Standardutveckling · SIS/TK 240

El- och elektronikutrustning för vägfordon

Dagens bilar liknar alltmer rullande datorer. Men de innehåller även en stor andel traditionell elteknik. Och allt måste fungera under svåra miljöbetingelser. Standarder spelar en stor roll inom området el- och elektronik i bilar. Såväl för de elektriska systemen som för data- och elektroniksystem och deras diagnostikbehov.

Standardisering inom området el, elektronik och datakommunikation i fordon syftar till att uppnå gemensamma globala överenskommelser för att:

 • underlätta utbytbarhet av komponenter och system
 • skapa gemensamma plattformar för kommunikation och kompatibilitet mellan komponenter och system, vilket också i många fall är en förutsättning för spridning och fortsatt utveckling
 • få till stånd ett enhetligt system för diagnostisering av komponenter och system
 • få enhetliga provningsmetoder som bildar bas för att definiera produktprestanda för ingående el- och elektronikkomponenter
 • definiera säkerhetskrav och metoder att uppfylla dessa.


Standardiseringen inom området är därmed till stor nytta både för fordonstillverkarna, för underleverantörer till fordonsindustrin, samt i slutänden för konsumenten.

Standarderna möjliggör:

 • Enhetliga provningsmetoder och krav
 • Enhetliga gränssnitt (mekaniska, elektriska, dataprotokoll) för att säkra kompatibilitet
 • Säkrad kvalitetsnivå
 • Förenklad inköpsprocess
 • Billigare produkter
 • En plattform för fortsatt teknikutveckling


Standardiseringen ger globala överenskommelser i form av ISO-standarder för:

 • Datakommunikation i fordon (främst baserat på CAN och olika tillämpningar av CAN)
 • Diagnostik av system och komponenter i fordonet (tjänster, koder, protokoll, kommunikation etc)
 • Implementering av informatik-, telematik- och multimediautrustning i fordonet
 • Metoder för utvärdering och klassificering av elstörningar och immunitet hos komplett fordon och enskilda komponenter
 • Utförande och provningsmetoder för elledningar av alla typer som används i fordon
 • Utförande och provningsmetoder för el- och elektronikanslutningar i fordon
 • Elanslutningar och datakommunikation mellan dragbil och släp/semitrailer
 • Miljöprovning av el- och elektronikkomponenter i fordon
 • Systematisk säkring av funktionssäkerheten i el- och elektroniksystem.


