Standardutveckling · SIS/TK 156

Plast

Varje dag använder vi produkter och innovationer av plast. Plast är formbart, lätt, tåligt, hållbart, energisnålt och återvinningsbart. Standardiseringen inom plast omfattar bland annat provningsmetoder, specifikationer och terminologi, där både termoplast, härdplast och kompositer behandlas.

Kommittén för plast är påverkar aktivt tekniskt innehåll och riktlinjer för framtida nationella och internationella standarder. Målet är att få acceptans för svenska synpunkter i den internationella standardiseringen samt att standarderna som publiceras ska leva upp till svenska krav och riktlinjer. Standarderna underlättar vid utveckling, tillverkning, inköp och användande av produkterna.

Arbetsgrupp 1 - Miljöaspekter 

Ur ett miljöperspektiv har plasten många utmaningar inte minst vad gäller återvinning. EU-kommissionens plaststrategi identifierar standarder som ett viktigt verktyg i utvecklingen mot en hållbar plastanvändning.

I arbetsgruppen utvecklas standarder inom områdena biobaserad plast, bionedbrytbar plast, koldioxidavtryck och annan miljöpåverkan, karaktärisering av plastläckage (inkl. mikroplast), plaståtervinning och resurseffektivitet (inkl. cirkulär ekonomi). Arbetsgruppen driver även det internationella arbetet (ISO) för mekanisk och kemisk återvinning av plast.

Arbetsgrupp 2 - Plaströrssystem

Plaströr används i applikationer för distribution av olika fluider. Plaströrssystem är idag en av de viktigaste grundbultarna för ett samhälle och används i allt från vattentillförsel till olika industriella applikationer. 

Inom arbetsgruppen tas standarder fram med avseende på allt ifrån varm- och kallvattendistribution, för bland annat dricksvatten och värmesystem, till avlopp och olika industriella applikationer för t.ex. gasformiga bränslen. Projekten omfattar rör, armaturer, ventiler, testmetoder för hållfasthet och kemisk resistans, dimensioner och toleranser samt temperatur- och tryckklassificering.

Arbetsgrupp 3 – Material

Plast består av en mängd olika polymera material med unika egenskaper och olika tillämpningsområden. Plast är ett viktigt material för det moderna samhället och bidrar på många sätt till en hög levnadsstandard. Det används i allt från komponenter i bilar till barriärfilm för livsmedelsprodukter.

Inom arbetsgruppen bevakas och utvecklas standarder för området plast men med undantag för miljöaspekter och plaströrssystem. Det innebär standarder gällande bl.a. provningsmetoder, karakteriseringsmetoder och terminologi. Några exempel på material som behandlas är termoplast, härdplast, cellplast och kompositer.

Mer information om kommitténs arbete:

