Standardutveckling · SIS/TK 435

Livsmedel och foder

Vi vill naturligtvis känna oss trygga i att den mat vi äter och det foder som ges till djuren är fritt från skadliga föroreningar och tillsatser. Samtidigt ska inte provning och godkännande i olika instanser göra maten onödigt dyr. Kommitténs arbete bidrar till att foder och livsmedel kan produceras och kontrolleras på ett säkert och enhetligt sätt.

Kommittén för livsmedel och foder är med och aktivt påverkar innehållet i framtida standarder, både globalt och inom Europa. Standarderna för kemiska, biologiska och sensoriska analysmetoder används i laboratorier, som provar och kontrollerar livsmedel och foder. Krav på livsmedelskedjan från jord till bord finns i ISO 22000 Ledningssystem för livsmedelssäkerhet och andra standarder är på gång inom livsmedelssäkerhet, som täcker in både faroanalys, HACCP och olika produktionsprocesser. De kan enkelt användas tillsammans med ISO kvalitetsstandarder och ska underlätta för mindre producenter att exportera och hålla nere kostnaderna för produktion, provning och godkännande av livsmedel, till gagn för såväl konsumenter som små producenter.

Aktuellt

Matsvinn – nytt område inom globalt standardiseringsarbete

Nu är det klart att globala standarder för matsvinn kommer att utvecklas inom ISO. Det är den danska motsvarigheten till SIS; Danish Standards Foundation, DS, som lämnade förslaget till ISO/TC 34 ”Food products” om att bilda en ny subcommittee (SC) om ’Food Loss and Waste’ (Matsvinn). Förslaget godkändes nyligen.

Förslaget grundar sig i arbete med att minska matsvinn. Här kommer bland annat FN:s globala delmål 12.3 in i bilden; ”Till 2030, halvera det globala matsvinnet per person i butik- och konsumentledet, och minska matsvinnet längs hela livsmedelskedjan, även förlusterna efter skörd”.

Standardiseringsarbetets omfattning:

Genom att standardisera området skapas en gemensam och jämförbar ram för hur livsmedelsorganisationer i hela livsmedelskedjan kan arbeta aktivt och effektivt med att mäta och minska matsvinn. De planerade dokumenten ska bidra till att på ett systematiskt sätt verifiera framstegen mot minskning av matsvinn. Den gemensamma och jämförbara ramen bör utvecklas i enlighet med erkända dokument som redan utvecklats för ändamålet.

Tre dokument ska utvecklas: 

  1. En ledningssystemstandard med definitioner, ramar och allmänna krav.
  2. En guide med verktyg för bästa praxis utformade för att passa olika nivåer av strategiska mål för olika storlekar av organisationer.
  3. Ett dokument med mätmetoder för att bestämma matsvinn på enhetliga sätt så att framsteg kan verifieras baserat på en gemensam referensram.

Ett ledningssystem är avsett att användas av alla organisationer som vill minska matsvinn på ett systematiskt sätt, och på så vis bidra till en mer hållbar och kostnadseffektiv produktion.

Dokumenten tillsammans syftar till att hjälpa en organisation att uppnå uppsatta mål i organisationens ledningssystem för att minska matsvinn. Det ska leda till hållbart värde för både samhället, organisationen själv och intressenter, samt att bidra till att det 12:e globala målet (delmål 3 under det globala målet 12) uppfylls.

Det finns även en avsikt för organisationer att kunna certifiera sina framsteg av matsvinnsminskning.

Dokumenten ska kunna tillämpas på alla organisationer i livsmedelskedjan, oavsett storlek, komplexitet och geografisk plats. 

Vill du påverka arbetet i den nya subkommittén för matsvinn, delta i diskussionerna eller följa arbetet? Då är du välkommen att kontakta SIS för mer information och förutsättningar för deltagande.

Kontakta Lorena Olivares, projektledare för SIS tekniska kommitté Livsmedel och Foder.

