Standardutveckling · SIS/TK 209

Hållbarhet hos byggnadsverk

Byggnader och byggd miljö använder hälften av allt det material som tas upp ur jorden. Under sin livstid svarar de för nästan hälften av all åtgång av primärenergi i Europa och ansvarar för 40 % av växthusgasutsläppen. Med dessa fakta är det väldigt lätt att inse betydelsen av hållbarhetsarbete inom byggsektorn, vilket är vad kommittén arbetar med.

Det yttersta målet för denna kommitté är att arbeta för hållbar utveckling inom byggande och förvaltning. Man arbetar med att ta fram metodstandarder som värderar ett byggnadsverks totala påverkan såväl miljömässigt som ekonomiskt och socialt under hela dess livslängd. Man arbetar också, sedan lanseringen av CEN/TC 350/SC 1 ”Circular Economy in the Construction Sector” i maj 2021, med standardisering gällande cirkularitet inom byggsektorn.

Då de standarder som kommittén är med och tar fram är uteslutande europeiska och globala så är en av dess största uppgifter att framföra och försvara de svenska intressena på internationell nivå.

Sverige har under det gångna arbetet haft en betydande roll på den internationella scenen och varit väldigt delaktig i framtagandet av flera internationella standarder. 

Under "Läs mer" kan du se film där Rutger Gyllenram (ordförande) och Martin Erlandsson (vice ordförande) berättar om arbetet med hållbara byggnadsverk, samt om arbetet med hållbara byggnadsverk ur ett myndighets- och konsultperspektiv.

Mer information om kommitténs arbete:

Livscykelskeden och moduler i EN 15804 och EN 15978 Översättning
Arbetar nu med 11 standarder
EN 17472, Hållbarhet hos byggnadsverk - Hållbarhetsvärdering av anläggningar - Beräkningsmetoder
EN 17680, Hållbarhet hos byggnadsverk — Utvärdering av potential för hållbar renovering av byggnader
ISO 22057, Hållbarhet hos byggnadsverk - Datamallar för användning av EPD:er för byggprodukter i BIM
EN 15978-1, Hållbarhet hos byggnadsverk - Metod för bedömning av byggnaders prestanda - Del 1: Miljöprestanda
ISO 21931-1, Sustainability in buildings and civil engineering works - Framework for methods of assessment of the environmental, social and economic performance of construction works as a basis for sustainability assessment - Part 1: Buildings
ISO 21928-2, Hållbarhet hos byggnadsverk och anläggningar - Hållbarhetsindikatorer - Del 2: Ramverk för framtagande av indikatorer för anläggningar
EN 15978-2, Hållbarhet hos byggnadsverk - Värdering av byggnaders sociala prestanda - Del 2: Beräkningsmetodik
EN ISO 22057, Hållbarhet hos byggnadsverk - Datamallar för användning av EPD:er för byggprodukter i BIM (ISO 22057:2021)
EN 17672, Hållbarhet hos byggnadsverk - Miljödeklarationer för byggprodukter - Horisontella regler för kommunikation mellan företag och konsumenter
EN 15941, Hållbarhet hos byggnadsverk - Datakvalitet för miljöbedömning av produkter och byggnadsverk - Val och användning av data
ISO/TS 12720, Sustainability in buildings and civil engineering works — Guidelines on the application of the general principles in ISO 15392
Visa fler Visa färre
Utgivet 21 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 1 företag och organisationer
Byggmaterialindustrierna Bysam ServiceAB, Stockholm
Finansiering

Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén.

Läs mer

Ämnesområden

Byggnadsmaterial och byggnader (91) Byggnader Allmänt (91.040.01)