Standardutveckling · SIS/TK 110

Akustik och buller

Vi utsätts dagligen för ljud och buller, både det vi upplever som störande eller angenämt men även ljud som vi inte märker att vi påverkas av. Kommittén för akustik och buller arbetar med standardisering för att kunna mäta, bedöma och jämföra ljudnivåer och ljudreducerande åtgärder för att kunna sänka ljudnivåerna i samhället.

Kommittén för akustik och buller är med och aktivt påverkar innehåll och riktlinjer för framtida standarder, både globalt, inom Europa och nationellt. Målet för arbetet är att ta fram internationellt samordnade standarder för att bidra till en bättre ljudmiljö. Detta görs genom att erbjuda de verktyg som behövs för att på ett standardiserat sätt kunna mäta, bedöma, beräkna och jämföra ljudnivåer samt effekten av ljudreducerande åtgärder. Kommittén arbetar bland annat med standarder för mätning av buller från trafik och skjutbanor och med bestämning av bullerexponering i tätbebyggda områden samt med ljudlandskap som utgår från hur ljud från olika ljudkällor upplevs. Kommittén arbetar även med grundstandarder för mätning av buller från maskiner.

Kommittén arbetar inte med byggakustiska frågor. Dessa behandlas av SIS/TK 197 Byggakustik.