 E-post: lorena.olivares@sis.se

 

Mer information om kommitténs arbete:

Kommentera aktuella remisser Här kan Du kommentera
Internationellt deltagande Hur TK/AG speglar olika CEN/ISO grupper
Arbetar nu med 120 standarder
ISO 3632, Detection of water-soluble acid colorants using high-performance liquid chromatography (HPLC)
ISO 22810, Food irradiation - Good processing practices for the irradiation of foods intended for human consumption
EN , Wheat flour — Method for the measurement of damage of starch using an amperometric method
ISO 18787, Foodstuffs - Determination of water activity
TC 34/SC 15 N 2111, Coffee Sensorial Analysis
ISOTC34 SC10 N1621, Animal feeding stuffs- Terminology
ISOTC34SC17 N385, Guidelines for saffron
ISO 21983, Guidelines for harvesting, transportation, separation the stigma, drying and storage of saffron before packing
ISO 15213-1, Mikrobiologi i livsmedelskedjan - Horisontell metod för påvisning och kvantifiering av Clostridium spp. - Del 1: kvantifieringav sulfitreducerande Clostridium spp. med koloniräkningsteknik
ISO 15213-2, Microbiology of the food chain - Horizontal method for the detection and enumeration of Clostridium spp. - Part 2: Enumeration of Clostridium perfringens by colony-count technique
ISO 15213-3, Microbiology of the food chain — Horizontal method for the detection and enumeration of Clostridium spp. — Part 3: Detection of Clostridium perfringens
ISO 4833-1:2013/FDAmd 1, Mikrobiologi i livsmedelskedjan - Horisontell metod för kvantifiering av mikroorganismer - Del 1: Koloniräkning vid 30 °C med ingjutningsmetod - Tillägg 1: Förtydligande av omfattning
ISO 4833-2:2013/FDAmd 1, Mikrobiologi i livsmedelskedjan - Horisontell metod för kvantifiering av mikroorganismer - Del 2: Koloniräkning vid 30 °C genom utstryk på platta - Tillägg 1: Förtydligande av omfattning
CEN/TC 275 N 1747, Foodstuffs — Minimum performance requirements for quantitative gluten measurement by ELISA
ISO 22942-1, Foodstuffs - Molecular biomarker analysis - Nucleic acid Isothermal nucleic acid amplification based methods - Part 1: General Requirements
ISO 23035, Natural Antimicrobials -Vocabulary
, Animal feeding stuffs: Methods of sampling and analysis Determination of Carotenoids in animal compound feed and premïxtures by Reverse Phase High Performance Liquid Chromatography — UV detection (RPHPLCUV)
, Animal feeding stuffs: Methods of sampling and analysis Determination of inorganic arsenic in animal feed by anionexchange HPLCICPMS
, Animal feeding stuffs: Methods of sampling and analysis Determination of the radionuclides Iodine131, Caesium134 and Caesium137 in feed
, Determination of Carotenoids in animal compound feed and premixtures by Reverse Phase High Performance Liquid Chromatography - UV detection (RP-HPLC-UV)
EN , Animal feeding stuffs: Methods of sampling and analysis Determination of pentachlorophenol (PCP) in feed materials and compound feed by LCMS/MS
EN 15784, Djurfoder: Metoder för provtagning och analys - Detektering och kvantifiering av Bacillus spp. använda som fodertillsats
EN 15786, Djurfoder: Metoder för provtagning och analys - Detektering och kvantifiering av Pediococcus spp. använda som fodertillsats
EN 15787, Djurfoder: Metoder för provtagning och analys - Detektering och kvantifiering av Lactobacillus spp. använda som fodertillsats
EN 15788, Djurfoder: Metoder för provtagning och analys - Detektering och kvantifiering av Enterococcus (E. faecium) spp. använda som fodertillsats
EN 15789, Djurfoder: Metoder för provtagning och analys - Detektering och kvantifiering av probiotiska jäststammar (Saccharomyces cerevisiae) använda som fodertillsats
