Standardutveckling · SIS/TK 248

Vägutrustning

Vägräcken, vägmärken, belysningsstolpar, trafiksignaler. Vi ser dem dagligen när vi rör oss i trafiken. Men vi reflekterar kanske sällan över den livsviktiga funktion som dessa produkter fyller och vilka krav som ställs för att de ska få användas.

Vägutrustning spänner över ett stort område och standarder utarbetas för krocksäkerhet, skyddsräcken och barriärer, vägmarkeringar, vägmärken, trafiksignaler, vägbelysning, bullerskydd och parkeringsautomater. Dessa standarder utgör en grund för CE-märkning och används vid offentlig upphandling inom Europa. De påverkar därigenom såväl tillverkare som myndigheter, provningsorgan och i slutändan även trafikanterna.

Arbetet omfattar produktspecifikationer, funktions- och säkerhetskrav. Standarderna har koppling till byggdirektivet och ett flertal är s.k. harmoniserade standarder, vilket innebär att de inarbetas som myndighetskrav i de europeiska länderna. De flesta av standarderna används även tillsammans med upphandlingsdirektivet och svenska upphandlingslagen.

Ur trafiksäkerhetssynpunkt ska situationen i Europa generellt förbättras och resultera i färre dödade och skadade trafikanter. Genom krav på att produkterna ska uppfylla åtminstone minimikrav för funktion och säkerhet rensas de sämsta produkterna ut.

Mer information om kommitténs arbete:

