Nyhet · 2018-10-30

Stor studie om framtida resande

Hur kan vi förbereda oss för framtidens förändrade syn på att resor och transporter? Just nu pågår ett stort forskningsprojekt om framtidens resande ur ett mobilitets- och tillgänglighetsperspektiv. Målet är att kunna ge kommuner, landsting och näringsliv rekommendationer om hur de ska planera och agera.

Text: Carola Ålstig Andersson

SIS ställer fem frågor till Anna Kramers, en av två programchefer på Mistra SAMS.

Vad exakt är det ni gör?

Vi undersöker hur offentliga aktörer, i samverkan med privata aktörer, kan främja en övergång till digitala plattformsbaserade tillgänglighetstjänster för att de skall kunna bidra till att ställa om det urbana transportsystemet i linje med hållbarhetsmål. Vi utgår ifrån Trafikverkets fyrstegsprincip och dess två första steg. Tillgänglighetstjänster kan hjälpa det första som handlar om att minska behovet av transporter. Digitala lösningar kan påverka val av transportsätt och också hjälpa det andra steget som handlar om att effektivisera användandet av den befintliga infrastrukturen, så att vi exempelvis använder de vägar vi redan har bättre istället för att bygga ut och ta upp värdefull plats i staden.

Varför satsar ni på den här forskningen?

Vi vill bidra till att framförallt städer ska uppnå sina klimatmål inom transportsektorn och sina mål om minskad biltrafik. Stockholm har som mål att växa till befolkning utan att trafikbelastningen ökar och frågan vi ställt oss är hur offentliga aktörer bör agera så att det säkerställs att de målen nås.

Vilka är ni som jobbar med det här projektet?

Vi är 20 forskare och 16 partnerorganisationer som arbetar tillsammans. Vi har psykologer, och etnologer som undersöker användares behov, begränsningar och preferenser runt mobilitet. Vi har också designers och miljöforskare som arbetar med Living Labs som metod för att förstå hur tjänster skall utformas för att nå hållbarhetsmål. Några är trafikmodellerare och analyserar med hjälp av modellverktyg vilken effekt de digitala tillgänglighets- och mobilitetstjänsterna kan ha på trafiken i en stad. Framtidsforskare analyserar med en backcastingansats om hur det övergripande svenska transportsystemet – med digitala tjänster som en viktig beståndsdel– kan nå hållbarhetsmålen. Vi har även statsvetare och planerare som tittar på policy, lagar och regler, som påverkar utveckling, implementering och spridning och uppskalning av tjänster för hållbar tillgänglighet.

Berätta om era Living Labs – vad är det?

Vi genomför ett antal Living Labs där vi testar olika interventioner tillsammans med användare av tillgänglighets- och mobilitetstjänster. Living Labet "Framtidens spelregler för vardagsresan" lanserades den första juni i år. Labbet utforskar hur olika ekonomiska incitament påverkar åtta utvalda användare att göra hållbara resealternativ. Användarna följs under en sexmånadersperiod via en digital reselogg och ett antal djupintervjuer. I detta Living Lab simulerar vi att den totala kostnaden (avskrivning, finansieringskostnad, skatt och försäkring) för användarnas bilar betalas per kilometer, så alla de till vardags osynliga kostnaderna blir tydliga. Under Living Labperioden får deltagarna också rabatt på kollektivtrafikresor om de väljer att resa när det inte är högtrafik, och en bonus per kilometer för att använda cykeln. Förutom att detta ger oss insikt om hur sådana ekonomiska signaler kan påverka resmönster över tid, ser vi det här som bra övning inför de större Living lab som kommer att lanseras under hösten.

Vad är målet med Mistra SAMS?

Vi hoppas kunna ge väl underbyggda rekommendationer till kommun, landsting och näringsliv hur de ska handla för att mobilitets- och tillgänglighetstjänster ska bidra till att Sverige har uppnått hållbar tillgänglighet och mobilitet i urbana områden år 2030. Det vill säga hur olika parter skall agera för att utvecklingen skall gå i rätt riktning.

Idag är till exempel självkörande bilar populära i visioner om tillgänglighet i framtiden, men preliminära studier visar att våra vägar snabbt kan bli igenkorkade med dem om det inte finns en plan för hur de skall passa in i en hållbar utveckling. Mistra SAMS kan ge underlag för en sån plan.


Det här är en artikel ur Magasinet S, läs hela tidningen.


"Låt resfria möten vara norm istället för fysiska möten. Det vill säga möten på distans i realtid med ny smidig teknik. I ett projekt som Trafikverket driver "resfria möten i myndigheter", som är kopplat till Mistra SAMS, visar det sig att vi kan spara så pass mycket som 10 till 20 procent i minskade utsläpp på att ha digitala möten."

Anna Kramers
Programchef för Mistra SAMS på KTH tillsammans med Jonas Åkerman

 

Om Mistra SAMS

Mistra SAMS (Sustainable Accessibility and Mobility Services) är ett tvärvetenskapligt forskningsprogram på KTHs, Kungliga tekniska Högskolans i Stockholm. Programmet skapar ett forum för kunskapsutbyte och samverkan mellan industri, offentlig sektor och akademi. Det leds av KTH i nära samarbete med Väg- och transportforskningsinstitutet, VTI.

Läs mer om projektet på www.sams.kth.se

Läs om Hyperloop i Magasinet S

Självkörande fordon och icke-fossila bränslen är huvudspåren på vägen mot säkrare och mer hållbara transporter i Magasinet S från hösten 2018.

I Magasinet S möter du människorna bakom idéerna. De som tänker nytt och driver på utvecklingen av framtidens transportsystem. På sidan 26 kan du läsa ett reportage om HyperloopLäs hela Magasinet här.