Standardutveckling · SIS/TK 450

IT-standarder för Lärande

Inom utbildningssektorn hanteras och delas stora mängder information dagligen. Det kan handla om grundläggande data för elever, lärare och klasser i skolan, schemaläggning och tjänstefördelning och beskrivning av utbildningar och digitala läromedel. Det handlar också om data som ska rapporteras till och mellan myndigheter för hantering av exempelvis uppföljning och statistik. För att kunna hantera och utbyta information, både inom och mellan olika it-system, behövs gemensamma standarder. Dessa standarder främjar interoperabilitet och möjliggör en säker och effektiv informationshantering.

Utgångspunkter i kommitténs arbete

Kommittén arbetar för att utarbeta standarder eller andra produkter som gagnar och utvecklar utbildningssektorns domäner och öppnar upp för innovation.

Tillsammans med Forum för informationsstandardisering i skolväsendet (FFIS), ett forum som leds av Skolverket i samverkan med SKR och Swedish Edtech Industry, arbetar kommittén aktivt med att identifiera områden där en gemensam standard kan vara vägen framåt för digitala lösningar inom utbildningssektorn – från förskola och grundskola till universitet och högskolor.

Genom att ta tillvara initiativ och intressen från berörda aktörer har kommittén en viktig roll i digitaliseringen av den svenska utbildningssektorn.

Kommittén har sitt fokus på nationell standardisering men är även med och bevakar både den europeiska och globala standardiseringen inom området.

Användandet av standarder inom kommitténs omfattning 

Kommitténs arbete har stor betydelse för ett effektivt informationsutbyte inom utbildningssektorn. De standarder som tagits fram bidrar bland annat till effektivare system för överföring av data, både inom och mellan olika it-system, till enhetlig beskrivning av Sveriges alla utbildningar och till enklare förfarande vid antagning till gymnasieskolan. I längden bidrar arbetet till minskade kostnader och förbättrad kvalitet inom flera delar av utbildningssektorn och i informationsutbyte med andra sektorer.

Kommitténs framtagna nationella produkter

Mer information om kommitténs arbete:

Läs mer om Informationshantering inom utbildningssektorn
Läs mer om EMIL-standarden och SS 12000:2020
Ett värdefullt arbete Vill du vara med?
Arbetar nu med 15 standarder
ISO/IEC TR 20748-2, Information technology - Learning, Education and Training - Learning analytics interoperability - Part 2: System requirements
ISO/IEC 40183, Information technology - Learning, education and training - Quality for learning, education and training - Methods and metrics
ISO/IEC 24751-5, Information technology - Information technology for learning, education and training - AccessForAll Framework For Individualized Accessibility - Part 5: Personal Privacy Preferences
ISO/IEC 20748-3, Information technology for learning, education and training - Learning analytics interoperability - Part 3: Guideline for data interoperability
ISO/IEC 23428, Information Technology for Learning, Education and Training - Metadata elements for describing aspects of curricula
ISO/IEC 23842-1, Information technology for learning, education, and training - Human factor guidelines for utilization of virtual reality content in LET domain - Part 1: Considerations when using VR content
ISO/IEC 23844, Information technology for learning, education, and training - Immersive content and technology in LET domain
ISO/IEC 20013, Information technology for learning, education and training — A reference framework of e-Portfolio information
ISO/IEC 4932, Information technology learning, education and training -Access for all (AfA) metadata for individualized accessibility — AfA core terms
ISO/IEC 23127-1, Information technology — Learning, education, and training — Metadata for facilitators of online learning — Part 1: Framework
ISO/IEC 4339, Information technology for learning, education, and training — Reference Model for ICT Evaluation in Education
ISO/IEC 4339 , Information technology for learning, education, and training — Reference Model for ICT Evaluation in Education
SS 10700, Lärande - Information om utbildningar - Datautbytesformat
ISO/IEC 24751-4, Information technology for learning, education and training — AccessForAll framework for individualized accessibility — Part 4: Registry server API
ISO 8808, Information Technology for Learning, Education and Training -Online course information model
Visa fler Visa färre
Utgivet 11 standarder
Organisation 2 arbetsgrupper
SIS/TK 450/AG 06, Digitala lärplattformar
SIS/TK 450/AG 10, Gränssnitt för informationsutbyte i skolan
Deltagare 2 företag och organisationer
Föreningen Sambruk, Sandviken
Söderhamns kommun, Söderhamn
Finansiering

Kommitténs finansiering består av deltagarnas deltagaravgifter samt anslag och marknadsbidrag/ standardiseringsstöd från SIS. Deltagaravgiften utgår från omfattningen av de mål och aktiviteter som deltagarna i kommittén har kommit överens om i verksamhetsplanen.

Eventuellt underskott eller överskott ackumuleras inte inom kommittén utan hanteras av SIS.

Avgiftsmodell
Projektdeltagarna betalar projektavgifter utifrån i förväg fastställda nivåer och i förhållande till deltagande.

Huvudsponsor för kommittén är Skolverket.

Fastställelse, ändring och uppföljning av verksamhetsplanen
Kommittén godkänner och SIS fastställer årligen Verksamhetsplan för kommittén. Verksamhetsplanen ses över och revideras i samband med SIS budgetprocess då också deltagaravgifter beslutas utifrån omfattningen i Verksamhetsplanen. Eventuell ändring i Verksamhetsplanen kan föreslås av kommittén eller av SIS.

Förändringar i mål och aktiviteter som en följd av omständigheter som SIS inte råder över kan göras och kommuniceras då till kommittén.

SIS Projektledning ansvarar för uppföljning av mål och aktiviteter i Verksamhetsplanen i samråd med ordföranden och ska förmedla information kring detta till kommittén.

Övrig information

Ämnesområden

Informationsteknik, kontorsutrustning (35) IT-tillämpningar (35.240)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

Skolverket rekommenderar SS12000:2020
Pågående arbete inom kommittén
För dig som är kommittédeltagare

Kalender

2022
februari
fre
11
Kommittémöte
13:00 - 16:00

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Petra Fogelberg
Projektledare
petra.fogelberg@sis.se.invalid

Andrea da Rocha Lins
Projektassistent
andrea.lins@sis.se.invalid