Läs mer om Vägutrustning
Aktuella remisser att kommentera
Arbetar nu med 38 standarder
EN 1424, Vägutrustning - Vägmarkeringar - Inblandningsglas
EN 1317-7, Vägutrustning - Skyddsanordningar - Del 7: Vägräckesändar - Prestandakrav vid kollisionsprovning samt provningsmetoder
EN 12352, Vägutrustning - Trafikstyrningsutrustning - Varningslyktor
EN 1317-5, Vägutrustning - Skyddsanordningar - Del 5: Skyddsanordningar för fordon - Produktkrav och kontroll av överensstämmelse
CEN/TR N1449, Passive safety of support structures for road equipment - Design and validation procedure of bogie vehicle
CEN/TR 1317-6, Vägutrustning - Skyddsanordningar - Del 6: Skyddsräcken för fotgängare
EN 12368, Vägutrustning - Trafikstyrningsutrustning - Signallyktor
EN 1463-1, Vägutrustning - Vägmarkeringar - Vägbanereflektorer - Del 1: Grundläggande funktionskrav
EN 12802, Vägutrustning - Vägmarkeringar - Laboratoriemetoder för identifiering
EN 12899-3, Vägutrustning - Permanenta vägmärken - Del 3: Kantstolpar och deras retroreflektorer
EN 17383, Vägutrustning- Bullerskydd - Deklarerade nyckelfaktorer för bedömning av hållbarhet
EN 40-1, Belysningsstolpar - Del 1: Definitioner, generella krav och dimensioner
EN 1790, Vägutrustning - Vägmarkeringar - Fabriksformade vägmarkeringar
EN 1793-6:2018/A1, Vägutrustning - Bullerskydd - Provningsmetod för bestämning av akustiska egenskaper - Del 6: Produktegenskaper - Fältmätning av luftljudsisolering i direkt ljudfält
EN 1463-3, Vägutrustning - Vägmarkeringar - Del 3: Aktiva vägbanereflektorer
EN 14388, Vägutrustning - Bullerskydd - Specifikationer
Road equipment – Interactions between automated, Vägutrustning - Interaktion mellan automatiserade fordon och väginfrastruktur - Gap- och överlappsanalys i definitioner av den digitala väginfrastrukturen för uppkopplade och automatiserade fordon
EN 1793-1, Vägutrustning - Bullerskydd - Provningsmetod för bestämning av akustiska egenskaper - Del 1: Produktegenskaper - Ljudabsorption i diffust ljudfält
EN 1793-2, Vägutrustning - Bullerskydd - Provningsmetod för bestämning av akustiska egenskaper - Del 2: Produktegenskaper - luftljudsisolering i diffust ljudfält
EN 1793-3, Vägutrustning - Bullerskydd - Provningsmetod för bestämning av akustiska egenskaper - Del 3: Enhetligt trafikbullerspektrum
EN 1793-4, Vägutrustning - Bullerskydd - Provningsmetod för bestämning av akustiska egenskaper - Del 4: Produktegenskaper - Fältmätning av ljuddiffraktion
EN 1793-5, Vägutrustning - Bullerskydd - Provningsmetod för bestämning av akustiska egenskaper - Del 5: Produktegenskaper - Fältmätning av ljudreflektion vid direkta ljudförhållanden
EN 1793-6, Vägutrustning - Bullerskydd - Provningsmetod för bestämning av akustiska egenskaper - Del 6: Produktegenskaper - Fältmätning av luftljudsisolering i direkt ljudfält
EN 1794-1, Vägutrustning - Bullerskydd - Icke-akustiska egenskaper - Del 1: Mekaniska egenskaper och stabilitetskrav
EN 1794-2, Vägutrustning - Bullerskydd - Icke-akustiska egenskaper - Del 2: Allmänna säkerhets- och miljökrav
EN 1794-3, Vägutrustning - Bullerskydd - Icke-akustiska egenskaper - Del 3: Reaktion vid brandpåverkan - Brandegenskaper avseende ljuddämpande anordningar och klassificering
EN 14389-1, Vägutrustning - Bullerskydd - Metoder för bedömning av långsiktiga egenskaper - Del 1: Akustiska parametrar
SS 7750-1, Vägutrustning - Tillfälliga trafikanordningar för gång- och cykeltrafik - Del 1: Skyddsanordningar av typen räcken och staket
SS 7750-2, Vägutrustning - Tillfälliga trafikanordningar för gång- och cykeltrafik - Del 2: Prefabricerade gång- och cykelbroar
EN 14389-2, Vägutrustning - Bullerskydd - Metoder för bedömning av långsiktiga egenskaper - Del 2: Icke-akustiska egenskaper
CEN/TS 1317-4, Vägutrustning - Skyddsanordningar - Del 4: Övergångar och öppningsbara sektioner på vägräcken - Funktionsklasser och acceptanskriterier vid kollisionsprovning
EN 12802, Vägutrustning - Vägmarkeringar - Laboratoriemetoder för identifiering
EN 17383, Vägutrustning- Bullerskydd - Deklarerade nyckelfaktorer för bedömning av hållbarhet
EN 12966, Vägutrustning - Vägmärken - Variabla meddelandeskyltar
N 1950 Road restraint systems - Transitions, Vägutrustning - Skyddsanordningar -
N 1951 Road restraint systems - Terminals, Vägutrustning - Skyddsanordningar -
N 1952 Road restraint systems - RBS, Vägutrustning - Skyddsanordningar -
, Vägutrustning -
Visa fler Visa färre
Utgivet 64 standarder
Visa fler Visa färre
Organisation 3 arbetsgrupper
SIS/TK 248/AG 01, Skyddsräcken och barriärer
SIS/TK 248/AG 03, Vägmärken
SIS/TK 248/AG 20, Trafikanordningar för oskyddade trafikanter
Deltagare 3 företag och organisationer
Reflex & Folie Nordic AB, Norsborg
Riksorganisationen Sveriges Motorcyklister, Borlänge
Trinity Highway International, Ängelholm
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Ämnesområden

Anläggningsarbete (93) Körbana (93.080.20) Vägutrustning och väginstallationer (93.080.30) Olycksfallskontroll (13.200) Buller förorsakat av transportmedel (17.140.30) Gatubelysning och tillhörande utrustning (93.080.40)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Peter Claeson
Projektledare
peter.claeson@sis.se.invalid

Ulrika Axmark
Projektassistent
ulrika.axmark@sis.se.invalid