EN , Call to participate in the project M523-1 on the method for determination of pentachlorophenol in feed materials and compound feed by LC-MS/MS
ISO 23418, Mikrobiologi i livsmedelskedjan - Sekvensering av hela genomet för typindelning och genomisk karakterisering av livsmedelsburna bakterier - Allmänna krav och vägledning
EN 17697, Djurfoder: Analysmetoder - PFGE-typning av Lactobacilli, Pediococci, Enterococci och Bacilli med pulsfältgelektrofores (PFGE) i djurfoder
ISO/TR 23304, Livsmedelsprodukter - Vägledning om hur man uttrycker vitaminer och deras innehåll av vitaminer
ISO 16050, Livsmedel - Bestämning av aflatoxin B1 och det totala innehållet av aflatoxiner B1, B2, G1 och G2 i spannmål, nötter och härledda produkter - Högprestanda vätskekromatografisk metod
ISO 5530-1, Vetemjöl - Fysiska egenskaper hos degar - Del 1: Bestämning av vattenabsorption och reologiska egenskaper med hjälp av en farinograf
ISO 5530-2, Vetemjöl - Fysiska egenskaper hos degar - Del 2: Bestämning av reologiska egenskaper med hjälp av en extensograf
EN 17504, Djurfoder: Metoder för provtagning och analys - Bestämning av gossypol i bomullsfrö och utfodringsmaterial genom LC-MS/MS
EN 17683, Djurfoder: Provtagnings- och analysmetoder - Bestämning av pyrrolizidinalkaloider i djurfoder med hjälp av LCMS/MS
, Animal feeding stuffs: Determination of glucosinolates - Feed - LC-MS/MS
ISO 6888-3, Mikrobiologi i livsmedel och djurfoder - Horisontell metod för räkning av koagulas-positiva stafylokocker (Staphylococcus aureus och andra arter) - Del 3: Detektion och MPN-teknik för låga antal
EN ISO 20836, Mikrobiologi i livsmedelskedjan - Polymeraskedjereaktion (PCR) för detektering av livsmedelsburna patogener - Prestandatester för termiska cykler
EN ISO 23418, Mikrobiologi i livsmedelskedjan - Sekvensering av hela genomet för typindelning och genomisk karakterisering av livsmedelsburna bakterier - Allmänna krav och vägledning (ISO/DIS 23418:2020)
ISO 2171, Spannmål, baljväxter och biprodukter - Bestämning av askutbyte genom förbränning
ISO 23637, Spannmål - Bestämning av kadmiuminnehåll genom grafitugns atomabsorptionsspektrometri med utspädd salpetersyraextraktion
EN 13708, Livsmedel - Analys av bestrålade livsmedel innehållande kristallint socker - ESR-spektroskopi
ISO 23722, Meat and meat products — Basic terminology
ISO 13496, Meat and meat products — Detection and determination of colouring agents
EN 1787, Livsmedel - Analys av bestrålade livsmedel innehållande cellulosa - ESR-spektroskopi
ISO 13493, Meat and meat products — Determination of chloramphenicol content — Reference method
ISO 23774, Meat and meat products - Detection and determination of colouring agents
ISO 23777, Meat and meat products - Determination of L-(+)-glutamic acid content - Reference method
EN , Livsmedel - Analys av bestrålade livsmedel innehållande kristallint socker - ESR - spektroskopi
EN ISO 15213-1, Mikrobiologi i livsmedelskedjan - Horisontell metod för påvisning och kvantifiering av Clostridium spp. - Del 1: Kvantifiering av sulfitreducerande Clostridium spp. med koloniräkningsteknik
EN ISO 15213-2, Microbiology of the food chain - Horizontal method for the detection and enumeration of Clostridium spp. - Part 2: Enumeration of Clostridium perfringens by colony-count technique
EN ISO 15213-3, Microbiology of the food chain - Horizontal method for the detection and enumeration of Clostridium spp. - Part 3: Detection of Clostridium perfringens
ISO 23854, Fermented meat products — Specification