Läs mer
Internationellt deltagande Arbetsgrupp 1
Internationellt deltagande Arbetsgrupp 2
Internationellt deltagande Arbetsgrupp 3
Arbetar nu med 246 standarder
EN 14448, Heated tool welding of thermoplastics mouldings in mass production
ISO 26842:2008, Lim - Vägledning till hållbarhetstester för val av lim till träprodukter för inomhusbruk
ISO , Adhesives - Adhesives for bonding parquet to subfloor - Test methods and minimum requirements
ISO 18247, Plastics - Determination of the shear viscosity function of polymer melts using screw type rheometers
ISO 18485, Peel test for the determination of interlaminar fracture toughness of flexible packaging laminates
ISO 17880.2, Cellular plastics - Self-supporting metal faced sandwich panels - Cellular plastics
ISO/TR 10986:2014, Plasitcs piping systems for pressure and non-pressure applications - Installation of pipes above ground - Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) systems based on unsaturated polyester (UP) resin
ISO 7214, Cellular plastics — Polyethylene — Methods of test
EN ISO 7214, Cellplast - Polyeten - Provningsmetoder
EN ISO 877-1, Plast - Metoder för exponering av solstrålning - Del 1: Allmän vägledning
ISO 877-1, Plast - Metoder för exponering för solstrålning - Del 1: Generell vägledning
ISO 877-2, Plast - Metoder för exponering för solstrålning - Del 2: Exponering för direkt och glasfiltrerad solstrålning
EN ISO 877-2, Plast - Metoder för exponering av solstrålning - Del 2: Utomhusexponering bakom fönsterglas
ISO 877-3, Plast - Metoder för exponering för solstrålning - Del 3: Intensifierad väderexponering med koncentrerad solstrålning
ISO 17281/Amd 1, Plast - Bestämning av brottseghet (GIC och KIC) vid måttlig belastning (1m/s) - Tillägg 1
ISO/TS N6682, Plastics piping systems - General rules for structural design of glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) pipes - Part1: Buried pipe
ISO/TS 15791-2, Plastics — Development and use of intermediate-scale fire tests for plastics products — Part 2: Guidance for the use of intermediate-scale fire tests on semi-finished or finished products
ISO 20717, Determination of residual vinyl chloride monomer (VCM) in poly vinyl chloride (PVC) by GC/MS
ISO 20707, Determination of PCNs (Polychlorinated naphthalenes) in PVC by GC/MS
ISO 20718, Plastics-Identification and determination of Poly(Vinyl Chloride) (PVC) contamination in flakes of Poly(Ethylene Terephthalate) (PET) recyclates
ISO/TS 20979, Plastics - Determination of fracture toughness under plane stress impact conditions of Polyethylene (PE)
ISO 17885/Amd1, Plaströrssystem - Mekaniska rördelar för tryckrörsystem - Specifikationer
ISO 3451-1, Plast - Bestämning av askhalt - Del 1: Allmänna metoder
ISO 20374, Constant heating rate method for determination of melt flow properties of polymers
ISO 28660, Plastics. Test Method for Determining J and R Curves
ISO , Test Method for Accelerated Outdoor Weathering of Polyolefin
ISO , Plastics — Methods of exposure to determine degradation using spectral radiation
ISO 15064, Plastics - Aromatic isocyanates for use in the production of polyurethanes - Determination of the isomer ratio in toluene diisocyanate
EN , Continuous-fibre-reinforced plastic composites - Pultruded unidirectional rods - Determination of tensile properties parallel to rhe fibre direction
ISO 15033, Plast - Bestämning av kaprolaktam och dess cykliska och linjära oligomerer med HPLC
ISO 178, Plastics - Determination of flexural properties
ISO 14855-2, Bestämning av den slutgiltiga aerobiska biologiska nedbrytningen av plastmaterial vid kontrollerad kompostering - Metod för analys av utvecklad koldioxid - Del 2: Viktanalys av utvecklad koldioxid i laboratorieskala
ISO/TR , Thermoplastic pipes for the conveyance of fluids - Inspection of polyethylene butt fusion joints using phased array ultrasonic testing
EN , Quantification of alteration of biodegradable mulch films
ISO 21705 , Plastics - Determination of fracture toughness under plane stress state: essential work of fracture, we
ISO/TS 22780, Plastics piping systems - Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) pipes - System design of above ground pipe and joint installations without end-thrust
ISO/TS 10986, Plastics piping systems - Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) pipes - System design of above ground pipe and joint installations without end thrust
ISO 22101-1, Polyethylene reinforced with short glass fibres (PE-sGF) piping systems for industrial applications - Part 1: General
ISO 22101-2, Polyethylene reinforced with short glass fibres (PE-sGF) piping systems for industrial applications - Part 2: Pipes
ISO 21096, Water vapour transmission rate - General quality aspects and metrological traceability of calibration measurements
CEN/TC 249 N1945, Peek - Part 2 : Determination of properties
EN 15534-5, Kompositer tillverkade av cellulosabaserade material och termoplaster (vanligen kallad trä-polymer-kompositer (WPC) eller naturfiberkompositer (NFC)) - Del 5: Krav för beklädnad av profiler och plattor
CEN7TC 249 N 2040, Plastics - Recycled plastics - Determination of selected marker compounds in food grade recycled polyethylene terephthalate (PET)
