Standard Svensk standard · SS 624070:2009

Ledningssystem för kompetensförsörjning - Krav

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS 624070:2017
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 624070:2009

Ledningssystem för kompetensförsörjning - Krav
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 833 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 833 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Standarden omfattar övergripande krav på ett ledningssystem för kompetensförsörjning och specifika krav på processen för kompetensförsörjning.

Alla krav i denna standard är allmänna och avsedda att kunna tillämpas av alla organisationer, oberoende av bransch, storlek och den produkt/tjänst som tillhandahålls. Standarden kan tillämpas oavsett utformningen av ledningssystem i övrigt.

Standarden kan användas av interna eller externa parter, inklusive certifieringsföretag, för att bedöma organisationens förmåga att hantera sin kompetensförsörjning.

Kraven på ledningssystemet innebär att organisationen ska upprätta, dokumentera, införa och underhålla ett ledningssystem för kompetensförsörjning samt ständigt förbättra systemets verkan.

Kompetensförsörjningsprocessen syftar till att säkerställa att rätt kompetens utvecklas utifrån verksamhetens behov. Detta innebär att utifrån uppställda mål leda, utveckla och upprätthålla organisationens samlade kompetens så att verksamheten utvecklas på kort och lång sikt.

Omfattning
This Standard specifies general requirements for a competence management system and specific requirements for the competence acquisition processAll requirements in this Standard are generic and are intended to be applicable to all organizations, regardless of type (business), size and the product provided. This Standard can be applied by an organization irrespective of the organization’s other management systems.This Standard can be used by internal and external parties, including certification bodies, to assess the organization’s ability to manage its competence acquisition.The requirements for this management system implies that the organization shall establish, document, implement and maintain a competence management system and continually improve its effectiveness.The competence acquisition process aims at ensuring the appropriate competence to be developed with regard to the needs of the business activities. This involves managing, developing and maintaining the organization’s overall competence, based on stated objectives, in order to develop the short- and long-term business performance.

Ämnesområden

Kvalitetsledning och kvalitetssäkring (03.120.10) Ledningssystem för kompetensförsörjning (04.070) Ledningssystem för kvalitet (04.080)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 624070:2009

Ledningssystem för kompetensförsörjning - Krav
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 833 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 833 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Kvalitetsledning, SIS/TK 304

Internationell titel: Competence management systems - Requirements

Artikelnummer: STD-71571

Utgåva: 2

Fastställd: 2009-10-26

Antal sidor: 24

Ersätter: SS 624070

Ersätts av: SS 624070:2017