Standardutveckling · SIS/TK 412

Fasta bränslen

Idag finns det en stor efterfrågan på energikällor som bidrar till att världens totala koldioxidutsläpp minskar och till att den globala uppvärmningen bromsas. Allt fler aktörer övergår från fossila bränslen till förnybara bränslen. Till förnybara bränslen räknas fasta biobränslen, som pellets eller flis men även återvunna bränslen som brännbart avfall från hushåll och industri. I denna omställning spelar standardisering en viktig roll för att underlätta handel och användning av fasta bränslen samt för att minska de risker som kan uppkomma vid användning och hantering av dessa bränsletyper.

Kommittén för Fasta bränslen, SIS/TK 412, arbetar aktivt för att påverka innehåll och riktlinjer för framtida standarder, både nationellt och globalt. Standardiseringsarbetet gäller både fasta biobränslen och fasta återvunna bränslen.

Målet är att få acceptans för svenska synpunkter i den europeiska och globala standardiseringen. Ur svenskt perspektiv är det viktigt att ha gemensamma metoder för provtagning, testning och klassificering av bränslena, vilket underlättar internationell handel. Gemensam terminologi är i detta sammanhang också mycket värdefullt.

Påverka nationellt och internationellt

Kommittén skapar ett forum för svenskt agerande i den europeiska och globala standardiseringen.  Standardiseringsarbetet säkerställer därmed att bränslena tillverkas efter marknadens krav, vilket underlättar handeln.

Sverige har genom SIS/TK 412 Fasta bränslen tagit på sig ett stort internationellt ansvar och leder arbetet i följande internationella grupper:

  • ISO/TC 238 Solid biofuels
  • ISO/TC 238/WG 7 Safety of solid biofuels
  • CEN/TC 335 Solid biofuels
  • CEN/TC 343/WG 2 Solid recovered fuels - Fuel specifications and classes
  • ISO/TC 300/WG 2 Solid recovered fuels - Fuel specifications and classes
  • ISO/TC 300/WG 6 Safety of solid recovered fuels

Mer information om kommitténs arbete:

Vill du delta i kommittén
Arbetar nu med 33 standarder
SS 187187, Fasta restprodukter från förbränning - Bestämning av halten oförbränt i fasta restprodukter
ISO 21911-1, Fasta återvunna bränslen - Bestämning av självuppvärmning — Del 1:
EN ISO 21911-1, Fasta återvunna bränslen - Bestämning av självuppvärmning - Del 1:
ISO 21944, Solid recovered fuels - Collection of representative analytical samples from heterogeneous materials of low bulk density using the pressing-drill method and the determination of the water-soluble content of chloride, sodium and potassium using the liquid obtained by the press method
ISO 22940, Fasta återvunna bränslen - Bestämning av grundkomposition genom röntgenfluorescens
ISO/TS 21596, Fasta bränslen — Bestämning av malbarhet — Metod enligt Hardgrove för termiskt behandlande biobränslen
ISO/TS 20048-2, Fasta biobränslen - Bestämning av avgasning och syrenedbrytning - Del 2: Operativ metod för utvärdering av koloxidavgasning
ISO 21646, Fasta återvunna bränslen - Provberedning
EN ISO 21646, Fasta återvunna bränslen - Provberedning (ISO/DIS 21646:2020)
ISO 16559, Fasta biobränslen - Terminologi, definitioner och beskrivningar
ISO 4349, Solid recovered fuels — Method for the determination of the Recycling-Index
EN ISO 16559, Fasta biobränslen - Terminologi, definitioner och beskrivningar (ISO/FDIS 16559:2020)
ISO/TS 5411-2, Solid recovered fuels — Determination of self-heating — Part 2: Part 2: Basket heating tests
CEN/TS 5411-2, Solid recovered fuels - Determination of self-heating - Part 2: Basket heating tests
ISO/TS 21911-2, Fasta återvunna bränslen - Bestämning av självuppvärmning — Del 2:
CEN ISO/TS 21911-2, Fasta återvunna bränslen - Bestämning av självuppvärmning — Del 2:
ISO 5370, Fasta Biobränslen — Bestämning av andelen finfraktion i pellets
ISO 18135:2017/Amd 1, Fasta biobränslen — Provtagning — Tillägg 1
EN ISO 18135:2017/A1, Fasta biobränslen — Provtagning — Tillägg 1
CEN ISO/TS 20048-1, Fasta biobränslen - Bestämning av avgasning och syrenedbrytning - Del 1: Laboratoriemetod för bestämning av avgasning och syrenedbrytning i slutna behållare
ISO 18122, Fasta biobränslen - Bestämning av askhalt
EN ISO 18122, Fasta biobränslen - Bestämning av askhalt
ISO 18123, Fasta biobränslen - Bestämning av halten flyktiga ämnen
EN ISO 18123, Fasta biobränslen - Bestämning av halten flyktiga ämnen
ISO 18134-1, Fasta biobränslen - Bestämning av fukthalt - Torkning i ugn - Del 1: Total fukthalt - Referensmetod
EN ISO 18134-1, Fasta biobränslen - Bestämning av fukthalt - Torkning i ugn - Del 1: Total fukthalt - Referensmetod (ISO/DIS 18134-1:2021)
ISO 18134-3, Fasta biobränslen - Bestämning av fukthalt - Torkning i ugn - Del 3: Fukthalt i finmalt (< 1 mm) analysprov
EN ISO 18134-3, Fasta biobränslen - Bestämning av fukthalt - Torkning i ugn - Del 3: Fukthalt i finmalt analysprov
CEN ISO/TS 20048-2, Fasta biobränslen - Bestämning av avgasning och syrenedbrytning - Del 2: Operativ metod för utvärdering av koloxidavgasning
EN ISO 5370, Fasta Biobränslen — Bestämning av andelen finfraktion i pellets
EN ISO 4349, Solid recovered fuels — Method for the determination of the Recycling-Index
ISO 17225-8, Fasta biobränslen - Specifikationer och klassificering - Del 8: Termiskt behandlade och kompakterade biobränslen
ISO 17829, Fasta biobränslen - Bestämning av längd och diameter på pellets
Visa fler Visa färre
Utgivet 102 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 2 företag och organisationer
E.ON Värme Sverige AB, Örebro
Skellefteå Kraft AB, Skellefteå
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Aktuella remisser Att kommentera

Ämnesområden

Biologiska och alternativa energikällor (27.190)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Information om utbildningarregelverk och 
ordlista inom standardisering.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Niklas Jungerth
Projektledare
0709480664
niklas.jungerth@sis.se.invalid

Josefine Bora
Projektassistent
070-7138626
josefine.bora@sis.se.invalid