ISO 23524, Plastics - Determination of fracture toughness of films and thin sheets: the essential work of fracture
ISO 23627, Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage - Steel Reinforced Corrugated Polyethylene Pipes and fittings
ISO 19721, Plastics - Abrasion test method for artificial turfs using combined UV exposure and mechanical wear
ISO/TS 28660, Plastics - Determination of J-R curves
ISO 13479, Polyolefinrör för transport av vätskor - Bestämning av motstånd mot sprickbildning - Provningsmetod för långsam sprickbildning på rör med anvisning
ISO 23822, Determination of TCEP in plastics by gas chromatography-mass Spectrometry (GC-MS) and liquid chromatography-mass spectrometry (LC-MS)
ISO 24048, Plastics: Determination of bound acrylonitrile content in the continuous phase of acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS) by Dumas combustion method
ISO/TR 19032, Plastics — Use of polyethylene reference specimens (PERS) for monitoring laboratory and outdoor weathering conditions
ISO/TS 23818-1, Assessment of conformity of plastics piping systems for the rehabilitation of existing pipelines - Part 1: Polyethylene (PE) material
ISO 11296-9, Plaströrssystem för renovering av markförlagda självfallsledningar för avloppsvatten - Del 9: Fodring med ett hårt förankrat plastskikt
ISO 24187, Principles for the development of standards for investigation procedures of plastics in environmental media and materials
ISO 17880, Plastics - Self-supporting metal-faced sandwich panels
ISO 23483, Carbon fibres - Determination of PAN-based carbon fibre tow characteristics - Thermal conductivity
ISO 15877-3:2009/Amd 2, Plaströrsystem för varm- och kallvatteninstallationer - Material PVC-C - Del 3: Rördelar
ISO/TS 24399, Thermoplastic pipes for the conveyance of fluids - Inspection of polyethylene butt fusion joints using time of flight diffraction testing
SS-INSTA 2072-1, Plastic Pipes. Butt Fusion. Part 1. Definitions and Scope
SS-INSTA 2072-2, Plastic Pipes. Butt Fusion. Part 2. Welding method
SS-INSTA 2072-3, Plastic Pipes. Butt Fusion. Part 3. Visual inspection
SS-INSTA 2072-4, Plastic Pipes. Butt Fusion. Part 4. Marking. Documentation
SS-INSTA 2072-5, Plastic Pipes. Butt Fusion. Part 5. Defining the durability of weld joints. Destructive test methods
SS-INSTA 2072-6, Plastic Pipes. Butt Fusion. Part 6. Welding equipment calibration
SS-INSTA 2072-7, Plastic Pipes. Butt Fusion. Part 7. Qualification test
ISO 24282, Test methods for wood-plastic recycled composite
ISO 24360, Composites and reinforcements fibres - Carbon fibre reinforced plastics (CFRPs) and metal assemblies - Determination of the cross tension strength
ISO 23927, Laminates and moulding compounds - Prepregs - Determination of tack
ISO 24573-1, Cellular plastic - Bead applied two component polyurethane foam - Part 1: Part 1: Material specification
ISO 24572-1, Cellular plastic - Bead applied one component polyurethane foam - Part 1: Material specification
ISO 7214, Cellular plastics - Polyethylene - Methods of test
ISO 24542, Method for analysing micro plastics in waters with very low contents of suspended solid
EN 17615, Plast - Miljöaspekter - Ordlista
ISO/TR 4763, Plastics - Environmental aspects- Analysis of relevant terms used in the sector and need for standardization
ISO/TS 23818-2, Assessment of conformity of plastics piping systems for the rehabilitation of existing pipelines - Part 2: Resin-fibre composite (RFC) material
ISO/TS 23818-3, Assessment of conformity of plastics piping systems for the rehabilitation of existing pipelines - Part 3: Unplasticised poly(vinyl chloride) (PVC-U) material
EN 438-7, Dekorativa högtryckslaminat (HPL) - Skivor baserade på härdplaster (vanligen benämnda laminat) - Del 7: Kompakt laminat och HPL kompositpaneler för inner- och yttervägg samt innertaksytor
CEN/TS 17152-3, Plastics piping systems for non-pressure underground conveyance and storage of non-potable water — Boxes used for infiltration, attenuation and storage systems — Part 3: Assessment of conformity
ISO 22102, Polyethylene (PE) materials for piping systems — Determination of the resistance to point loads — Test method
ISO 22526-4, Plastics — Carbon and environmental footprint of biobased plastics — Part 4: Environmental (total) footprint (Life Cycle Assessment)
ISO 23930, Fibre-reinforced plastic composites-Full section compressive test for pultruded FRP Profiles
ISO 9854-2, Thermoplastics pipes for the transport of fluids - Determination of pendulum impact strength by the Charpy method - Part 2: Test conditions for pipes of various materials
ISO 9854-1, Thermoplastics pipes for the transport of fluids - Determination of pendulum impact strength by the Charpy method - Part 1: General test method
ISO 16486-4, Plaströrssystem för distribution av gasformiga bränslen - (PA-U) rörsystem med smätsvetsning och mekaniska kopplingar - Del 4: Ventiler
ISO/TS 16486-7, Plastics piping systems for the supply of gaseous fuels — Unplasticized polyamide (PA-U) piping systems with fusion jointing and mechanical jointing - part 7: Assessment of conformity
ISO 4410, In-Plane Permeability Characterization of Engineering Textiles
ISO 4504, Plastics-Polyethylene (PE)-Determination of co-monomer content by NMR carbon-13 spectroscopy