ISO 23855, Frozen surimi — Specification
ISO 23719, Spannmål och spannmålsprodukter - Bestämning av 16 mykotoxiner genom ultrahög prestanda vätskekromatografi och tandemmasspektrometrimetod (UHPLC-MS/MS)
ISO 5984, Djurfoder - Bestämning av råaska
EN ISO 2171, Spannmål, baljväxter och biprodukter - Bestämning av askutbyte genom förbränning (ISO/DIS 2171:2020)
, Nanoteknik- Riktlinjer för karakterisering av nanoobjekt-innehållande tillsatser i livsmedelsprodukter
EN ISO 11746, Ris - Bestämning av biometriska kännetecken hos kärnor
ISO 22003-2, Food safety management systems — Requirements for bodies providing audit and certification of food safety management systems — Part 2: Requirements for bodies providing evaluation and certification of products, processes and services, including an audit of the food safety system
ISO 24364, Management standard for royal jelly production
ISO 24382, Bee pollen - Specifications
ISO 24381, Bee propolis — Specifications
ISO 24583, Quantitative nuclear magnetic resonance spectroscopy — Purity determination of organic compounds used for foods and food products — General requirements
EN 16923, Livsmedelsanalyser - Bestämning av T-2-toxin och HT-2-toxin i spannmål och spannmålsbaserade livsmedel avsedda för spädbarn och småbarn genom SPE-upprening och HPLC-MS/MS
EN ISO 6888-3, Mikrobiologi i livsmedel och djurfoder - Horisontell metod för räkning av koagulas-positiva stafylokocker (Staphylococcus aureus och andra arter) - Del 3: Detektion och MPN-teknik för låga antal
ISO 20976-2, Mikrobiologi i livsmedelskedjan - Riktlinjer för challengetester av livsmedel och foderprodukter - Del 2: Challengetester för att studera inaktiveringspotential och kinetiska parametrar
ISO 7218, Microbiology of the food chain — General requirements and guidance for microbiological examinations
CEN/TS 17743, Livsmedel - Bestämning av bekämpningsmedelsrester genom extraktion med etylacetat med GC- och LC-MS/MS (SweEt)
ISO 22003-1, Food safety management systems — Requirements for bodies providing audit and certification of food safety management systems — Part 1: Requirements for bodies providing audit and certification of food safety management systems
ISO 4214, Determination of amino acids in infant formula and other dairy products
ISO 16140-2:2016/Amd 1, Microbiology of the food chain — Method validation — Part 2: Protocol for the validation of alternative (proprietary) methods against a reference method — Amendment 1
ISO 10272-1:2017/Amd 1, Mikrobiologi i livsmedelskedjan - Detektion och kvantifiering av Campylobacter spp. - Del 1: Detektionsmetod - Tillägg 1
EN ISO 10272-1:2017/A1, Mikrobiologi i livsmedelskedjan - Detektion och kvantifiering av Campylobacter spp. - Del 1: Detektionsmetod - Tillägg 1
EN ISO 10272-2:2017/A1, Mikrobiologi i livsmedelskedjan - Detektion och kvantifiering av Campylobacter spp. - Del 2: Kvantifiering - Tillägg 1
ISO 10272-2:2017/Amd 1, Mikrobiologi i livsmedelskedjan - Detektion och kvantifiering av Campylobacter spp. - Del 2: Kvantifiering - Tillägg 1
EN ISO 4833-1:2013/A1, Mikrobiologi i livsmedelskedjan - Horisontell metod för kvantifiering av mikroorganismer - Del 1: Koloniräkning vid 30 °C med ingjutningsmetod - Tillägg 1: Förtydligande av omfattning
EN ISO 4833-2:2013/A1, Mikrobiologi i livsmedelskedjan - Horisontell metod för kvantifiering av mikroorganismer - Del 2: Koloniräkning vid 30 °C genom utstryk på platta - Tillägg 1: Förtydligande av omfattning