Det internationella arbetet inom området startade 1948 och motsvarande arbete i Sverige kom igång under 1950-talet. Ett genombrott kom 1957 då man på global nivå kom överens om de tre frekvenskurvorna A, B och C för vägning av hörbart ljud. Detta gjorde det möjligt att standardisera bullermätare och därigenom enkelt kunna jämföra uppmätta bullernivåer i hela världen.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 33 standarder
ISO 3743-2:1994/Amd 1, Akustik - Bestämning av ljudeffektnivåer för bullerkällor - Teknisk metod för små, flyttbara bullerkällor i efterklangsfält - Del 2: Direktmetod för speciella efterklangsrum - Tillägg 1
ISO 4869-2, Akustik - Hörselskydd - Del 2: Uppskattning av effektiv A-vägd ljudtrycksnivå vid användning av hörselskydd
ISO/TR 17534-4, Akustik - Mjukvara för beräkning av ljud utomhus - Del 4: Rekommendationer flr kvalitetssäkrad implementering av CNOSSOS EU beräkningsmetoder avseende mjukvara i enlighet med ISO 17534-1
ISO GUIDE 2, Policy on treatment of measurement uncertainty in standards prepared by ISO/TC 43/SC 1
ISO 532-3, Akustik - Metod för beräkning av hörstyrka - Del 2: Moore-Glasberg-metoden för tidsvarierande ljud
ISO/PAS 1996-3, Akustik - Beskrivning, mätning och bedömning av omgivningsbuller - Del 3: Objektiv metod för mätning av hur framträdande impulsiva ljud och för justering av LAeq
ISO 11690-3, Akustik - Rekommendationer vid utformning av tysta arbetsplatser - Del 3: Ljudutbredning och uppskattning av bullernivå i arbetsrum
ISO 10844, Akustik - Mätning av buller från vägfordon - Specifikation av provbanor
ISO 8253-3, Akustik - Audiometriska mätmetoder - Del 3: Tal audiometri
ISO 5128, Akustik - Mätning av buller inne i motorfordon
ISO 16254, Akustik - Mätning av ljud från vägfordon av kategorin M och N vid stillastående och låg fart - Teknisk metod
ISO 362-1, Akustik - Mätning av buller från accelererande fordon - Teknisk metod - Del 1: Fordon av kategori M och N
ISO/TS 13471-2, Akustik - Temperaturens inverkan på mätningar av däck/vägbanebuller - Del 2: Korrigering för temperatur vid test med förbipasseringsmetoder
ISO/PAS 13473-6, Karakterisering av vägytans textur med hjälp av profilkurvor - Del 6: Verifiering av prestanda hos laserprofilometrar som används för mätning av vägytors textur
ISO 389-3:2016/Amd 1, Akustik - Referensnivåer för kalibrering av tonaudiometrar - Del 3: Referensvärden för ekvivalent hörtröskelkraftnivå för rena toner och benledningstelefoner
EN ISO 389-3:2016/A1, Akustik - Referensnivåer för kalibrering av tonaudiometrar - Del 3: Referensvärden för ekvivalent hörtröskelkraftnivå för rena toner och benledningstelefoner - Amendment 1
ISO 362-3, Akustik - Mätning av buller från accelererande fordon - Teknisk metod - Del 3: Provning inomhus av fordonskategori M och N
ISO 7574, Akustik -Statistiska metoder för beräkning och verifieringav värden för bullerdeklaration av maskiner och apparater
ISO 11819-1, Akustik - Vägytans inflytande på trafikbuller - Mätmetod - Del 1: Statistiska förbifartmetoden
ISO 26101-2, Akustik - Testmetoder för kvalificering av den akustiska miljön - Del 2: Bestämning av omgivningskorrektion
ISO 5114-1, Akustik - Bestämning av osäkerheter i samband med ljudutsläppsåtgärder - Del 1: Ljudeffektnivåer bestämda från ljudtrycksmätningar
ISO 3744, Akustik - Bestämmning av ljudeffektnivåer för bullerkällor med användning av ljudtryck - Teknisk metod för frifältsförhållanden över en reflekterande yta
ISO 4869-7, Akustik - Hörselskydd - Del 7: Metod för att mäta responsen hos hörselskydd med impulsbrus på hög nivå
ISO 21388, Akustik - Process för utprovning av hörapparater
ISO 13472-1, Akustik - Mätning av bullerabsorberande egenskaper hos vägytor på plats - Del 1: Metod som täcker större yta
EN ISO 8253-3, Akustik - Audiometriska mätmetoder - Del 3: Talaudiometri
EN ISO 5114-1, Akustik - Bestämning av osäkerheter i samband med ljudutsläppsåtgärder - Del 1: Ljudeffektnivåer bestämda från ljudtrycksmätningar
ISO 7605, Undervattensakustik - Mätning av omgivande ljud under vattnet
CEN ISO/TS 7849-1, Akustik - Bestämning av luftburna ljudeffektnivåer från maskiner medelst vibrationsmätning - Del 1: Överslagsmetod med fast strålningsfaktor
CEN ISO/TS 7849-2, Akustik - Bestämning av luftburna ljudeffektnivåer från maskiner medelst vibrationsmätning - Del 2: Teknisk metod med bestämning av lämplig strålningsfaktor
EN 26101-1, Akustik -Testmetoder för kvalificering av den akustiska miljön - Del 1: Kvalificering av fritt ljudfält
EN 26101-2, Akustik - Testmetoder för kvalificering av den akustiska miljön - Del 2: Bestämning av omgivningskorrektion
EN 17201-6, Akustik - Buller från skjutbanor - Del 6: Mätning av bullerexponering för hörselskydd för skytt, observatör eller instruktör
Visa fler Visa färre
Utgivet 128 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 14 företag och organisationer
,
Akustikverkstan Konsult AB, LIDKÖPING
FläktGroup Sweden AB, JÖNKÖPING
Linköpings tekniska högskola Inst för medicinsk teknik IMT, LINKÖPING
Länssjukhuset Sundsvall- Härnösand, SUNDSVALL
RISE AB, Borås
Sahlgrenska universitetssjukhuset Medicinsk Fysik och Teknik, GÖTEBORG
Scania CV AB, Södertälje
Scania CV AB, SÖDERTÄLJE
Statens väg- & transportforskning VTI, LINKÖPING
Statens Väg- & Transportforskningsinstitut, LUND
Volvo Car Corporation, GÖTEBORG
Volvo Lastvagnar AB, GÖTEBORG
ÅF-Infrastructure AB, GÖTEBORG
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 28 internationella kommittéer
ISO/TC 43, Acoustics
ISO/TC 43/SC 1, Noise
ISO/TC 43/SC 1/WG 17, Methods of measurement of sound attenuation of hearing protectors
ISO/TC 43/SC 1/WG 23, Measurement of noise from information technology, business and telecommunications equipment
ISO/TC 43/SC 1/WG 27, Joint ISO/TC 43/SC 1 - ISO/TC 22 WG: Effect of temperature on tyre/road noise testing
ISO/TC 43/SC 1/WG 28, Basic machinery noise emission standards
ISO/TC 43/SC 1/WG 33, Measuring method for comparing traffic noise on different road surfaces
ISO/TC 43/SC 1/WG 39, Characterization of pavement texture using surface profiles
ISO/TC 43/SC 1/WG 42, Joint ISO/TC 43/SC 1 - ISO/TC 22 WG: Measurement of noise emission (external) from road vehicles
ISO/TC 43/SC 1/WG 45, Description and measurement of environmental noise (Revision of ISO 1996-series)
ISO/TC 43/SC 1/WG 51, Noise from shooting ranges
ISO/TC 43/SC 1/WG 54, Perceptual assessment of soundscape quality
ISO/TC 43/SC 1/WG 56, Quality assurance of noise calculation methods implemented in software
ISO/TC 43/SC 1/WG 57, Joint ISO/TC 43/SC 1 - ISO/TC 22 WG: In-situ measurements of blocked forces
ISO/TC 43/SC 1/WG 58, Revision of ISO 5135 - Sound power levels of air-terminal devices
ISO/TC 43/SC 1/WG 59, Revision of ISO 11691 – Insertion loss of ducted silencers (Survey method)
ISO/TC 43/SC 1/WG 60, Joint ISO/TC 43/SC 1 - ISO/TC 22 WG: Method for transposition of dynamic forces generated by an active component from a test bench to a vehicle
ISO/TC 43/SC 1/WG 61, Revision of ISO 9613-2 - Attenuation of sound during propagation outdoors
ISO/TC 43/SC 1/WG 62, Revision of ISO/TS 15666 - Assessment of noise annoyance by means of social and socio-acoustic surveys
ISO/TC 43/SC 1/WG 63, Revision of ISO 2922 - Measurement of airborne sound emitted by vessels on inland waterways and harbours
ISO/TC 43/SC 1/WG 64, Revision of ISO 7574 (all parts) — Statistical methods for determining and verifying stated noise emission values of machinery and equipment
ISO/TC 43/SC 1/WG 65, Acoustic quality of open office spaces
ISO/TC 43/SC 1/WG 66, Revision of ISO 15665 Acoustic insulation of pipes, valves and flanges
ISO/TC 43/SC 3, Underwater acoustics
ISO/TC 43/WG 1, Threshold of hearing
ISO/TC 43/WG 10, Hearing aid fitting management
ISO/TC 43/WG 9, Method for calculating loudness level
CEN/TC 211, Acoustics
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Ämnesområden

Miljö- och hälsoskydd, säkerhet (13) Buller med avseende på människor (13.140) Buller och mätmetod (14.020) Metrologi och mätning, fysikaliska fenomen (17) Akustik och bullermätning (17.140) Allmänt Bullermätning (17.140.01) Buller förorsakat av maskiner och utrustning (17.140.20) Buller förorsakat av transportmedel (17.140.30)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

Till dig som är kommittédeltagare!

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Mia Lindberg
Projektledare
mia.lindberg@sis.se

Karin Ekström
Projektassistent
karin.ekstrom@sis.se