ISO 21003-3:2008/Amd 1, Flerskiktsrör för varm- och kallvatteninstallationer i byggnad - Del 3: Rördelar
ISO 15874-3:2013/Amd2, Plaströrssystem för varm- och kallvatteninstallationer — Material PP — Del 3: Rördelar — Tillägg 2
EN , Plastics piping systems in polluted soil for transport of water — Pipes with Barrier layer — Determination of Barrier properties of PE pipes
ISO 22183, Plastics — Validation of force-time curve of tensile testing at high speed
EN 16903, Plaströrssystem- Hållbarhet för bygg- och anläggningsarbeten- Produktkategoriregler för markförlaggda plaströrssytem
EN 16904, Plaströrssystem- Hållbarhet för bygg- och anläggningsarbeten- Produktkaregoriregler för plaströrssystem inom byggnad
ISO 4981, Plastic piping systems for non-pressure underground conveyance and storage of non-potable water — Boxes Used for Infiltration, Attenuation and Storage systems. Part 1: Specifications for storm water boxes made of PP and PVC-U
ISO 4982, Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage — Polyethylene and polypropylene (PP) arch chambers used for infiltration, attenuation and storage systems
ISO 4907-1, Plastics — Ion exchange resin — Part 1: Determination of exchange capacity of acrylic anion exchange resins
ISO 4907-2, Plastics — Ion exchange resin — Part 2: Determination of water content for anion exchange resins in hydroxide form
ISO 4907-3, Plastics — Ion exchange resin — Part 3: Determination of exchange capacity of anion exchange resins in hydroxide form
IEC 62321-11, Determination of certain substances in electrotechnical products — Part 11: Determination of Tris (2-chloroethyl) phosphate (TCEP) in plastics by gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS) and liquid chromatography-mass spectrometry (LC-MS)
ISO 9624:2019/Amd 1, Thermoplastics piping systems for fluids under pressure - Flange adapters and loose backing flanges - Mating dimensions
ISO 19095-5, Plastics - Evaluation of the adhesion interface performance in plastic-metal assemblies - Part 5: Fracture energy
EN 1455-1, Plaströrsystem - Plaströr för avlopp (låg och hög temperatur) inomhus - Rör och rördelar av Akrylnitril-butadien-styren (ABS) - Del 1: Krav för rör, rördelar och systemet
EN 1566-1, Plaströrsystem - Plaströr för avlopp (låg och hög temperatur) inomhus - PVC-C - Del 1: Specifikation för rör, rördelar och systemet
ISO 11358-1, Plast - Viktanalys av polymerer - Del 1: Allmänna principer
ISO 20819-2, Plastics — Wood-plastic recycled composites (WPRC) — Part 2: Test methods
ISO 21368, Lim - Vägledning vid tillverkning av limmade konstruktioner och för rutiner vid rapportering av riskbedömningar av sådana konstruktioner
ISO 5102, Fiber reinforced plastics-a small modular framework-requirements and test methods
ISO 11295, Plaströrssystem - Klassificering och information om konstruktion av plaströrssystem avsedda för renovering
ISO 13268, Plaströrssystem - Rör och rördelar av termoplast för avlopp i mark - Stigarrör av termoplast för inspektions- och nedstigningsbrunnar - Bestämning av ringstyvhet
ISO 13267, Plaströrssystem av termoplast för avlopp i mark - Bottnar i inspektions- och nedstigningsbrunnar av termoplast - Metoder för provning av motståndskraft mot knäckning
ISO 13266, Plaströrssystem av termoplast för avlopp i mark - Stigarrör av termoplast för inspektions- och nedstigningsbrunnar - Bestämning av hållfasthet mot yt- och trafikbelastning
ISO 5134, Plastics — Sample Preparation for Heavy Metal determination and Digestion in Closed Pressure Vessels
ISO 4586-2, Dekorativa högtryckslaminat - Skivor av härdplast (Kallas även för laminat) - Del 2: Bestämning av egenskaper
ISO 4586-3, High-pressure decorative laminates (HPL, HPDL) - Sheets based on thermosetting resins (usually called laminates) - Part 3: Classification and specifications for laminates less than 2 mm thick and intended for bonding to supporting substrates
ISO 4586-4, High-pressure decorative laminates (HPL, HPDL) - Sheets based on thermosetting resins (usually called laminates) - Part 4: Classification and specifications for compact laminates of thickness 2 mm and greater
ISO 4586-5, High-pressure decorative laminates (HPL, HPDL) - Sheets based on thermosetting resins (usually called laminates) - Part 5: Classification and specifications for flooring grade laminates less than 2 mm thick intended for bonding to supporting substrates
ISO 4586-6, High-pressure decorative laminates (HPL, HPDL) - Sheets based on thermosetting resins (usually called laminates) - Part 6: Classification and specifications for exterior-grade compact laminates of thickness 2 mm and greater
ISO 4586-7, High-pressure decorative laminates (HPL, HPDL) - Sheets based on thermosetting resins (usually called laminates) - Part 7: Classification and specifications for design laminates
ISO 4586-8, High-pressure decorative laminates (HPL, HPDL) - Sheets based on thermosetting resins (usually called laminates) - Part 8: Classification and specifications for alternative core laminates
ISO 5148, Plastics — Assessment of specific aerobic biodegradation rate of solid plastic materials
ISO 4765, UPE (ultra-weak photon emission) measurement as an analysis method of degradation of polymeric material
EN 14541-1, Plaströrssystem - Användning av termoplastiska recyklat - Del 1: Ordlista