De flesta arbeten ovan är organiserade i arbetsgrupper inom ISO, som har en motsvarande svensk arbetsgrupp som direkt referens, i de fall som området är prioriterat ur svensk synvinkel.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 61 standarder
ISO 20935, Road vehicles - Application profile for CAN-based network - Framework for special-purpose cars
ISO 7637-2, Vägfordon - Ledningsbundna och kopplade elstörningar - Del 2: Elektriska transienter längs matningsledning
ISO 21111-8, Road vehicles — In-vehicle Ethernet — Part 8: Electrical 100-Mbit/s Ethernet transmission media, components and tests
ISO 16844-3, Vägfordon - Färdskrivarsystem - Del 3: Gränssnitt för rörelsesensorer
ISO 21448, Vägfordon — Säkerhet i den avsedda funktionaliteten
ISO 11451-5, Vägfordon - Elstörningar från smalbandsemission av elektromagnetisk energi - Provningsmetoder för komplett fordon - Del 5: Modväxlad kammare
ISO 16750-1, Vägfordon - Miljökrav och miljöprovning för el- och elektronikutrustning - Del 1: Allmänt
ISO 16750-2, Vägfordon - Miljökrav och miljöprovning för el- och elektronikutrustning - Del 2: Elbelastningar
ISO 16750-3, Vägfordon - Miljökrav och miljöprovning för el- och elektronikutrustning - Del 3: Mekaniska belastningar
ISO 16750-4, Vägfordon - Miljökrav och miljöprovning för el- och elektronikutrustning - Del 4: Klimatbelastningar
ISO 16750-5, Vägfordon - Miljökrav och miljöprovning för el- och elektronikutrustning - Del 5: Kemiska belastningar
ISO 24089, Road vehicles — Software update engineering
ISO 14229-3, Vägfordon - Enhetliga diagnostiktjänster (UDS) - Del 3: Enhetliga diagnostiktjänster i CAN-implementering (UDSonCAN)
ISO 16844-1, Vägfordon - Färdskrivarsystem - Del 1: Elektromekaniska komponenter
ISO 16844-2, Vägfordon - Färdskrivarsystem - Del 2: Gränssnitt med registreringsenhet
ISO 16844-4, Vägfordon - Färdskrivarsystem - Del 4: Gränssnitt för display
ISO 16844-6, Vägfordon - Färdskrivarsystem - Del 6: Gränssnitt för diagnostik
ISO 19642-11, Vägfordon - Elledningar - Del 11: Mått och krav -
ISO 19642-12, Vägfordon - Elledningar - Del 12: Oskärmade
ISO 24195, Vägfordon - Terminologi för startanordningar
ISO 16844-7, Vägfordon - Färdskrivarsystem - Del 7: Parametrar
ISO 24650, Road Vehicles — Sensors for automated driving under adverse weather conditions — Assessment of the cleaning system
ISO 10605, Vägfordon - Provningsmetoder för elstörningar från elektrostatisk urladdning
ISO 11992-2, Vägfordon - Överföring av digital information mellan dragfordon och släpfordon - Del 2: Tillämpningsskikt för bromsar och drivlina
ISO 11992-4, Vägfordon - Överföring av digital information mellan dragfordon och släpfordon - Del 4: Diagnostik
ISO 11451-4, Vägfordon - Elstörningar från smalbandsemission av elektromagnetisk energi - Del 4: Metod för ströminjicering i kablage
ISO 14229-5, Vägfordon - Enhetliga diagnostiktjänster (UDS) - Del 5: Enhetliga diagnostiktjänster för IP-implementering (UDSonIP)
ISO 13209-2, Vägfordon - Open Test sequence eXchange format (OTX) - Del 2: Specifikation och krav för grunddatamodell
ISO 8092-2, Vägfordon - Elanslutningar för fordonskablage - Del 2: Definitioner, provningsmetoder samt allmänna prestandakrav
EN ISO 8092-2, Vägfordon - Elanslutningar för fordonskablage - Del 2: Definitioner, provningsmetoder samt allmänna prestandakrav
ISO 8092-6, Vägfordon - Elanslutningar för fordonskablage - Del 6: Ethernet i fordon, allmänna prestandakrav och definitioner av gränssnitt
ISO/PAS 5112, Road vehicles — Guidelines for auditing cybersecurity engineering
ISO 13209-3, Vägfordon - Open Test sequence eXchange format (OTX) - Del 3: Regler för utökning av specifikationen
ISO 8092-7, Vägfordon - Elanslutningar för fordonskablage - Del 7: Krav på elanslutning, provningsmetoder och gränssnittsdefinition för miniatyriserade koaxialanslutningar
ISO 20730-2, Vägfordon - Fordonets trafiksäkerhetsgränssnitt för elektronisk periodisk teknisk inspektion (ePTI) - Del 2: Kommunikationskrav .....
