Standard Svensk standard · SS-EN ISO 50001:2011

Energiledningssystem - Krav med vägledning för användning (ISO 50001:2011)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 50001:2018
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 50001:2011

Energiledningssystem - Krav med vägledning för användning (ISO 50001:2011)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 395 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 395 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 232 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Det här innebär standarden

Standarden, med beteckningen SS-EN ISO 50001:2011, fastställer krav för hur man i en organisation planerar för, inför, underhåller och förbättrar ett energiledningssystem. Ett sådant system syftar till att hjälpa organisationen att arbeta systematiskt och långsiktigt för att ständigt förbättra sin energiprestanda, dvs. sin energieffektivitet, energianvändning och energikonsumtion.

Standarden behandlar faktorer som inverkar på organisationens energiprestanda och som aktivt kan övervakas och påverkas. Exempel på sådana faktorer är:

  • konstruktion och utformning
  • mätning
  • dokumentation och rapportering
  • rutiner vid upphandling av t.ex. utrustning, system, processer och personal.

Standarden anger inte energirelaterade nyckeltal, utan organisationen väljer själv ut lämpliga sådana. Den kan tillämpas på organisationer av alla typer och storlekar, oberoende av geografiska, kulturella och sociala förhållanden.

Till skillnad från miljöledningssystemet ISO 14001, fastställs i den här standarden ett särskilt krav på att stora företag ska göra en kartläggning av sin energianvändning. Detta krav är även fastställt i Lagen (2014:266) om energikartläggning i stora företag, som bygger på EU:s direktiv om energieffektivitet (2012/27/EU).

Fördelar med att använda standarden

En certifiering mot standard SS-EN ISO 50001 är ett kvitto på att din organisation svarar upp mot både svenska, europeiska och internationella krav på området. Standarden är dessutom ett verktyg som skapar utmärkta förutsättningar för dig att

  • styra och förvalta organisationens energiledningsarbete
  • effektivisera energianvändningen
  • sänka energikostnaderna
  • minska verksamhetens klimat- och miljöpåverkan.
Omfattning
Denna internationella standard specificerar krav för upprättande, införande, underhåll och förbättring av ett energiledningssystem. Systemets syfte är att hjälpa en organisation att tillämpa ett systematiskt angrepps-sätt för ständig förbättring av sin energiprestanda, innefattande energieffektivitet, energianvändning och energikonsumtion.
Denna internationella standard specificerar krav tillämpbara på energianvändning och energikonsumtion, innefattande mätning, dokumentation och rapportering, konstruktion och utformning, samt rutiner vid upphandling av utrustning, system, processer och personal som bidrar till energiprestandan.
Denna internationella standard gäller för alla faktorer som påverkar energiprestanda och som organisationen kan övervaka och påverka. Standarden i sig anger inte några energirelaterade nyckeltal.
Denna internationella standard för energiledningssystem har utformats för kunna användas oberoende, men tillämpningen kan samordnas eller integreras med ledningssystem som även omfattar andra områden.
Denna internationella standard är tillämpbar för varje organisation som vill säkerställa att verksamheten följer den uttalade energipolicyn och som vill visa för andra att den efterföljs. Detta kan bekräftas genom egen utvärdering och själv deklarera överensstämmelse med kraven eller genom att låta en utomstående organisation certifiera energiledningssystemet.
Denna internationella standard ger också, i Bilaga A, vägledning för användning.

Ämnesområden

Ledningssystem (03.100.70) Energiledningssystem (04.010) Ledningssystem för miljö (04.100) Energieffektivisering. Energibesparing: allmänt (27.015)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 50001:2011

Energiledningssystem - Krav med vägledning för användning (ISO 50001:2011)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 395 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 395 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 232 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: SIS - Ledningssystem

Internationell titel: Energy management systems - Requirements with guidance for use (ISO 50001:2011)

Artikelnummer: STD-82083

Utgåva: 1

Fastställd: 2011-11-10

Antal sidor: 68

Ersätter: SS-EN 16001:2009

Ersätts av: SS-EN ISO 50001:2018