ISO 5214, Cellular plastic — Bead-applied two component polyurethanefoam- Part 1: Material specification
ISO 10365, Adhesives — Designation of main failure patterns
ISO 4768, Measurement method of anti-biofilm activity on non-porous surfaces
ISO 13741-1, Plastics/rubber - Polymer dispersions and rubber latices (natural and synthetic) - Determination of residual monomers and other organic components by capillary-column gas chromatography - Part 1: Direct liquid injection method
ISO 16396-2, Plast - Press- och sprutmaterial av amidplast - Del 2: Framställning av prov och egenskapsbestämning
ISO 22007-7, Plast - Bestämning av termisk konduktivitet och värmediffusionsförmåga - Del 7: Bestämning av thermisk effusivitet via
ISO 5412, Biodegradable plastic shopping bags for composting
ISO 5424, Compostable drinking straws
ISO 5425, Specifications for use of poly (lactic acid) in specific 3D printing applications
ISO 5430, Plastics — Marine ecotoxicity testing scheme for biodegradable plastic materials — Test methods and requirements
ISO 16152, Plast - Bestämning av xylenlösliga ämnen i polypropylen
ISO 4892-5, Plastics — Methods of exposure to laboratory light sources — Part 5: Electrodeless Plasma lamps
ISO 15874-1/Amd 1, Plaströrssystem för varm- och kallvatteninstallationer - Material PP - Del 1: Allmänt- Tillägg 1
ISO 15874-2/Amd 2, Plaströrssystem för varm- och kallvatteninstallationer - Material PP - Del 2: Rör - Tillägg 2
ISO 16422-2, Pipes and joints made of oriented unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-O) for the conveyance of water under pressure — Part 2: Pipes
ISO 16422-5, Pipes and joints made of oriented unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-O) for the conveyance of water under pressure — Part 5: Fitness for purpose of the system
ISO 16422-3, Pipes and joints made of oriented unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-O) for the conveyance of water under pressure — Part 3: Fittings
ISO 16422-1, Pipes and joints made of oriented unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-O) for the conveyance of water under pressure — Part 1: General
EN ISO 8985, Plast - Etenvinylacetat-sampolymerer (E/VAC) termoplast - Bestämning av vinylacetathalt (ISO/DIS 8985:2020)
EN ISO 527-5, Plast - Bestämning av töjningsegenskaper - Del 5: Provningsbetingelser för enkelriktade fiberförstärkta kompositer (ISO/DIS 527-5:2020)
EN ISO 527-4, Plast - Bestämning av töjningsegenskaper - Del 4:Provningsbetingelser för isotropa och ortotropa fiberförstärkta kompositer (ISO/DIS 527-4:2020)
ISO 8985, Plastics — Ethylene/vinyl acetate copolymer (EVAC) thermoplastics — Determination of vinyl acetate content
ISO/PRF 527-4, Plastics — Determination of tensile properties — Part 4: Test conditions for isotropic and orthotropic fibre-reinforced plastic composites
ISO 11299-4, Plastics piping systems for renovation of underground gas supply networks — Part 4: Lining with cured in place pipes
ISO 5623, Plastics — Joining of thermoplastic moulded components — Specification for quality levels for imperfections
ISO 5641, Plastics — Thermoplastic joining interface materials for creation of joints between similar or dissimilar materials, intended to be disassembled and/or reassembled — Requirements and test methods
EN ISO 13479, Plaströrssystem - Polyolefinrör för transport av vätskor - Bestämning av motstånd mot sprickbildning - Provningsmetod för långsam sprickbildning på rör med anvisning
ISO 5684, Adhesives — Floor covering adhesives and products for flooring installation — Assessment and classification of low VOC products
ISO 5677, Testing and characterization of mechanically recycled Polypropylene (PP) and Polyethylene (PE) for intended use in different plastics processing techniques
ISO 8233, Thermoplastics valves — Torque — Test method
CEN/TS 14541-2, Plastics pipes and fittings - Utilisation of thermoplastics recyclates - Part 2: Recommendations for relevant characteristics
ISO/TR 10358, Plastics pipes and fittings for industrial applications — Collection of data on combined chemical resistance
ISO 1663, Rigid cellular plastics - Determination of water vapour transmission properties
EN ISO 15493:2003/A11, Plaströrsystem för industriapplikationer - ABS, PVC-U och PVC-C - Krav för komponenter och system - Metriska serier - Tillägg 2
CEN/TS 13598-3, Plaströrsystem - Självfallsledningar för avloppsvatten i mark - PVC-U, PP och PE - Del 3: Krav på bestyrkande av systemöverensstämmelse
ISO 11359-2, Plastics — Thermomechanical analysis (TMA) — Part 2: Determination of coefficient of linear thermal expansion and glass transition temperature
ISO 6076, Adhesives — Installation of floor coverings, wood flooring, levelling compounds and tiles — Specification of trowel notch sizes
ISO 18553, Metod för bedömning av halten pigment eller kimrök i polyolefinrörledningar, kopplingar och sammansättningar
ISO 23949, Plastics — Application of spread of flame test to plastic pipes
ISO 23947-2, Plastics — Microscale Combustion Calorimetry/Pyrolysis combustion flow calorimetry — Part 2: Fingerprinting of plastics
EN ISO 16396-2, Plast - Press- och sprutmaterial av amidplast - Del 2: Framställning av prov och egenskapsbestämning (ISO/DIS 16396-2:2020)