ISO 20631, Infant formula and adult nutritionals — Determination of total folates content by trienzyme extraction and ultra performance liquid chromatography tandem mass spectrometry (UPLC-MS/MS)
ISO 30024, Djurfoder - Bestämning av fytasaktivitet
EN 15634-3, Livsmedel - Detektion av livsmedelsallergener med molekylärbiologiska metoder - Del 3: Hasselnöt (Corylus avellana) - Kvalitativ detektion av en specifik DNA-sekvens i choklad genom realtids-PCR
EN 15634-5, Livsmedel - Detektion av livsmedelsallergener med molekylärbiologiska metoder - Del 5: Senap (Sinapis alba) och soja (Glycine max) - Kvalitativ detektion av en specifik DNA-sekvens i kokta korvar genom realtids-PCR
EN 15634-4, Livsmedel - Detektion av livsmedelsallergener med molekylärbiologiska metoder - Del 4: Jordnöt (Arachis hypogaea) - Kvalitativ detektion av en specifik DNA-sekvens i choklad genom realtids-PCR
EN 17641, Livsmedel - Multimetod för bestämning av aflatoxiner, deoxynivalenol, fumonisiner, ochratoxin A, T-2-toxin, HT-2-toxin och zearalenon genom LC-MS/MS
ISO 34019, Food security — Guidance for emergency or crisis situation
ISO 9648, Sorghum — Determination of tannin content
EN ISO 5530-1, Vetemjöl - Fysiska egenskaper hos degar - Del 1: Bestämning av vattenabsorption och reologiska egenskaper med hjälp av en farinograf
EN ISO 5530-2, Vetemjöl - Fysiska egenskaper hos degar - Del 2: Bestämning av reologiska egenskaper med hjälp av en extensograf
ISO/TS 6579-4, Mikrobiologi i livsmedel och djurfoder - Horisontell metod för detektion, räkning och serotypning av Salmonella - Del 4: Identifiering av monofasisk Salmonella Typhimurium (1,4, [5], 12: i :-) genom polymeras kedjereaktion (PCR)
ISO 24607, Honung — Specifikation
CEN ISO/TS 6579-4, Mikrobiologi i livsmedel och djurfoder - Horisontell metod för detektion, räkning och serotypning av Salmonella - Del 4: Identifiering av monofasisk Salmonella Typhimurium (1,4, [5], 12: i :-) genom polymeras kedjereaktion
EN 17550, Djurfoder: Metoder för provtagning och analys - Bestämning av karotenoider i djurfoderblandningar och förblandningar med vätskekromatografi med UV-detektion (HPLC-UV)
ISO 22174, Microbiology of food and animal feeding stuffs - Polymerase chain reaction (PCR) for the detection of food-borne pathogens - General requirements and definitions
EN ISO 22174, Microbiology of food and animal feeding stuffs - Polymerase chain reaction (PCR) for the detection of food-borne pathogens - General requirements and definitions
EN 17303, Livsmedel - DNA-streckkodning av fisk och fiskprodukter med användning av definierade mitokondriella gensegment av cytokrom b- och cytokrom c-oxidas I
00460007, Food authenticity — DNA barcoding of bivalves and products derived from bivalves using a defined mitochondrial 16S rRNA gene segment
00460003, Food authenticity — DNA barcoding of meat and meat products derived from mammalia and poultry using defined mitochondrial cytochrome b and cytochrome c oxidase I gene segments
EN 17644, Livsmedel - Detektion av livsmedelsallergener med vätskekromatografi - masspektrometrimetoder (LC-MS) - Allmänna anvisningar
ISO 1442, Meat and meat products — Determination of moisture content (Reference method)
ISO 937, Meat and meat products — Determination of nitrogen content (Reference method)
ISO 5553, Meat and meat products — Detection of polyphosphates
ISO 7158, Meat and meat products — Determination of nitrite and nitrate content-ion chromatography method
ISO 7124, Eggs and egg products — Determination of fipronil and metabolites residues — Liquid chromatography-tandem mass spectrometry