ISO 19642-1, Vägfordon - Elledningar - Del 1: Terminologi och riktlinjer för utformning
ISO 19642-2, Vägfordon - Elledningar - Del 2: Provningsmetoder
ISO 16882, Vägfordon - Säkerhet hos mekanisk plombering till färdskrivare - Krav och provning
ISO 22900-2, Vägfordon - Modulärt gränssnitt för fordonskommunikation (MVCI) - Del 2: D-PDU API för diagnostik
ISO 20653, Vägfordon - IP-klassning av elutrustning, skydd mot främmande föremål, vatten och åtkomlighet
ISO/TS 5083, Road vehicles — Safety and cybersecurity for automated driving — Design, verification and validation
ISO 23239-2, Road vehicles — Vehicle domain service (VDS) — Part 2: Application layer and sequence requirements
ISO 26021-1, Vägfordon - Aktivering av pyrotekniska enheter i fordon i samband med skrotning - Del 1: Gränssnitt för applikation och kommunikation
ISO 26021-3, Vägfordon - Aktivering av pyrotekniska enheter i fordon i samband med skrotning - Del 3: Datadefinitioner
ISO 24581, Road vehicles — General requirements and test methods of in-vehicle optical harnesses for up to 100Gbit/s communication
ISO 20078-1, Road vehicles — Extended vehicle (ExVe) web services — Part 1: Content and definitions
ISO/TS 5083, Road vehicles — Safety and cybersecurity for automated driving — Design, verification and validation
ISO 20078-2, Road vehicles — Extended vehicle (ExVe) web services — Part 2: Access
ISO 20078-3, Road vehicles — Extended vehicle (ExVe) web services — Part 3: Security
ISO/TR 7964, Road vehicles — Future directions for vehicle EMC validation — Adapting to emerging complex systems and safety considerations (including functional safety and SOTIF)
ISO/TR 7964, Road vehicles — Future directions for vehicle EMC validation — Adapting to emerging complex systems and safety considerations (including functional safety and SOTIF)
ISO 11451-1, Vägfordon - Elstörningar från smalbandsemission av elektromagnetisk energi - Provningsmetoder för komplett fordon - Del 1: Allmänna principer och terminologi
ISO 11451-2, Vägfordon - Elstörningar från smalbandsemission av elektromagnetisk energi - Provningsmetoder för komplett fordon - Del 2: Yttre strålningskällor
ISO 11451-3, Vägfordon - Elstörningar från smalbandsemission av elektromagnetisk energi - Provningsmetoder för komplett fordon - Del 3: Simulerad strålningskälla i fordon
ISO 11452-1, Vägfordon - Elstörningar från smalbandsemission av elektromagnetisk energi - Provningsmetoder för komponenter - Del 1: Allmänna principer och terminologi
ISO 11452-8, Vägfordon - Elstörningar från smalbandsemission av elektromagnetisk energi - Provningsmetoder för komponenter - Del 8: Immunitet mot magnetfält
ISO 14229-7, Vägfordon - Enhetliga diagnostiktjänster (UDS) - Del 7: Enhetliga diagnostiktjänster i LIN (UDSonLIN)
ISO/PAS 8800, Road Vehicles — Safety and artificial intelligence
ISO/PAS 8926, Road vehicles — Functional safety — Qualification of pre-existing software products for safety-related applications
ISO 14229-1:2020/Amd 1, Vägfordon - Enhetliga diagnostiktjänster (UDS) - Del 1: Tillämpningsskikt - Tillägg 1
ISO 4091:2003/CD Amd 1, Vägfordon - Elanslutningar mellan dragbil och släp - Definitioner, provning och krav - Tillägg 1
Visa fler Visa färre
Utgivet 213 standarder
Visa fler Visa färre
Organisation 3 arbetsgrupper
SIS/TK 240/AG 01, Datakommunikation och diagnostik för vägfordon
SIS/TK 240/AG 04, Elledningar för vägfordon
SIS/TK 240/AG 06, El- och elektronikanslutningar för vägfordon
Deltagare 2 företag och organisationer
Södertälje Scania Två, Söder tälje
TE Connectivity Svenska AB, Upplands Väsby
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Delta i kommittén

Ämnesområden

Elektronik (31) Fordonsteknik (43) Fordonssystem (43.040) Elektriska utrustningar (43.040.10)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Peter Claeson
Projektledare
peter.claeson@sis.se.invalid

Ylva Yassine
Projektassistent
ylva.yassine@sis.se.invalid