ISO 15875-3:2003/DAmd 2, Plaströrsystem för varm- och kallvatteninstallationer -Material PE-X - Del 3: Rördelar - Tillägg 2
ISO 15876-3:2017/DAmd 2, Plaströrsystem för varm- och kallvatteninstallationer - Material PB - Del 3: Rördelar - Tillägg 2
ISO 22391-3:2009/DAmd 2, Plaströrssystem - Varm- och kallvatteninstallationer - PE-RT - Del 3: Rördelar - Tillägg 2
EN ISO 11358-1, Plast - Viktanalys av polymerer - Del 1: Allmänna principer (ISO/DIS 11358-1:2020)
ISO 5819-1, Plastics -Poly(butylene adipate terephthalate) (PBAT) moulding and extrusion materials — Part 1: Designation system and basis for specifications
ISO 5819-2, Plastics -Poly(butylene adipate terephthalate) (PBAT) moulding and extrusion materials — Part 2: Preparation of test specimens and determination of properties
ISO 13468-2, Plast - Bestämning av total ljusflödestransmittans hos transparenta material - Del 2: Instrument med dubbla strålar
ISO 4892-2:2013/DAmd 1, Plast - Metoder för exponering i artificiellt ljus - Del 2: Xenon-arc ljuskällor - Tillägg 1: Klassificering av dagsljusfilter (ISO 4892-2:2013/DAM 1:2020)
ISO 3915, Plast - Mätning av resistivitet hos ledande plaster
ISO 4070, Polyvinylidene fluoride (PVDF) — Effect of time and temperature on expected strength
ISO 4075, Polysulfone (PSU) — Effect of time and temperature on expected strength
ISO 4076, Polyphenylsulphone (PPSU) — Effect of time and temperature on expected strength
ISO 6775, Plastic Identification — Raman spectrometric methods
ISO 11359-1, Plastics — Thermomechanical analysis (TMA) — Part 1: General principles
EN 12201-2, Plaströrssystem - Trycksatta rörsystem för vattendistribution och för avlopp - PE (polyeten) - Del 2: Rör
EN 12201-3, Plaströrssystem - Trycksatta rörsystem för vattendistribution och för avlopp - PE (polyeten) - Del 3: Rördelar
EN 12201-4, Plaströrssystem - Trycksatta rörsystem för vattendistribution och för avlopp - PE (polyeten) - Del 4: Ventiler
EN 12201-5, Plaströrssystem - Trycksatta rörsystem för vattendistribution och för avlopp - PE (polyeten) - Del 5: Systemanpassning
EN 12201-1, Plaströrssystem - Trycksatta rörsystem för vattendistribution och för avlopp - PE (polyeten) - Del 1: Allmänt
ISO 4437-1, Plaströrssystem - Rör och rördelar av PE för gasdistribution - Del 1: Allmänt
ISO 4437-2, Plaströrssystem - Rör och rördelar av PE för gasdistribution - Del 2: Rör
ISO 4437-3, Plaströrssystem - Rör och rördelar av PE för gasdistribution - Del 3: Rördelar
ISO 4437-5, Plaströrssystem - Rör och rördelar av PE för gasdistribution - Del 5: Systemanpassning
ISO 3146, Plast - Bestämning av smältegenskaper (smälttemperatur eller smältintervall) för delkristallina polymerer med kapillarrör och polarisationsmikroskopi
EN ISO 3146, Plast - Bestämning av smältegenskaper (smälttemperatur eller smältintervall) för delkristallina polymerer med kapillarrör och polarisationsmikroskopi
ISO 6186-1, Plastics — Determination of pourability — Part 1: Powdered form
ISO 6186-2, Plastics — Determination of pourability — Part 2: Granular form
ISO 14782, Plastics — Determination of haze for transparent materials
ISO 489, Plast - Bestämning av brytningsindex
EN ISO 11295, Plaströrssystem - Klassificering och information om konstruktion av plaströrssystem avsedda för renovering (ISO/DIS 11295:2021)
EN ISO 489, Plast - Bestämning av brytningsindex (ISO/DIS 489:2021)
ISO 4427-2:2019/Amd1, Plaströrsystem - PE-rör och -rördelar för vattendistribution - Del 2: Rör - Tillägg 1
EN ISO 3915, Plast - Mätning av resistivitet hos ledande plaster (ISO/FDIS 3915:2021)
ISO 7823-3, Plast - Polymetylmetakrylatskivor - Typer, mått och egenskaper - Del 3: Kontinuerligt gjutna skivor
ISO 6603-2, Plast - Bestämning av slagseghet hos styva plaster - Del 2: Instrumenterad punkteringsprovning
ISO 14631, Plast - Styrenplast - Strängsprutade skivor av modifierade slagtåliga polystyrensprutmassor (PS-I) - Krav och provningsmetoder
ISO 12017, Polymetakrylatskivor i dubbla och tredubbla skikt - Provningsmetoder
ISO/TS 10839, Polyethylene pipes and fittings for the supply of gaseous fuels - Code of practice for design, handling and installation
ISO 11357-7, Plast - Differentialsvepkalorimetri (DSC) - Del 7: Bestämning av kristallisationskinetik
EN ISO 11357-7, Plast - Differentialsvepkalorimetri (DSC) - Del 7: Bestämning av kristallisationskinetik (ISO/DIS 11357-7:2021)
ISO 6721-12, Plast - Bestämning av dynamiska mekaniska egenskaper - Del 12: Kompressionsvibration - Icke-resonansmetod
20975-1, Fibre-reinforced plastic composites — Determination of laminate of through-thickness properties — Part 1: Specimen designs for direct tension and compression tests
ISO 15013, Plast - Olefinplast - Strängsprutade skivor av polypropen (PP) - Krav och provningsmetoder
EN ISO 15013, Plast - Olefinplast - Strängsprutade skivor av polypropen (PP) - Krav och provningsmetoder (ISO/FDIS 15013:2021)
ISO 15527, Plast - Formpressade skivor av polyeten (PE-UHMW, PE-HMW, PE-HD) - Krav och provningsmetoder
ISO 1888, Textile glass — Staple fibres or filaments — Determination of average diameter
EN ISO 16486-4, Plaströrssystem för distribution av gasformiga bränslen - (PA-U) rörsystem med smätsvetsning och mekaniska kopplingar - Del 4: Ventiler (ISO/FDIS 16486-4:2021)
