Standardutveckling · SIS/TK 455

Utrustning för vägunderhåll

Sverige har en högt utvecklad infrastruktur och behovet av utrustningar för vinterväghållning, och underhållsmaskiner för vägar, motorvägar och flygplatser är stort, bl.a. beroende på vårt starkt skiftande klimat. Att hålla vägbanor och landningsbanor på flygplatser i bästa möjliga kondition är ett led i säkerhetsarbetet både inom väg- och flygtrafiken.

Brukare av utrustning för underhåll av vägar, motorvägar och flygplatser skall kunna använda dessa utrustningar med en förvissning om att alla rimliga åtgärder vidtagits för att eliminera förutsägbara risker för skada till liv och lem. Med standarder som tillämpas av berörda parter behöver inga missförstånd uppstå och tillfredsställande säkerhet uppnås.

Alla maskiner kan medföra risk för skada hos den som brukar maskinen. Arbetet inom CEN, den europeiska standardiseringsorganisationen, syftar till att ge tillverkare av maskiner, för handel inom Europa, riktlinjer i form av harmoniserade standarder, vars tillämpning kan verifiera maskinernas säkerhet enligt EU-direktiven. Fri rörlighet utan handelshinder är det slutgiltiga målet.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 5 standarder
CEN/TR , Road weather information systems - Verification of the freezing temperature of test solutions — Estimation of the uncertainties of the test method for determining the permissible deviations for the freezing temperature
ISO 15643, Vägbyggnad och vägunderhåll - Spridare för bituminösa bindemedel - Terminologi och handelsspecifikationer
ISO 24147, Sweepers — Terminology and commercial secifications
EN 15430, Utrustning för underhåll av vintervägar - Insamling och överföring av data - Del 1: Insamling av data till fordon
CEN/TS 15518-4, Utrustning för underhåll av vintervägar - Vägväderinformationssystem, VViS - Del 4: Provningsmetoder för stationära utrustningar
Visa fler Visa färre
Utgivet 28 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 1 företag och organisationer
Friggeråkers Verkstäder AB, Falköping
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Läs mer Extra

Ämnesområden

Fordonsteknik (43) Fordon för särskilda ändamål (43.160)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Martin Elofsson
Projektledare
martin.elofsson@sis.se.invalid

Ulrika Axmark
Projektassistent
ulrika.axmark@sis.se.invalid