EN C08/2021 NWIP, Foodstuffs — Minimum performance requirements for quantitative measurement of the food allergens milk, egg, peanut, hazelnut, almond, walnut, cashew, pecan nut, brazil nut, pistachio nut, macadamia nut, wheat, lupine, sesame, mustard, soy, celery, fish, molluscs, and crustaceans
ISO 27971, Cereals and cereal products — Common wheat (Triticum aestivum L.) — Determination of alveograph properties of dough at constant hydration from commercial or test flours and test milling methodology
ISO 17715, Flour from wheat (Triticum aestivum L.) — Amperometric method for starch damage measurement
ISO 23691, Microbiology of the food chain — Determination and use of cardinal values
ISO 8700, Plant-based foods — Terms and definitions
EN ISO 21872-1:2017/A1, Mikrobiologi i livsmedelskedjan - Horisontell metod för detektion av Vibrio spp - Del 1: Detektion av potentiellt enteropatogena Vibrio parahaemolyticus, Vibrio cholerae och Vibrio vulnificus
ISO 9347, Cereals and cereal products — Common wheat (Triticum aestivum L.) — Determination of the Solvent Retention Capacity (SRC) of wheat flour using the automated SRC method
ISO 712-2, Cereals and cereal products — Determination of moisture content — Part 2: Automatic drying oven method
ISO 9811, Microbiology of the food chain — Molecular detection of Cyclospora cayetanensis in fresh produce using real-time PCR
EN ISO 23691, Microbiology of the food chain — Determination and use of cardinal values
ISO 16140-7, Microbiology of the food chain — Method validation — Part 7: Protocol for validation of identification methods of microorganisms
EN ISO 20976-2, Mikrobiologi i livsmedelskedjan - Riktlinjer för challengetester av livsmedel och foderprodukter - Del 2: Challengetester för att studera inaktiveringspotential och kinetiska parametrar
EN ISO 16140-2:2016/A1, Microbiology of the food chain — Method validation — Part 2: Protocol for the validation of alternative (proprietary) methods against a reference method — Amendment 1
ISO 17468, Microbiology of the food chain — Technical requirements and guidance on establishment or revision of a standardized reference method
EN ISO 17468, Microbiology of the food chain - Technical requirements and guidance on establishment or revision of a standardized reference method
ISO 16140-4:2020/Amd 1, Mikrobiologi i livsmedelskedjan - Metodvalidering - Del 4: Protokoll för metodvalidering i ett enda laboratorium - Tillägg 1: Annex H - Validering av större provmängd för kvalitativa metoder
EN ISO 16140-4:2020/A1, Mikrobiologi i livsmedelskedjan - Metodvalidering - Del 4: Protokoll för metodvalidering i ett enda laboratorium - Tillägg 1: Annex H - Validering av större provmängd för kvalitativa metoder
Visa fler Visa färre
Utgivet 25 standarder
Visa fler Visa färre
Organisation 2 arbetsgrupper
SIS/TK 435/AG 01, Ledningssystem för livsmedelssäkerhet
SIS/TK 435/AG 03, Djurvälfärd
Deltagare 1 företag och organisationer
Tetra Pak Processing Systems AB, Lund
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Påverka nationellt och internationellt
Ett värdefullt arbete Vill du vara med i kommittén?

Ämnesområden

Livsmedelsteknik (67) Jordbruk (65)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal, eller välj någon av arbetsgrupperna;
AG 1 Ledningssystem för livsmedelssäkerhet
AG 2 Djurfoder
AG 3 Djurvälfärd
AG 4 Spannmål
AG 5 Livsmedelsanalyser

Klicka här för att ta dig till SIS utbildningsområde inom standardiseringen.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Lorena Olivares
Projektledare
0733-822053
lorena.olivares@sis.se.invalid

Ylva Yassine
Projektassistent
ylva.yassine@sis.se.invalid