ISO 22007-8, Plastics — Determination of thermal conductivity and thermal diffusivity — Part 8: Modified transient plane source (MTPS) method
EN ISO 15527, Plast - Formpressade skivor av polyeten (PE-UHMW, PE-HMW, PE-HD) - Krav och provningsmetoder ((ISO/DIS 15527:2021)
EN ISO 18064, Termoelaster - Terminologi och beteckningar (ISO/DIS 18064:2021)
EN ISO 22007-2, Plast - Bestämning av termisk konduktivitet och termisk diffusivitet - Del 2: TPS (hot disc) metoden (ISO/DIS 22007-2:2021)
ISO 22007-2, Plast - Bestämning av termisk konduktivitet och termisk diffusivitet med TPS (hot disc) metoden
EN ISO 2078, Glasfiberprodukter - Garn - Beteckning (ISO/DIS 2078:2021)
EN ISO 11296-9, Plaströrssystem för renovering av markförlagda självfallsledningar för avloppsvatten - Del 9: Fodring med ett hårt förankrat plastskikt (ISO/DIS 11296-9:2021)
EN ISO 3501, Plaströrssystem - Mekaniska kopplingar mellan rördel och tryckrör - Provningsmetod för motstånd mot utdrag under konstant longitudinell kraft (ISO/DIS 3501:2021)
ISO 3501, Plaströrssystem - Mekaniska kopplingar mellan rördel och tryckrör - Provningsmetod för motstånd mot utdrag under konstant longitudinell kraft
ISO 3459, Plaströrssystem - Mekaniska kopplingar mellan rördel och tryckrör - Provningsmetod för täthet vid negativt tryck
EN ISO 3459, Plaströrssystem - Mekaniska kopplingar mellan rördel och tryckrör - Provningsmetod för täthet vid negativt tryck
EN 17670-1, Plastics piping systems for non-pressure underground conveyance and storage of non-potable water - Manholes, inspection chambers and road gullies for storm water systems made of unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U), polypropylene (PP) and polyethylene (PE) - Part 1: Specifications for storm water manholes and inspection chambers)
EN 17670-2, Plastics piping systems for non-pressure underground conveyance and storage of non-potable water - Manholes, inspection chambers and road gullies for storm water systems made of unplasticized polyvinyl chloride (PVC-U), polypropylene (PP) and polyethylene (PE) - Part 2: Specification for road gullies
ISO 2078, Glasfiberprodukter - Garn - Beteckning
ISO 2505, Plaströrsystem - Termoplaströr - Längsgående reversion - Provningsmetod och parametrar
EN 15354, Plast - Extruderad och/eller kalandrad, ej förstärkt plastfilm tillverkad av plasticerad poly(vinyl klorid) (PVC-P) - Vägledning vid karaktärisering och beteckning
EN ISO 2505, Plaströrsystem - Termoplaströr - Längsgående reversion - Provningsmetod och parametrar (ISO/DIS 2505:2021)
EN 17679, Testing of plastics films - Tear test using trapezoidal test specimen with incision
EN ISO 15874-1:2013/A1, Plaströrssystem för varm- och kallvatteninstallationer - Material PP - Del 1: Allmänt- Tillägg 1
EN ISO 15874-2:2013/A2, Plaströrssystem för varm- och kallvatteninstallationer - Material PP - Del 2: Rör - Tillägg 2
CEN/TS 1555-7, Plaströrsystem - Rör och rördelar av PE för gasdistribution - Del 7: Vägledning för bedömning av överensstämmelse
EN ISO 16396-1, Plast - Press- och sprutmaterial av amidplast - Del 1: Beteckningssystem, produktmärkning och underlag för specifikationer
ISO 16396-1, Plast - Press- och sprutmaterial av amidplast - Del 1: Beteckningssystem, produktmärkning och underlag för specifikationer
ISO 7765-2, Plastics film and sheeting - Determination of impact resistance by the free-falling dart method - Part 2: Instumented puncture test
EN ISO 13844, Plaströrsystem - Tätningar av elastomertyp i PVC-U för användning i rör av PVC-U - Metod för provning av täthet vid undertryck och avvinkling
ISO/TS 20656-1, Plastics piping systems - General rules for structural design of glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) pipes - Part 1: Buried pipe
EN ISO 11403-2, Plast - Insamling och presentation av jämförbara data från flerpunktsmätningar - Del 2: Termiska egenskaper och bearbetningstekniska egenskaper
ISO 11403-2, Plast - Insamling och presentation av jämförbara data från flerpunktsmätningar - Del 2: Termiska egenskaper och bearbetningstekniska egenskaper
CEN/TS 17176-3, Plaströrssystem för vattenförsörjning, i eller ovan mark, till markdränering, avlopp och bevattning under tryck - Orienterad oplastiserad poly(vinylklorid) (PVC-O) - Del 3: Kopplingar
ISO 17194, Konstruktionslim - Databas för egenskaper
ISO 19712-3, Plast - Dekorativa ytskikt - Del 3: Bestämning av egenskaper - Mönster
EN ISO 19712-3, Plast - Dekorativa ytskikt - Del 3: Bestämning av egenskaper - Mönster
ISO 306, Plast - Termoplaster - Bestämning av mjukningspunkt enligt Vicat
EN ISO 306, Plast - Termoplaster - Bestämning av mjukningspunkt enligt Vicat (ISO/DIS 306:2021)
EN 17176-2:2019/A1, Plaströrssystem för vattenförsörjning, i eller ovan mark, till markdränering, avlopp och bevattning under tryck - Orienterad oplastiserad poly(vinylklorid) (PVC-O) - Del 2: Rör
ISO 16486-1, Plaströrssystem för distribution av gasformiga bränslen - (PA-U) rörsystem med smätsvetsning och mekaniska kopplingar - Del 1: Allmänt
Visa fler Visa färre
Utgivet 633 standarder
Visa fler Visa färre
Organisation 3 arbetsgrupper
SIS/TK 156/AG 01, Miljöaspekter
SIS/TK 156/AG 02, Plaströrssystem
SIS/TK 156/AG 03, Material
Deltagare 2 företag och organisationer
LK PEX AB, ULRICEHAMN
Stiftelsen Håll Sverige Rent, Stockholm
Finansiering

Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Aktuella remisser Att kommentera

Ämnesområden

Gummi- och plastindustri (83) Tillverkningsprocesser inom gummi- och plastindustrin (83.020) Råmaterial för gummi och plast (83.040) Plast (83.080) Cellmaterial (83.100) Armerad plast (83.120) Gummi- och plastprodukter (83.140) Utrustningar för gummi- och plastindustrin (83.200) Provningsbetingelser Allmänt (19.020)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal eller välj någon av arbetsgrupperna;

AG 1 "Miljöaspekter"

AG 2 "Plaströrssystem"

AG 3 "Material"

Information om utbildningarregelverk och 
ordlista inom standardisering.

Webbinarium - Plastdagen: Älskade, hatade plast – standarders påverkan genom tiderna

Hur kan vi tillsammans uppnå en positiv utveckling och hållbar användning av plast? Standarder fyller en viktig roll.

Varmt välkommen till SIS event ”Älskade, hatade plast – standarders påverkan genom tiderna”. Vi kommer under denna dag uppmärksamma på vilket sätt som standardiseringen varit viktig för plastens utveckling och användning över tid. Vilka händelser har varit viktiga historiskt? Vad händer idag? Hur kommer det se ut i framtiden? Ett unikt tillfälle att få en överblick och insikt i plast och standardiseringens värld!

Datum: Tisdagen den 19 oktober 2021
Tid: 09.00-14.30
Var: via Zoom 
Pris: Seminariet är kostnadsfritt

Till agendan och anmälningssidan >>

ISO/TR 23891 Plast – Återvinning -kartläggning av behovet för standarder

Nu har den tekniska rapporten ISO/TR 23891 Plast – Återvinning -kartläggning av behovet för standarder publicerats på ISO och SIS.

Rapporten ger en övergripande bild av den nuvarande situationen kring plaståtervinning i världen. Den beskriver även olika tekniker för plaståtervinning och belyser utmaningar som finns. Rapportens syfte är att kartlägga behoven för standarder inom plaståtervinning. Det innebär att dels att identifiera existerande standarder inom plaståtervinning men framförallt identifiera områden där nya standarder behöver utvecklas.

Gå till produktsidan för ISO/TR 23891

Plaströrledningsnormer 2018

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Jenny Fagerland
Projektledare
0704269880
jenny.fagerland@sis.se.invalid

Niklas Jungerth
Projektledare
0709480664
niklas.jungerth@sis.se.invalid

Ghenwa Naffouje
Projektassistent
ghenwa.naffouje@sis.se.invalid