Standardutveckling · SIS/TK 479

Bevarande av kulturarv

Vårt europeiska kulturarv är viktigt att bevara för framtida generationer. En nödvändig förutsättning är att man inom Europa verkar för att uppnå ett gemensamt förhållningssätt till de utmaningar som rör bevarandet av kulturarvet. Med stöd av standarder blir det lättare att utbyta tjänster och erfarenheter, jämföra olika resultat och ange riktvärden.

I december 2002 beslutade CEN att starta projektet ”Conservation of cultural heritage”, CEN/TC 346. I Sverige har projektet fått titeln "Bevarande av kulturarv". Sedan starten av projektet har överinseendeavtal ingåtts med bland annat ICOM, IIC, ECCO, AIC. Det visar på ett stort intresse från olika yrkesgrupper.

Målet för projektet "Bevarande av kulturarv" är att utarbeta europeiska standarder och riktlinjer för bevarande av vårt fysiska kulturarv. Detta för att lättare kunna sprida information, utbyta erfarenheter, jämföra analysresultat och ta fram standarder som är användbara i den dagliga kulturvården.

Med kulturarv avses här det fysiska kulturarvet, d.v.s. kulturmiljöer, anläggningar, byggnader, inventarier och offentliga samlingar.

Den svenska tekniska kommittén SIS/TK 479 deltar aktivt i det europeiska standardiseringsarbetet. Grupperna finns listade under fliken Internationellt deltagande nedan.

Projektet behandlar ej certifiering.

Mer information om kommitténs arbete:

Informationsblad standarder
Arbetar nu med 9 standarder
EN 17652, Bevarande av kulturarv - Bedömning och övervakning av arkeologiska kulturlager för bevarande in situ
EN N767, Bevarande av kulturarv - Avsaltning av poröst oorganiskt material genom inpackning
EN N768, Bevarande av kulturarv - Metoder och material för att avlägsna eller minska biologisk förorening på oorganiska porösa material
EN 16141, Bevarande av kulturarv - Öppna magasin: rekommendationer för drift och skötsel av museimagasin öppna för publik
EN N778, Bevarande av kulturarv - Karakterisering av vattendränkt arkeologiskt trä som ett ledningsverktyg
EN 16163, Bevarande av kulturarv - Riktlinjer och processer för ljussättning av utställningar
EN N786, Bevarande av kulturarv - Specifikationer för hantering av flyttbart kulturarv
EN N748, Bevarande av kulturarv - Riktlinjer för hantering av miljöförhållanden - Rekommendationer för montrar till utställning och bevarande av kulturarv - Del 2: Tekniska krav
EN 17655, Bevarande av kulturarv - Mätning av vattenabsorption med svamp
Visa fler Visa färre
Nyheter
Utgivet 48 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 1 företag och organisationer
Moderna Museet, Stockholm
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Ett värdefullt arbete Vill du vara med i kommittén?

Ämnesområden

Konstföremål och hantverksprodukter. Kulturegendom och kulturarv (97.195)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Ta del av standarder inom kulturarvsområdet - kostnadsfritt

Bild tema milj - fornminnen på en äng

SKA-rådet

För ideella organisationer - Ansök om finansiering av deltagande. Klicka här.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Viveka Odlen
Projektledare
viveka.odlen@sis.se.invalid

Åse Lyngstad
Projektassistent
ase.lyngstad@sis.se.invalid