flytande biobränslen för energiändamål - Principer, kriterier, indikatorer och verifiering - Del 1: Terminologi
EN 16214-3, Hållbarhetskriterier för produktion av biodrivmedel och flytande biobränslen för energiändamål - Principer, kriterier, indikatorer och verifiering - Del 3: Biodiversitet och miljömässiga aspekter relaterade till naturskyddsändamål
CEN/TR 17559, Algae and algae products - Food and feed applications: General overview of limits, procedures and analytical methods
Visa fler Visa färre
Utgivet 8 standarder
Organisation 5 arbetsgrupper
SIS/TK 526/AG 01, Övergripande frågor (inklusive terminologi, verifiering och auditing)
SIS/TK 526/AG 02, GHG - Växthusgaser
SIS/TK 526/AG 03, Miljömässiga, ekonomiska och sociala aspekter
SIS/TK 526/AG 04, Indirekta effekter
SIS/TK 526/AG 06, Miljöaspekter (CEN)
Visa fler Visa färre
Deltagare 1 företag och organisationer
HN Enspire AB, UPPSALA
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Ämnesområden

Energi- och värmeöverföring (27) Biologiska och alternativa energikällor (27.190) Bränsle Allmänt (75.160.01)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Organisation

Arbetet i SIS/TK 526 är indelat i arbetsgrupper:

AG 1: Övergripande frågor (terminologi, verifiering, auditing)

AG 2: GHG - Växthusgaser

AG 3: Miljömässiga, ekonomiska och sociala aspekter

AG 4: Indirekta effekter

AG 6: Miljöeffekter (CEN)

AG 7: Alger och algbaserade produkter

Kalender

2022
januari
fre
21
SIS/TK 526
09:00 - 12:00

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Karin Vestlund.Ekerby
Projektledare
karin.vestlund.ekerby@sis.se.invalid

Maria Gustafsson
Projektledare
072-280 19 40
maria.gustafsson@sis.se.invalid

Anna-Karin Jansson
Projektassistent
anna-karin.jansson@sis.se.invalid